1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

鲍照的诗词全集

共收录了46首诗词作品

鲍照简介

鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成就最高的诗人。他的诗歌思想内容较丰富,具有明显的社会意义。有些诗直接反映了人民在战乱和徭役压迫下的痛苦生活,表达了作者要求保卫国家的热烈愿望,和对士族门阀的揭露和愤怒抗议。但也有的作品流露了乐天安命、及时行乐的消极思想和感伤情绪。鲍照的七言诗和杂言乐府继承了汉魏乐府的传统又有所发展,具有感情慷慨奔放,词采新奇丰盛,音节激昂顿挫的特点。尤其是他的七言诗,对于当时诗体的发展起了很大的推动作用。《南齐书·文学传论》说他「发言惊挺,操调险危」,这种独特的浪漫主义风格对于唐代诗人产生过重要影响。今传《鲍参军集》十卷。诗集的注本有黄节《鲍参军诗注》较完善。

鲍照创作以诗为主,今存204首。《拟行路难》18首,表现了为国建功立业的愿望、对门阀社会的不满、怀才不遇的痛苦、报国无门的忿懑和理想幻灭的悲哀,真实地反映了当时贫寒士人的生活状况。少部分诗描写了边塞战争和征戍生活,为唐代边塞诗的萌芽。 

展开查看所有  

鲍照诗集大全

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【代出自蓟北门行】 

  羽檄起边亭,烽火入咸阳。 

  征骑屯广武,分兵救朔方。 

  严秋筋竿劲,虏阵精且强。 

  天子按剑怒,使者遥相望。 

  雁行缘石径,鱼贯度飞梁 。 

  箫鼓流汉思,旌甲被胡霜。 

  疾风冲塞起,沙砾自飘扬。 

  马毛缩如猖,角弓不可张。 

  时危见臣节,世乱识忠良。 

  投躯报明主,身死为国殇。

  【dài chū zì jì běi mén háng 】 

  yǔ xí qǐ biān tíng ,fēng huǒ rù xián yáng 。 

  zhēng qí tún guǎng wǔ ,fèn bīng jiù shuò fāng 。 

  yán qiū jīn gān jìn ,lǔ zhèn jīng qiě qiáng 。 

  tiān zǐ àn jiàn nù ,shǐ zhě yáo xiàng wàng 。 

  yàn háng yuán shí jìng ,yú guàn dù fēi liáng 。 

  xiāo gǔ liú hàn sī ,jīng jiǎ bèi hú shuāng 。 

  jí fēng chōng sāi qǐ ,shā lì zì piāo yáng 。 

  mǎ máo suō rú chāng ,jiǎo gōng bú kě zhāng 。 

  shí wēi jiàn chén jiē ,shì luàn shí zhōng liáng 。 

  tóu qū bào míng zhǔ ,shēn sǐ wéi guó shāng 。

  边塞,爱国,励志,乐府,生活,
 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【代东门行】 伤禽恶弦惊[1],倦客恶离声[2] 。 离声断客情,宾御皆涕零[3] 。 涕零心断绝,将去复还诀[4] 。 一息不相知,何况异乡别[5] 。 遥遥征驾远[6],杳杳白日晚[7] 。 居人掩闺卧[8],行子夜中饭[9] 。 野风吹草木[10],行子心肠断。 食梅常苦酸,衣葛常苦寒[11] 。 丝竹徒满坐,忧人不解颜[12] 。 长歌欲自慰,弥起长恨端[13] 。

