1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

范云的诗词全集

共收录了16首诗词作品

范云简介

范云(451-503),字彦龙,南乡舞阴(今河南省沁阳县西北)人,初仕齐,为竟陵王府主簿,又历任零陵郡、始兴郡内史。仕梁,为黄门郎,迁散骑常侍,吏部尚书。他善于写山水,诗风宛转流利。
展开查看所有  

范云诗集大全

 • 作者:范云 朝代:南北朝

  【别诗】 洛阳城东西, 长作经时别。 昔去雪如花, 今来花似雪。

  【bié shī 】 luò yáng chéng dōng xī , zhǎng zuò jīng shí bié 。 xī qù xuě rú huā , jīn lái huā sì xuě 。

  离别,重逢,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  【送别】 东风柳线长,送郎上河梁。 未尽樽前酒,妾泪已千行。 不愁书难寄,但恐鬓将霜。 空怀白首约,江上早归航。

  【sòng bié 】 dōng fēng liǔ xiàn zhǎng ,sòng láng shàng hé liáng 。 wèi jìn zūn qián jiǔ ,qiè lèi yǐ qiān háng 。 bú chóu shū nán jì ,dàn kǒng bìn jiāng shuāng 。 kōng huái bái shǒu yuē ,jiāng shàng zǎo guī háng 。

 • 作者:范云 朝代:南北朝

  【赠张徐州谡】 田家樵采去,薄暮方来归。 还闻稚子说,有客款柴扉。 傧从皆珠玳,裘马悉轻肥。 轩盖照墟落,传瑞生光辉。 疑是徐方牧,既是复疑非。 思旧昔言有,此道今已微。 物情弃疵贱,何独顾衡闱。 恨不具鸡黍,得与故人挥。 怀情徒草草,泪下空霏霏。 寄书云间雁,为我西北飞。

  【zèng zhāng xú zhōu sù 】 tián jiā qiáo cǎi qù ,báo mù fāng lái guī 。 hái wén zhì zǐ shuō ,yǒu kè kuǎn chái fēi 。 bīn cóng jiē zhū dài ,qiú mǎ xī qīng féi 。 xuān gài zhào xū luò ,chuán ruì shēng guāng huī 。 yí shì xú fāng mù ,jì shì fù yí fēi 。 sī jiù xī yán yǒu ,cǐ dào jīn yǐ wēi 。 wù qíng qì cī jiàn ,hé dú gù héng wéi 。 hèn bú jù jī shǔ ,dé yǔ gù rén huī 。 huái qíng tú cǎo cǎo ,lèi xià kōng fēi fēi 。 jì shū yún jiān yàn ,wéi wǒ xī běi fēi 。

 • 作者:范云 朝代:南北朝

  【之零陵郡次新亭】 江干远树浮[1],天末孤烟起。 江天自如合,烟树还相似[2] 。 沧流未可源,高颿去何已[3]!

  【zhī líng líng jun4 cì xīn tíng 】 jiāng gàn yuǎn shù fú [1],tiān mò gū yān qǐ 。 jiāng tiān zì rú hé ,yān shù hái xiàng sì [2] 。 cāng liú wèi kě yuán ,gāo fān qù hé yǐ [3]!

 • 作者:范云 朝代:南北朝

  【咏桂树诗】 南中有八树, 繁华无四时。 不识风霜苦, 安知零落期。

  【yǒng guì shù shī 】 nán zhōng yǒu bā shù , fán huá wú sì shí 。 bú shí fēng shuāng kǔ , ān zhī líng luò qī 。

 • 作者:范云 朝代:南北朝

  洛阳城东西,长作经时别。
  昔去雪如花,今来花似雪。

  luò yáng chéng dōng xī ,zhǎng zuò jīng shí bié 。
  xī qù xuě rú huā ,jīn lái huā sì xuě 。

  离别,重逢,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  江干远树浮,天末孤烟起。
  江天自如合,烟树还相似。
  沧流未可源,高帆去何已。

  jiāng gàn yuǎn shù fú ,tiān mò gū yān qǐ 。
  jiāng tiān zì rú hé ,yān shù hái xiàng sì 。
  cāng liú wèi kě yuán ,gāo fān qù hé yǐ 。

  古诗三百首,江河,感慨,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  洛阳城东西,长作经时别。
  昔去雪如花,今来花似雪。

  luò yáng chéng dōng xī ,zhǎng zuò jīng shí bié 。
  xī qù xuě rú huā ,jīn lái huā sì xuě 。

