1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜甫的诗词全集

共收录了1339首诗词作品

杜甫简介

杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,负责看管兵甲仓库。同年,安史之乱爆发,此时杜甫正在奉先(今陕西蒲城)探家。第二年他把家属安顿在鄜州羌村(今陕西富县境),只身投奔在灵武(今甘肃省)即位的肃宗。途中被叛军所俘,押到沦陷后的长安,这期间他亲眼目睹了叛军杀戮洗劫的暴行和百姓的苦难。直到至德二年(757)四月,他才冒险逃到肃宗临时驻地凤翔(今陕西省凤翔县),授官左拾遗。不久因疏救房琯,被贬为华州司功参军。自此他对现实政治十分失望,抛弃官职,举家西行,几经辗转,最后到了成都,在严武等人的帮助下,在城西浣花溪畔,建成了一座草堂,世称「杜甫草堂」。后被严武荐为节度参谋、检校工部员外郎。严武死后,他离开了成都,全家寄居夔州(今四川奉节县)。两年后,离夔州到江陵、衡阳一带辗转流离。唐太宗大历五年(770),诗人病死在湘江的一只小船中。他的诗在艺术上以丰富多采著称,时而雄浑奔放,时而沉郁悲凉,或辞藻瑰丽,或平易质朴。他擅长律诗,又是新乐府诗体的开创者。他的诗声律和谐,选字精炼,「为人性癖耽佳句,语不惊人死不休」,正是他严谨创作态度的真实写照。在我国文学史上有「诗圣」之称。他的诗留存至今的有一千四百余首。有《杜少陵集》。
展开查看所有  

杜甫诗集大全

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。 忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。 昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。 翻身向天仰射云,一箭正坠双飞翼。 明眸皓齿今何在,血污游魂归不得。 清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。 人生有情泪沾臆,江草江花岂终极。 黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。

  shǎo líng yě lǎo tūn shēng kū ,chūn rì qián háng qǔ jiāng qǔ 。 jiāng tóu gōng diàn suǒ qiān mén ,xì liǔ xīn pú wéi shuí lǜ 。 yì xī ní jīng xià nán yuàn ,yuàn zhōng wàn wù shēng yán sè 。 zhāo yáng diàn lǐ dì yī rén ,tóng niǎn suí jun1 shì jun1 cè 。 niǎn qián cái rén dài gōng jiàn ,bái mǎ jiáo niè huáng jīn lè 。 fān shēn xiàng tiān yǎng shè yún ,yī jiàn zhèng zhuì shuāng fēi yì 。 míng móu hào chǐ jīn hé zài ,xuè wū yóu hún guī bú dé 。 qīng wèi dōng liú jiàn gé shēn ,qù zhù bǐ cǐ wú xiāo xī 。 rén shēng yǒu qíng lèi zhān yì ,jiāng cǎo jiāng huā qǐ zhōng jí 。 huáng hūn hú qí chén mǎn chéng ,yù wǎng chéng nán wàng chéng běi 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。 又向人家啄大屋,屋底达宫走避胡。 金鞭断折九马死,骨肉不得同驰驱。 腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅。 问之不肯道姓名,但道困苦乞为奴。 已经百日窜荆棘,身上无有完肌肤。 高帝子孙尽隆准,龙种自与常人殊。 豺狼在邑龙在野,王孙善保千金躯。 不敢长语临郊衢,且为王孙立斯须。 昨夜东风吹血腥,东来橐驼满旧都。 朔方健儿好身手,昔何勇锐今何愚。 窃闻天子已传位,圣德北服南单于。 花门剺面请雪耻,慎勿出口他人狙。 哀哉王孙慎勿疏,五陵佳气无时无。