  【dài dōng mén háng 】 shāng qín è xián jīng [1],juàn kè è lí shēng [2] 。 lí shēng duàn kè qíng ,bīn yù jiē tì líng [3] 。 tì líng xīn duàn jué ,jiāng qù fù hái jué [4] 。 yī xī bú xiàng zhī ,hé kuàng yì xiāng bié [5] 。 yáo yáo zhēng jià yuǎn [6],yǎo yǎo bái rì wǎn [7] 。 jū rén yǎn guī wò [8],háng zǐ yè zhōng fàn [9] 。 yě fēng chuī cǎo mù [10],háng zǐ xīn cháng duàn 。 shí méi cháng kǔ suān ,yī gě cháng kǔ hán [11] 。 sī zhú tú mǎn zuò ,yōu rén bú jiě yán [12] 。 zhǎng gē yù zì wèi ,mí qǐ zhǎng hèn duān [13] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【代东武吟】 主人且勿谊,贱子歌一言[1]: 仆本寒乡士[2],出身蒙汉恩。 始随张校尉,召募到河源[3]; 后逐李轻车,追虏出塞垣[4] 。 密涂亘万里,宁岁犹七奔[5] 。 肌力尽鞍甲,心思历凉温[6] 。 将军既下世[7],部曲亦罕存[8] 。 时事一朝异,孤绩谁复论[9]? 少壮辞家去,穷老还入门[10] 。 腰镰刈葵藿[11],倚杖牧鸡豘[12] 。 昔如韝上鹰,今似槛中猿[13] 。 徒结千载恨,空负百年怨[14] 。 弃席思君幄[15],疲马恋君轩[16]。 垂晋主惠,不愧田子魂[17] 。

  【dài dōng wǔ yín 】 zhǔ rén qiě wù yì ,jiàn zǐ gē yī yán [1]: pú běn hán xiāng shì [2],chū shēn méng hàn ēn 。 shǐ suí zhāng xiào wèi ,zhào mù dào hé yuán [3]; hòu zhú lǐ qīng chē ,zhuī lǔ chū sāi yuán [4] 。 mì tú gèn wàn lǐ ,níng suì yóu qī bēn [5] 。 jī lì jìn ān jiǎ ,xīn sī lì liáng wēn [6] 。 jiāng jun1 jì xià shì [7],bù qǔ yì hǎn cún [8] 。 shí shì yī cháo yì ,gū jì shuí fù lùn [9]? shǎo zhuàng cí jiā qù ,qióng lǎo hái rù mén [10] 。 yāo lián yì kuí huò [11],yǐ zhàng mù jī tún [12] 。 xī rú bèi shàng yīng ,jīn sì kǎn zhōng yuán [13] 。 tú jié qiān zǎi hèn ,kōng fù bǎi nián yuàn [14] 。 qì xí sī jun1 wò [15],pí mǎ liàn jun1 xuān [16]。 chuí jìn zhǔ huì ,bú kuì tián zǐ hún [17] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【代放歌行】 蓼虫避葵堇,习苦不言非[1] 。 小人自龌龊,安知旷士怀[2] 。 鸡鸣洛城里,禁门平旦开[3] 。 冠盖纵横至[4],车骑四方来。 索带曳长飙,华缨结远埃[5] 。 日中安能止[6],钟鸣犹未归[7] 。 夷世不可逢,贤君信爱才[8] 。 明虑自天断,不受外嫌猜[9] 。 一言分硅爵,片善辞草莱[10] 。 岂伊白壁赐,将起黄金台[11] 。 今君有何疾,临路独迟回[12]?

  【dài fàng gē háng 】 liǎo chóng bì kuí jǐn ,xí kǔ bú yán fēi [1] 。 xiǎo rén zì wò chuò ,ān zhī kuàng shì huái [2] 。 jī míng luò chéng lǐ ,jìn mén píng dàn kāi [3] 。 guàn gài zòng héng zhì [4],chē qí sì fāng lái 。 suǒ dài yè zhǎng biāo ,huá yīng jié yuǎn āi [5] 。 rì zhōng ān néng zhǐ [6],zhōng míng yóu wèi guī [7] 。 yí shì bú kě féng ,xián jun1 xìn ài cái [8] 。 míng lǜ zì tiān duàn ,bú shòu wài xián cāi [9] 。 yī yán fèn guī jué ,piàn shàn cí cǎo lái [10] 。 qǐ yī bái bì cì ,jiāng qǐ huáng jīn tái [11] 。 jīn jun1 yǒu hé jí ,lín lù dú chí huí [12]?

