1. 古诗词大全

关于描写夏天的诗句

共收录了55首夏天诗词
 • 作者:陆游 朝代:宋代

  纷纷红紫已成尘,布谷声中夏令新。
  夹路桑麻行不尽,始知身是太平人。

  fēn fēn hóng zǐ yǐ chéng chén ,bù gǔ shēng zhōng xià lìng xīn 。
  jiá lù sāng má háng bú jìn ,shǐ zhī shēn shì tài píng rén 。

  夏天
 • 作者:晏殊 朝代:宋代

  玉碗冰寒滴露华,粉融香雪透轻纱。晚来妆面胜荷花。
  鬓亸欲迎眉际月,酒红初上脸边霞。一场春梦日西斜。

  yù wǎn bīng hán dī lù huá ,fěn róng xiāng xuě tòu qīng shā 。wǎn lái zhuāng miàn shèng hé huā 。
  bìn duǒ yù yíng méi jì yuè ,jiǔ hóng chū shàng liǎn biān xiá 。yī chǎng chūn mèng rì xī xié 。

  夏天写人宋词三百首黄昏
 • 作者:陆游 朝代:宋代

  纷纷红紫已成尘,布谷声中夏令新。
  夹路桑麻行不尽,始知身是太平人。

  fēn fēn hóng zǐ yǐ chéng chén ,bù gǔ shēng zhōng xià lìng xīn 。
  jiá lù sāng má háng bú jìn ,shǐ zhī shēn shì tài píng rén 。

  夏天即景抒情
 • 作者:崔道融 朝代:唐代

  回塘雨脚如缫丝,野禽不起沈鱼飞。
  耕蓑钓笠取未暇,秋田有望从淋漓。

  坐看黑云衔猛雨,喷洒前山此独晴。
  忽惊云雨在头上,却是山前晚照明。

  huí táng yǔ jiǎo rú sāo sī ,yě qín bú qǐ shěn yú fēi 。
  gēng suō diào lì qǔ wèi xiá ,qiū tián yǒu wàng cóng lín lí 。

  zuò kàn hēi yún xián měng yǔ ,pēn sǎ qián shān cǐ dú qíng 。
  hū jīng yún yǔ zài tóu shàng ,què shì shān qián wǎn zhào míng 。

  写景咏物夏天写雨抒情组诗
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。
  自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。
  老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。
  但有故人供禄米,微躯此外更何求?

  qīng jiāng yī qǔ bào cūn liú ,zhǎng xià jiāng cūn shì shì yōu 。
  zì qù zì lái liáng shàng yàn ,xiàng qīn xiàng jìn shuǐ zhōng ōu 。
  lǎo qī huà zhǐ wéi qí jú ,zhì zǐ qiāo zhēn zuò diào gōu 。
  dàn yǒu gù rén gòng lù mǐ ,wēi qū cǐ wài gèng hé qiú ?

  夏天田园
 • 作者:窦叔向 朝代:唐代

  夜合花开香满庭,夜深微雨醉初醒。
  远书珍重何曾达,旧事凄凉不可听。
  去日儿童皆长大,昔年亲友半凋零。
  明朝又是孤舟别,愁见河桥酒幔青。

  yè hé huā kāi xiāng mǎn tíng ,yè shēn wēi yǔ zuì chū xǐng 。
  yuǎn shū zhēn zhòng hé céng dá ,jiù shì qī liáng bú kě tīng 。
  qù rì ér tóng jiē zhǎng dà ,xī nián qīn yǒu bàn diāo líng 。
  míng cháo yòu shì gū zhōu bié ,chóu jiàn hé qiáo jiǔ màn qīng 。

  夏天离别话旧
 • 作者:张耒 朝代:宋代

  长夏村墟风日清,檐牙燕雀已生成。
  蝶衣晒粉花枝舞,蛛网添丝屋角晴。
  落落疏帘邀月影,嘈嘈虚枕纳溪声。
  久斑两鬓如霜雪,直欲渔樵过此生。

  zhǎng xià cūn xū fēng rì qīng ,yán yá yàn què yǐ shēng chéng 。
  dié yī shài fěn huā zhī wǔ ,zhū wǎng tiān sī wū jiǎo qíng 。
  luò luò shū lián yāo yuè yǐng ,cáo cáo xū zhěn nà xī shēng 。
  jiǔ bān liǎng bìn rú shuāng xuě ,zhí yù yú qiáo guò cǐ shēng 。