  zhǎng ān chéng tóu tóu bái wū ,yè fēi yán qiū mén shàng hū 。 yòu xiàng rén jiā zhuó dà wū ,wū dǐ dá gōng zǒu bì hú 。 jīn biān duàn shé jiǔ mǎ sǐ ,gǔ ròu bú dé tóng chí qū 。 yāo xià bǎo jué qīng shān hú ,kě lián wáng sūn qì lù yú 。 wèn zhī bú kěn dào xìng míng ,dàn dào kùn kǔ qǐ wéi nú 。 yǐ jīng bǎi rì cuàn jīng jí ,shēn shàng wú yǒu wán jī fū 。 gāo dì zǐ sūn jìn lóng zhǔn ,lóng zhǒng zì yǔ cháng rén shū 。 chái láng zài yì lóng zài yě ,wáng sūn shàn bǎo qiān jīn qū 。 bú gǎn zhǎng yǔ lín jiāo qú ,qiě wéi wáng sūn lì sī xū 。 zuó yè dōng fēng chuī xuè xīng ,dōng lái tuó tuó mǎn jiù dōu 。 shuò fāng jiàn ér hǎo shēn shǒu ,xī hé yǒng ruì jīn hé yú 。 qiè wén tiān zǐ yǐ chuán wèi ,shèng dé běi fú nán dān yú 。 huā mén lí miàn qǐng xuě chǐ ,shèn wù chū kǒu tā rén jū 。 āi zāi wáng sūn shèn wù shū ,wǔ líng jiā qì wú shí wú 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  功盖三分国,名成八阵图。 江流石不转,遗恨失吞吴。

  gōng gài sān fèn guó ,míng chéng bā zhèn tú 。 jiāng liú shí bú zhuǎn ,yí hèn shī tūn wú 。

  唐诗三百首,怀古,写人,哲理,
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  他乡复行役,驻马别孤坟。 近泪无干土,低空有断云。 对棋陪谢傅,把剑觅徐君。 唯见林花落,莺啼送客闻。

  tā xiāng fù háng yì ,zhù mǎ bié gū fén 。 jìn lèi wú gàn tǔ ,dī kōng yǒu duàn yún 。 duì qí péi xiè fù ,bǎ jiàn mì xú jun1 。 wéi jiàn lín huā luò ,yīng tí sòng kè wén 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。 爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。 牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。 道旁过者问行人,行人但云点行频。 或从十五北防河,便至四十西营田。 去时里正与裹头,归来头白还戍边。 边庭流血成海水,武皇开边意未已。 君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。 纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。 况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。 长者虽有问,役夫敢申恨。 且如今年冬,未休关西卒。 县官急索租,租税从何出。 信知生男恶,反是生女好。 生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。 君不见,青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

  chē lín lín ,mǎ xiāo xiāo ,háng rén gōng jiàn gè zài yāo 。 yé niáng qī zǐ zǒu xiàng sòng ,chén āi bú jiàn xián yáng qiáo 。 qiān yī dùn zú lán dào kū ,kū shēng zhí shàng gàn yún xiāo 。 dào páng guò zhě wèn háng rén ,háng rén dàn yún diǎn háng pín 。 huò cóng shí wǔ běi fáng hé ,biàn zhì sì shí xī yíng tián 。 qù shí lǐ zhèng yǔ guǒ tóu ,guī lái tóu bái hái shù biān 。 biān tíng liú xuè chéng hǎi shuǐ ,wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ 。 jun1 bú wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu ,qiān cūn wàn luò shēng jīng qǐ 。 zòng yǒu jiàn fù bǎ chú lí ,hé shēng lǒng mǔ wú dōng xī 。 kuàng fù qín bīng nài kǔ zhàn ,bèi qū bú yì quǎn yǔ jī 。 zhǎng zhě suī yǒu wèn ,yì fū gǎn shēn hèn 。 qiě rú jīn nián dōng ,wèi xiū guān xī zú 。 xiàn guān jí suǒ zū ,zū shuì cóng hé chū 。 xìn zhī shēng nán è ,fǎn shì shēng nǚ hǎo 。 shēng nǚ yóu dé jià bǐ lín ,shēng nán mái méi suí bǎi cǎo 。 jun1 bú jiàn ,qīng hǎi tóu ,gǔ lái bái gǔ wú rén shōu 。 xīn guǐ fán yuān jiù guǐ kū ,tiān yīn yǔ shī shēng jiū jiū 。