  辞赋,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  田家樵采去,
  薄暮方来归。
  还闻稚子说,
  有客款柴扉。
  傧从皆珠玳,
  裘马悉轻肥。
  轩盖照墟落,
  传瑞生光辉。
  疑是徐方牧,
  既是复疑非。
  思旧昔言有,
  此道今已微。
  物情弃疵贱,
  何独顾衡闱。
  恨不具鸡黍,
  得与故人挥。
  怀情徒草草,
  泪下空霏霏。
  寄书云间雁,
  为我西北飞。

  tián jiā qiáo cǎi qù ,
  báo mù fāng lái guī 。
  hái wén zhì zǐ shuō ,
  yǒu kè kuǎn chái fēi 。
  bīn cóng jiē zhū dài ,
  qiú mǎ xī qīng féi 。
  xuān gài zhào xū luò ,
  chuán ruì shēng guāng huī 。
  yí shì xú fāng mù ,
  jì shì fù yí fēi 。
  sī jiù xī yán yǒu ,
  cǐ dào jīn yǐ wēi 。
  wù qíng qì cī jiàn ,
  hé dú gù héng wéi 。
  hèn bú jù jī shǔ ,
  dé yǔ gù rén huī 。
  huái qíng tú cǎo cǎo ,
  lèi xià kōng fēi fēi 。
  jì shū yún jiān yàn ,
  wéi wǒ xī běi fēi 。

  辞赋,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  江干远树浮,天末孤烟起。
  江天自如合,烟树还相似。
  沧流未可源,高帆去何已。

  jiāng gàn yuǎn shù fú ,tiān mò gū yān qǐ 。
  jiāng tiān zì rú hé ,yān shù hái xiàng sì 。
  cāng liú wèi kě yuán ,gāo fān qù hé yǐ 。

  辞赋,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  寒沙四面平,飞雪千里惊。
  风断阴山树,雾失交河城。
  朝驱左贤阵,夜薄休屠营。
  昔事前军幕,今逐嫖姚兵。
  失道刑既重,迟留法未轻。
  所赖今天子,汉道日休明。

  hán shā sì miàn píng ,fēi xuě qiān lǐ jīng 。
  fēng duàn yīn shān shù ,wù shī jiāo hé chéng 。
  cháo qū zuǒ xián zhèn ,yè báo xiū tú yíng 。
  xī shì qián jun1 mù ,jīn zhú piáo yáo bīng 。
  shī dào xíng jì zhòng ,chí liú fǎ wèi qīng 。
  suǒ lài jīn tiān zǐ ,hàn dào rì xiū míng 。

  辞赋,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  桂水澄夜氛,楚山清晓云。
  秋风两乡怨,秋月千里分。
  寒枝宁共采,霜猿行独闻。
  扪萝正意我,折桂方思君。

  guì shuǐ chéng yè fēn ,chǔ shān qīng xiǎo yún 。
  qiū fēng liǎng xiāng yuàn ,qiū yuè qiān lǐ fèn 。
  hán zhī níng gòng cǎi ,shuāng yuán háng dú wén 。
  mén luó zhèng yì wǒ ,shé guì fāng sī jun1 。

  辞赋,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  孤烟起新丰。候雁出云中。
  草低金城雾。木下玉门风。
  别君河初满。思君月屡空。
  折桂衡山北。摘兰沅水东。
  兰摘心焉寄。桂折意谁通。

  gū yān qǐ xīn fēng 。hòu yàn chū yún zhōng 。
  cǎo dī jīn chéng wù 。mù xià yù mén fēng 。
  bié jun1 hé chū mǎn 。sī jun1 yuè lǚ kōng 。
  shé guì héng shān běi 。zhāi lán yuán shuǐ dōng 。
  lán zhāi xīn yān jì 。guì shé yì shuí tōng 。

  ,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  寒沙四面平,飞雪千里惊。
  风断阴山树,雾失交河城。
  朝驱左贤阵,夜薄休屠营。
  昔事前军幕,今逐嫖姚兵。
  失道刑既重,迟留法未轻。
  所赖今天子,汉道日休明。

  hán shā sì miàn píng ,fēi xuě qiān lǐ jīng 。
  fēng duàn yīn shān shù ,wù shī jiāo hé chéng 。
  cháo qū zuǒ xián zhèn ,yè báo xiū tú yíng 。
  xī shì qián jun1 mù ,jīn zhú piáo yáo bīng 。
  shī dào xíng jì zhòng ,chí liú fǎ wèi qīng 。
  suǒ lài jīn tiān zǐ ,hàn dào rì xiū míng 。

  咏史怀古,边塞,写景,战争,抒怀,
 • 作者:范云 朝代:南北朝

  桂水澄夜氛,楚山清晓云。
  秋风两乡怨,秋月千里分。
  寒枝宁共采,霜猿行独闻。
  扪萝正意我,折桂方思君。

  guì shuǐ chéng yè fēn ,chǔ shān qīng xiǎo yún 。
  qiū fēng liǎng xiāng yuàn ,qiū yuè qiān lǐ fèn 。
  hán zhī níng gòng cǎi ,shuāng yuán háng dú wén 。
  mén luó zhèng yì wǒ ,shé guì fāng sī jun1 。

  送别,思念,感伤,