  夏天归隐闲适生活
 • 作者:项鸿祚 朝代:清代

  水天清话,院静人销夏。蜡炬风摇帘不下,竹影半墙如画。
  醉来扶上桃笙,熟罗扇子凉轻。一霎荷塘过雨,明朝便是秋声。

  shuǐ tiān qīng huà ,yuàn jìng rén xiāo xià 。là jù fēng yáo lián bú xià ,zhú yǐng bàn qiáng rú huà 。
  zuì lái fú shàng táo shēng ,shú luó shàn zǐ liáng qīng 。yī shà hé táng guò yǔ ,míng cháo biàn shì qiū shēng 。

  夏天婉约
 • 作者:张大烈 朝代:未知

  绿阴铺野换新光,薰风初昼长。小荷贴水点横塘,蝶衣晒粉忙。
  茶鼎熟,酒卮扬,醉来诗兴狂。燕雏似惜落花香,双衔归画梁。

  lǜ yīn pù yě huàn xīn guāng ,xūn fēng chū zhòu zhǎng 。xiǎo hé tiē shuǐ diǎn héng táng ,dié yī shài fěn máng 。
  chá dǐng shú ,jiǔ zhī yáng ,zuì lái shī xìng kuáng 。yàn chú sì xī luò huā xiāng ,shuāng xián guī huà liáng 。

  婉约夏天写景
 • 作者:祝允明 朝代:明代

  梅子青,梅子黄,菜肥麦熟养蚕忙。
  山僧过岭看茶老,村女当垆煮酒香。

  méi zǐ qīng ,méi zǐ huáng ,cài féi mài shú yǎng cán máng 。
  shān sēng guò lǐng kàn chá lǎo ,cūn nǚ dāng lú zhǔ jiǔ xiāng 。

  夏天自由愿望
 • 作者:周邦彦 朝代:宋代

  翠葆参差竹径成。新荷跳雨泪珠倾。曲阑斜转小池亭。
  风约帘衣归燕急,水摇扇影戏鱼惊。柳梢残日弄微晴。

  cuì bǎo cān chà zhú jìng chéng 。xīn hé tiào yǔ lèi zhū qīng 。qǔ lán xié zhuǎn xiǎo chí tíng 。
  fēng yuē lián yī guī yàn jí ,shuǐ yáo shàn yǐng xì yú jīng 。liǔ shāo cán rì nòng wēi qíng 。

  写景夏天婉约
 • 作者:韦应物 朝代:唐代

  夏条绿已密,朱萼缀明鲜。炎炎日正午,灼灼火俱燃。
  翻风适自乱,照水复成妍。归视窗间字,荧煌满眼前。

  xià tiáo lǜ yǐ mì ,zhū è zhuì míng xiān 。yán yán rì zhèng wǔ ,zhuó zhuó huǒ jù rán 。
  fān fēng shì zì luàn ,zhào shuǐ fù chéng yán 。guī shì chuāng jiān zì ,yíng huáng mǎn yǎn qián 。

  夏天写花
 • 作者:欧阳修 朝代:宋代

  柳外轻雷池上雨,雨声滴碎荷声。小楼西角断虹明。阑干倚处,待得月华生。
  燕子飞来窥画栋,玉钩垂下帘旌。凉波不动簟纹平。水精双枕,傍有堕钗横。

  liǔ wài qīng léi chí shàng yǔ ,yǔ shēng dī suì hé shēng 。xiǎo lóu xī jiǎo duàn hóng míng 。lán gàn yǐ chù ,dài dé yuè huá shēng 。
  yàn zǐ fēi lái kuī huà dòng ,yù gōu chuí xià lián jīng 。liáng bō bú dòng diàn wén píng 。shuǐ jīng shuāng zhěn ,bàng yǒu duò chāi héng 。