  唐诗三百首,叙事,战争,忧国忧民,
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  四郊未宁静,垂老不得安。 子孙阵亡尽,焉用身独完? 投杖出门去,同行为辛酸。 幸有牙齿存,所悲骨髓乾。 男儿既介胄,长揖别上官。 老妻卧路啼,岁暮衣裳单。 孰知是死别?且复伤其寒。 此去必不归,还闻劝加餐。 土门壁甚坚,杏园度亦难。 势异邺城下,纵死时犹宽。 人生有离合,岂择衰盛端。 忆昔少壮日,迟回竟长叹。 万国尽征戍,烽火被冈峦。 积尸草木腥,流血川原丹。 何乡为乐土?安敢尚盘桓? 弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。

  sì jiāo wèi níng jìng ,chuí lǎo bú dé ān 。 zǐ sūn zhèn wáng jìn ,yān yòng shēn dú wán ? tóu zhàng chū mén qù ,tóng háng wéi xīn suān 。 xìng yǒu yá chǐ cún ,suǒ bēi gǔ suǐ qián 。 nán ér jì jiè zhòu ,zhǎng yī bié shàng guān 。 lǎo qī wò lù tí ,suì mù yī shang dān 。 shú zhī shì sǐ bié ?qiě fù shāng qí hán 。 cǐ qù bì bú guī ,hái wén quàn jiā cān 。 tǔ mén bì shèn jiān ,xìng yuán dù yì nán 。 shì yì yè chéng xià ,zòng sǐ shí yóu kuān 。 rén shēng yǒu lí hé ,qǐ zé shuāi shèng duān 。 yì xī shǎo zhuàng rì ,chí huí jìng zhǎng tàn 。 wàn guó jìn zhēng shù ,fēng huǒ bèi gāng luán 。 jī shī cǎo mù xīng ,liú xuè chuān yuán dān 。 hé xiāng wéi lè tǔ ?ān gǎn shàng pán huán ? qì jué péng shì jū ,tā rán cuī fèi gān 。

  叙事,战争,惜别,
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  白也诗无敌,飘然思不群。 清新庾开府,俊逸鲍参军。 渭北春天树,江东日暮云。 何时一樽酒,重与细论文。

  bái yě shī wú dí ,piāo rán sī bú qún 。 qīng xīn yǔ kāi fǔ ,jun4 yì bào cān jun1 。 wèi běi chūn tiān shù ,jiāng dōng rì mù yún 。 hé shí yī zūn jiǔ ,zhòng yǔ xì lùn wén 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  花隐掖垣暮,啾啾栖鸟过。 星临万户动,月傍九霄多。 不寝听金钥,因风想玉珂。 明朝有封事,数问夜如何。

  huā yǐn yè yuán mù ,jiū jiū qī niǎo guò 。 xīng lín wàn hù dòng ,yuè bàng jiǔ xiāo duō 。 bú qǐn tīng jīn yào ,yīn fēng xiǎng yù kē 。 míng cháo yǒu fēng shì ,shù wèn yè rú hé 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  国破山河在,城春草木深。 

  感时花溅泪,恨别鸟惊心。

  烽火连三月,家书抵万金。

  白头搔更短,浑欲不胜簪。

  guó pò shān hé zài ,chéng chūn cǎo mù shēn 。 

  gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。

  fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū dǐ wàn jīn 。

  bái tóu sāo gèng duǎn ,hún yù bú shèng zān 。

  写鸟,爱国,思乡,战争,忧国忧民,初中古诗,唐诗三百首,
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  好雨知时节,[1]当春乃发生。[2] 随风潜入夜,[3]润物细无声。[4] 野径云俱黑,[5]江船火独明。[6] 晓看红湿处,[7]花重锦官城。[8]

  hǎo yǔ zhī shí jiē ,[1]dāng chūn nǎi fā shēng 。[2] suí fēng qián rù yè ,[3]rùn wù xì wú shēng 。[4] yě jìng yún jù hēi ,[5]jiāng chuán huǒ dú míng 。[6] xiǎo kàn hóng shī chù ,[7]huā zhòng jǐn guān chéng 。[8]

  小学古诗,春天,咏物,写雨,喜悦,
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  华轩蔼蔼他年到, 绵竹亭亭出县高。 江上舍前无此物, 幸分苍柳拂波涛。

  huá xuān ǎi ǎi tā nián dào , mián zhú tíng tíng chū xiàn gāo 。 jiāng shàng shě qián wú cǐ wù , xìng fèn cāng liǔ fú bō tāo 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  将军魏武之子孙,于今为庶为清门。 英雄割据今已矣,文采风流今尚存。 学书初学卫夫人,但恨无过王右军。 丹青不知老将至,富贵于我如浮云。 开元之中常引见,承恩数上南薰殿。 凌烟功臣少颜色,将军下笔开生面。 良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭。 褒公鄂公毛发动,英姿飒爽来酣战。 先帝天马玉花骢,画工如山貌不同。 是日牵来赤墀下,迥立阊阖生长风。 诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。 斯须九重真龙出,一洗万古凡马空。 玉花却在御榻上,榻上庭前屹相向。 至尊含笑催赐金,圉人太仆皆惆怅。 弟子韩干早入室,亦能画马穷殊相。 干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧。 将军画善盖有神,必逢佳士亦写真。 即今飘泊干戈际,屡貌寻常行路人。 途穷反遭俗眼白,世上未有如公贫。 但看古来盛名下,终日坎壈缠其身。

