1. 古诗词大全
 2. 宋代诗人

孙光宪的诗词全集

共收录了44首诗词作品

孙光宪简介

孙光宪(901-968),字孟文,自号葆光子,属鸡,出生在陵州贵平(今属四川省仁寿县东北的向家乡贵坪村)。仕南平三世,累官荆南节度副使、朝议郎、检校秘书少监,试御史中丞。入宋,为黄州刺史。太祖乾德六年卒。《宋史》卷四八三、《十国春秋》卷一○二有传。孙光宪“性嗜经籍,聚书凡数千卷。或手自钞写,孜孜校雠,老而不废”。著有《北梦琐言》、《荆台集》、《橘斋集》等,仅《北梦琐言》传世。词存八十四首,风格与“花间”的浮艳、绮靡有所不同。刘毓盘辑入《唐五代宋辽金元名家词集六十种》中,又有王国维缉《孙中丞词》一卷。
展开查看所有  

孙光宪诗集大全

 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  孔雀尾拖金线长,怕人飞起入丁香。
  越女沙头争拾翠,相呼归去背斜阳。

  kǒng què wěi tuō jīn xiàn zhǎng ,pà rén fēi qǐ rù dīng xiāng 。
  yuè nǚ shā tóu zhēng shí cuì ,xiàng hū guī qù bèi xié yáng 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  门前春水白蘋花,岸上无人小艇斜。
  商女经过江欲暮,散抛残食饲神鸦。
  乱绳千结绊人深,越罗万丈表长寻。
  杨柳在身垂意绪,藕花落尽见莲心。

  mén qián chūn shuǐ bái pín huā ,àn shàng wú rén xiǎo tǐng xié 。
  shāng nǚ jīng guò jiāng yù mù ,sàn pāo cán shí sì shén yā 。
  luàn shéng qiān jié bàn rén shēn ,yuè luó wàn zhàng biǎo zhǎng xún 。
  yáng liǔ zài shēn chuí yì xù ,ǒu huā luò jìn jiàn lián xīn 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  阊门风暖落花干,飞遍江城雪不寒。
  独有晚来临水驿,闲人多凭赤栏干。
  有池有榭即濛濛,浸润翻成长养功。
  恰似有人长点检,著行排立向春风。
  根柢虽然傍浊河,无妨终日近笙歌。
  毵毵金带谁堪比,还共黄莺不较多。
  万株枯槁怨亡隋,似吊吴台各自垂。
  好是淮阴明月里,酒楼横笛不胜吹。

  chāng mén fēng nuǎn luò huā gàn ,fēi biàn jiāng chéng xuě bú hán 。
  dú yǒu wǎn lái lín shuǐ yì ,xián rén duō píng chì lán gàn 。
  yǒu chí yǒu xiè jí méng méng ,jìn rùn fān chéng zhǎng yǎng gōng 。
  qià sì yǒu rén zhǎng diǎn jiǎn ,zhe háng pái lì xiàng chūn fēng 。
  gēn dǐ suī rán bàng zhuó hé ,wú fáng zhōng rì jìn shēng gē 。
  sān sān jīn dài shuí kān bǐ ,hái gòng huáng yīng bú jiào duō 。
  wàn zhū kū gǎo yuàn wáng suí ,sì diào wú tái gè zì chuí 。
  hǎo shì huái yīn míng yuè lǐ ,jiǔ lóu héng dí bú shèng chuī 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  窗下有时留客宿,室中无事伴僧眠。

  chuāng xià yǒu shí liú kè xiǔ ,shì zhōng wú shì bàn sēng mián 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  门前春水白蘋花,岸上无人小艇斜,商女经过江欲暮,
  散抛残食饲神鸦。乱绳千结绊人深,越罗万丈表长寻。
  杨柳在身垂意绪,藕花落尽见莲心。