  夏天写雨写景
 • 作者:孟浩然 朝代:唐代

  水亭凉气多,闲棹晚来过。涧影见松竹,潭香闻芰荷。
  野童扶醉舞,山鸟助酣歌。幽赏未云遍,烟光奈夕何。

  shuǐ tíng liáng qì duō ,xián zhào wǎn lái guò 。jiàn yǐng jiàn sōng zhú ,tán xiāng wén jì hé 。
  yě tóng fú zuì wǔ ,shān niǎo zhù hān gē 。yōu shǎng wèi yún biàn ,yān guāng nài xī hé 。

  夏天田园
 • 作者:王令 朝代:宋代

  清风无力屠得热,落日着翅飞上山。
  人固已惧江海竭,天岂不惜河汉干?
  昆仑之高有积雪,蓬莱之远常遗寒。
  不能手提天下往,何忍身去游其间?

  qīng fēng wú lì tú dé rè ,luò rì zhe chì fēi shàng shān 。
  rén gù yǐ jù jiāng hǎi jié ,tiān qǐ bú xī hé hàn gàn ?
  kūn lún zhī gāo yǒu jī xuě ,péng lái zhī yuǎn cháng yí hán 。
  bú néng shǒu tí tiān xià wǎng ,hé rěn shēn qù yóu qí jiān ?

  古诗三百首夏天抒怀
 • 作者:秦观 朝代:清代

  节物相催各自新,痴心儿女挽留春。
  芳菲歇去何须恨,夏木阴阴正可人。

  jiē wù xiàng cuī gè zì xīn ,chī xīn ér nǚ wǎn liú chūn 。
  fāng fēi xiē qù hé xū hèn ,xià mù yīn yīn zhèng kě rén 。

  夏天
 • 作者:范成大 朝代:清代

  窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林。
  连雨不知春去,一晴方觉夏深。

  chuāng jiān méi shú luò dì ,qiáng xià sǔn chéng chū lín 。
  lián yǔ bú zhī chūn qù ,yī qíng fāng jiào xià shēn 。

  夏天
 • 作者:谢灵运 朝代:未知

  首夏犹清和,芳草亦未歇。
  水宿淹晨暮,阴霞屡兴没。
  周览倦瀛壖,况乃陵穷发。
  川后时安流,天吴静不发。
  扬帆采石华,挂席拾海月。
  溟涨无端倪,虚舟有超越。
  仲连轻齐组,子牟眷魏阙。
  矜名道不足,适己物可忽。
  请附任公言,终然谢天伐。

  shǒu xià yóu qīng hé ,fāng cǎo yì wèi xiē 。
  shuǐ xiǔ yān chén mù ,yīn xiá lǚ xìng méi 。
  zhōu lǎn juàn yíng ruán ,kuàng nǎi líng qióng fā 。
  chuān hòu shí ān liú ,tiān wú jìng bú fā 。
  yáng fān cǎi shí huá ,guà xí shí hǎi yuè 。
  míng zhǎng wú duān ní ,xū zhōu yǒu chāo yuè 。
  zhòng lián qīng qí zǔ ,zǐ móu juàn wèi què 。
  jīn míng dào bú zú ,shì jǐ wù kě hū 。
  qǐng fù rèn gōng yán ,zhōng rán xiè tiān fá 。

  夏天
 • 作者:蔡确 朝代:清代

  纸屏石枕竹方床,手倦抛书午梦长。
  睡起莞然成独笑,数声渔笛在沧浪。

  zhǐ píng shí zhěn zhú fāng chuáng ,shǒu juàn pāo shū wǔ mèng zhǎng 。
  shuì qǐ wǎn rán chéng dú xiào ,shù shēng yú dí zài cāng làng 。

  夏天
 • 作者:苏轼 朝代:清代

  绿槐高柳咽新蝉。薰风初入弦。碧纱窗下水沈烟。棋声惊昼眠。
  微雨过,小荷翻。榴花开欲然。玉盆纤手弄清泉。琼珠碎却圆。

  lǜ huái gāo liǔ yān xīn chán 。xūn fēng chū rù xián 。bì shā chuāng xià shuǐ shěn yān 。qí shēng jīng zhòu mián 。
  wēi yǔ guò ,xiǎo hé fān 。liú huā kāi yù rán 。yù pén xiān shǒu nòng qīng quán 。qióng zhū suì què yuán 。

  婉约闺怨夏天写景