  jiāng jun1 wèi wǔ zhī zǐ sūn ,yú jīn wéi shù wéi qīng mén 。 yīng xióng gē jù jīn yǐ yǐ ,wén cǎi fēng liú jīn shàng cún 。 xué shū chū xué wèi fū rén ,dàn hèn wú guò wáng yòu jun1 。 dān qīng bú zhī lǎo jiāng zhì ,fù guì yú wǒ rú fú yún 。 kāi yuán zhī zhōng cháng yǐn jiàn ,chéng ēn shù shàng nán xūn diàn 。 líng yān gōng chén shǎo yán sè ,jiāng jun1 xià bǐ kāi shēng miàn 。 liáng xiàng tóu shàng jìn xián guàn ,měng jiāng yāo jiān dà yǔ jiàn 。 bāo gōng è gōng máo fā dòng ,yīng zī sà shuǎng lái hān zhàn 。 xiān dì tiān mǎ yù huā cōng ,huà gōng rú shān mào bú tóng 。 shì rì qiān lái chì chí xià ,jiǒng lì chāng hé shēng zhǎng fēng 。 zhào wèi jiāng jun1 fú juàn sù ,yì jiàng cǎn dàn jīng yíng zhōng 。 sī xū jiǔ zhòng zhēn lóng chū ,yī xǐ wàn gǔ fán mǎ kōng 。 yù huā què zài yù tà shàng ,tà shàng tíng qián yì xiàng xiàng 。 zhì zūn hán xiào cuī cì jīn ,yǔ rén tài pú jiē chóu chàng 。 dì zǐ hán gàn zǎo rù shì ,yì néng huà mǎ qióng shū xiàng 。 gàn wéi huà ròu bú huà gǔ ,rěn shǐ huá liú qì diāo sàng 。 jiāng jun1 huà shàn gài yǒu shén ,bì féng jiā shì yì xiě zhēn 。 jí jīn piāo bó gàn gē jì ,lǚ mào xún cháng háng lù rén 。 tú qióng fǎn zāo sú yǎn bái ,shì shàng wèi yǒu rú gōng pín 。 dàn kàn gǔ lái shèng míng xià ,zhōng rì kǎn lǎn chán qí shēn 。

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  亦知戍不返,秋至拭清砧。 已近苦寒月,况经长别心。 宁辞捣衣倦,一寄塞垣深。 用尽闺中力,君听空外音!

  yì zhī shù bú fǎn ,qiū zhì shì qīng zhēn 。 yǐ jìn kǔ hán yuè ,kuàng jīng zhǎng bié xīn 。 níng cí dǎo yī juàn ,yī jì sāi yuán shēn 。 yòng jìn guī zhōng lì ,jun1 tīng kōng wài yīn !

 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒怀。

  fēng jí tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。 wú biān luò mù xiāo xiāo xià ,bú jìn zhǎng jiāng gǔn gǔn lái 。 wàn lǐ bēi qiū cháng zuò kè ,bǎi nián duō bìng dú dēng tái 。 jiān nán kǔ hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ huái 。

  唐诗三百首,秋天,登高,写景,抒情,忧国忧民,
 • 作者:杜甫 朝代:唐代

  花近高楼伤客心,万方多难此登临。 锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。 北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。 可怜后主还祠庙,日暮聊为梁甫吟。

  huā jìn gāo lóu shāng kè xīn ,wàn fāng duō nán cǐ dēng lín 。 jǐn jiāng chūn sè lái tiān dì ,yù lěi fú yún biàn gǔ jīn 。 běi jí cháo tíng zhōng bú gǎi ,xī shān kòu dào mò xiàng qīn 。 kě lián hòu zhǔ hái cí miào ,rì mù liáo wéi liáng fǔ yín 。

  唐诗三百首,初中古诗,高中古诗,写景,怀古,感时,忧国忧民,