  mén qián chūn shuǐ bái pín huā ,àn shàng wú rén xiǎo tǐng xié ,shāng nǚ jīng guò jiāng yù mù ,
  sàn pāo cán shí sì shén yā 。luàn shéng qiān jié bàn rén shēn ,yuè luó wàn zhàng biǎo zhǎng xún 。
  yáng liǔ zài shēn chuí yì xù ,ǒu huā luò jìn jiàn lián xīn 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  景阳钟动宫莺转,露凉金殿。轻飙吹起琼花绽,玉叶如剪¤
  晚来高阁上,珠帘卷,见坠香千片。修蛾慢脸陪雕辇,
  后庭新宴。
  石城依旧空江国,故宫春色。七尺青丝芳草绿,绝世难得¤
  玉英凋落尽,更何人识,野棠如织。只是教人添怨忆,
  怅望无极。

  jǐng yáng zhōng dòng gōng yīng zhuǎn ,lù liáng jīn diàn 。qīng biāo chuī qǐ qióng huā zhàn ,yù yè rú jiǎn ¤
  wǎn lái gāo gé shàng ,zhū lián juàn ,jiàn zhuì xiāng qiān piàn 。xiū é màn liǎn péi diāo niǎn ,
  hòu tíng xīn yàn 。
  shí chéng yī jiù kōng jiāng guó ,gù gōng chūn sè 。qī chǐ qīng sī fāng cǎo lǜ ,jué shì nán dé ¤
  yù yīng diāo luò jìn ,gèng hé rén shí ,yě táng rú zhī 。zhī shì jiāo rén tiān yuàn yì ,
  chàng wàng wú jí 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  茅舍槿篱溪曲,鸡犬自南自北。菰叶长,水葓开,
  门外春波涨渌。听织,声促,轧轧鸣梭穿屋。
  楼倚长衢欲暮,瞥见神仙伴侣。微傅粉,拢梳头,
  隐映画帘开处。无语,无绪,慢曳罗裙归去。
  金络玉衔嘶马,系向绿杨阴下。朱户掩,绣帘垂,
  曲院水流花谢。欢罢,归也,犹在九衢深夜。

  máo shě jǐn lí xī qǔ ,jī quǎn zì nán zì běi 。gū yè zhǎng ,shuǐ hóng kāi ,
  mén wài chūn bō zhǎng lù 。tīng zhī ,shēng cù ,zhá zhá míng suō chuān wū 。
  lóu yǐ zhǎng qú yù mù ,piē jiàn shén xiān bàn lǚ 。wēi fù fěn ,lǒng shū tóu ,
  yǐn yìng huà lián kāi chù 。wú yǔ ,wú xù ,màn yè luó qún guī qù 。
  jīn luò yù xián sī mǎ ,xì xiàng lǜ yáng yīn xià 。zhū hù yǎn ,xiù lián chuí ,
  qǔ yuàn shuǐ liú huā xiè 。huān bà ,guī yě ,yóu zài jiǔ qú shēn yè 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:唐代

  如何,遣情情更多?永日水堂帘下,敛羞蛾。
  六幅罗裙窣地,微行曳碧波。看尽满池疏雨,打团荷。

  rú hé ,qiǎn qíng qíng gèng duō ?yǒng rì shuǐ táng lián xià ,liǎn xiū é 。
  liù fú luó qún sū dì ,wēi háng yè bì bō 。kàn jìn mǎn chí shū yǔ ,dǎ tuán hé 。

  辞赋,
 • 作者:孙光宪 朝代:宋代

  蓼岸风多橘柚香。江边一望楚天长。片帆烟际闪孤光。
  目送征鸿飞杳杳,思随流水去茫茫。兰红波碧忆潇湘。

  liǎo àn fēng duō jú yòu xiāng 。jiāng biān yī wàng chǔ tiān zhǎng 。piàn fān yān jì shǎn gū guāng 。
  mù sòng zhēng hóng fēi yǎo yǎo ,sī suí liú shuǐ qù máng máng 。lán hóng bō bì yì xiāo xiāng 。

  宋词三百首,写风,
 • 作者:孙光宪 朝代:宋代

  对秋深,离恨苦,数夜满庭风雨。凝想坐,敛愁眉,孤心似有违。
  红窗静,画帘垂,魂消地角天涯。和泪听,断肠窥,漏移灯暗时。

  duì qiū shēn ,lí hèn kǔ ,shù yè mǎn tíng fēng yǔ 。níng xiǎng zuò ,liǎn chóu méi ,gū xīn sì yǒu wéi 。
  hóng chuāng jìng ,huà lián chuí ,hún xiāo dì jiǎo tiān yá 。hé lèi tīng ,duàn cháng kuī ,lòu yí dēng àn shí 。

  秋天,
 • 作者:孙光宪 朝代:宋代

  窗雨阻佳期,尽日颙然坐。帘外正淋漓,不觉愁如锁。
  梦难裁,心欲破,泪逐檐声坠。想得玉人情,也合思量我。

  chuāng yǔ zǔ jiā qī ,jìn rì yú rán zuò 。lián wài zhèng lín lí ,bú jiào chóu rú suǒ 。
  mèng nán cái ,xīn yù pò ,lèi zhú yán shēng zhuì 。xiǎng dé yù rén qíng ,yě hé sī liàng wǒ 。

  写雨,
 • 作者:孙光宪 朝代:宋代

  风撼芳菲满院香,四帘慵卷日初长,鬓云垂枕响微鍠。
  春梦未成愁寂寂,佳期难会信茫茫。万般心,千点泪,泣兰堂。

  fēng hàn fāng fēi mǎn yuàn xiāng ,sì lián yōng juàn rì chū zhǎng ,bìn yún chuí zhěn xiǎng wēi huáng 。
  chūn mèng wèi chéng chóu jì jì ,jiā qī nán huì xìn máng máng 。wàn bān xīn ,qiān diǎn lèi ,qì lán táng 。

  写风,
 • 作者:孙光宪 朝代:宋代

  汾水碧依依,黄云落叶初飞。翠娥一去不言归,庙门空掩斜晖。
  四壁阴森排古画,依旧琼轮羽驾。小殿沈沈清夜,银灯飘落香灺。

  fén shuǐ bì yī yī ,huáng yún luò yè chū fēi 。cuì é yī qù bú yán guī ,miào mén kōng yǎn xié huī 。
  sì bì yīn sēn pái gǔ huà ,yī jiù qióng lún yǔ jià 。xiǎo diàn shěn shěn qīng yè ,yín dēng piāo luò xiāng xiè 。

  咏物,写水,
 • 作者:孙光宪 朝代:宋代

  花落,烟薄,谢家池阁,寂寞春深。翠蛾轻敛意沉吟,沾襟,无人知此心。
  玉炉香断霜灰冷,帘铺影,梁燕归红杏。晚来天,空悄然,孤眠,枕檀云髻偏。

  huā luò ,yān báo ,xiè jiā chí gé ,jì mò chūn shēn 。cuì é qīng liǎn yì chén yín ,zhān jīn ,wú rén zhī cǐ xīn 。
  yù lú xiāng duàn shuāng huī lěng ,lián pù yǐng ,liáng yàn guī hóng xìng 。wǎn lái tiān ,kōng qiāo rán ,gū mián ,zhěn tán yún jì piān 。

  写花,
 • 作者:孙光宪 朝代:宋代

  月华如水笼香砌,金环碎撼门初闭。寒影堕高檐,钩垂一面帘。
  碧烟轻袅袅,红战灯花笑。即此是高唐,掩屏秋梦长。

  yuè huá rú shuǐ lóng xiāng qì ,jīn huán suì hàn mén chū bì 。hán yǐng duò gāo yán ,gōu chuí yī miàn lián 。
  bì yān qīng niǎo niǎo ,hóng zhàn dēng huā xiào 。jí cǐ shì gāo táng ,yǎn píng qiū mèng zhǎng 。

  写水,