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【发后渚】 江上气早寒,仲秋始霜雪[1] 。 从军乏衣粮,方冬与家别[2] 。 萧条背乡心,凄怆清渚发[3] 。 凉埃晦平皋,飞潮隐修樾[4] 。 孤光独徘徊,空烟视升灭[5] 。 途随前峰远,意逐后云结[6] 。 华志分驰年[7],韶颜惨惊节[8] 。 推琴三起叹,声为君断绝[9] 。

  【fā hòu zhǔ 】 jiāng shàng qì zǎo hán ,zhòng qiū shǐ shuāng xuě [1] 。 cóng jun1 fá yī liáng ,fāng dōng yǔ jiā bié [2] 。 xiāo tiáo bèi xiāng xīn ,qī chuàng qīng zhǔ fā [3] 。 liáng āi huì píng gāo ,fēi cháo yǐn xiū yuè [4] 。 gū guāng dú pái huái ,kōng yān shì shēng miè [5] 。 tú suí qián fēng yuǎn ,yì zhú hòu yún jié [6] 。 huá zhì fèn chí nián [7],sháo yán cǎn jīng jiē [8] 。 tuī qín sān qǐ tàn ,shēng wéi jun1 duàn jué [9] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟古】 十五讽诗书,篇翰靡不通[1] 。 弱冠参多士[2],飞步游秦宫[3] 。 侧睹君子论,预见古人风[4] 。 两说穷舌端,五车摧笔锋[5] 。 羞当白壁贶,耻受聊城功[6] 。 晚节从世务[7],乘障远和戎[8] 。 解佩袭犀渠[9],卷帙奉卢弓[10] 。 始愿力不及,安知今所终[11]!

  【nǐ gǔ 】 shí wǔ fěng shī shū ,piān hàn mí bú tōng [1] 。 ruò guàn cān duō shì [2],fēi bù yóu qín gōng [3] 。 cè dǔ jun1 zǐ lùn ,yù jiàn gǔ rén fēng [4] 。 liǎng shuō qióng shé duān ,wǔ chē cuī bǐ fēng [5] 。 xiū dāng bái bì kuàng ,chǐ shòu liáo chéng gōng [6] 。 wǎn jiē cóng shì wù [7],chéng zhàng yuǎn hé róng [8] 。 jiě pèi xí xī qú [9],juàn zhì fèng lú gōng [10] 。 shǐ yuàn lì bú jí ,ān zhī jīn suǒ zhōng [11]!

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟古】 幽并重骑射[1],少年好驰逐。 毡带佩双鞬,象弧插雕服[2] 。 兽肥春草短,飞鞚越平陆[3] 。 朝游雁门上,暮还楼烦宿[4] 。 石梁有余劲[5],惊雀无全目[6] 。 汉虏方未和,边城屡翻覆[7] 。 留我一白羽,将以分虎竹[8] 。

  【nǐ gǔ 】 yōu bìng zhòng qí shè [1],shǎo nián hǎo chí zhú 。 zhān dài pèi shuāng jiān ,xiàng hú chā diāo fú [2] 。 shòu féi chūn cǎo duǎn ,fēi kòng yuè píng lù [3] 。 cháo yóu yàn mén shàng ,mù hái lóu fán xiǔ [4] 。 shí liáng yǒu yú jìn [5],jīng què wú quán mù [6] 。 hàn lǔ fāng wèi hé ,biān chéng lǚ fān fù [7] 。 liú wǒ yī bái yǔ ,jiāng yǐ fèn hǔ zhú [8] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟古】 凿井北陵隈,百丈不及泉。 生事本澜漫,何用独精坚。 幼壮重寸阴,衰暮反轻年。 放驾息朝歌,提爵止中山。 日夕登城隅,周回视洛川。 街衢积冻草,城郭宿寒烟。 繁华悉何在,宫阙久崩填。 空谤齐景非,徒称夷叔贤。

  【nǐ gǔ 】 záo jǐng běi líng wēi ,bǎi zhàng bú jí quán 。 shēng shì běn lán màn ,hé yòng dú jīng jiān 。 yòu zhuàng zhòng cùn yīn ,shuāi mù fǎn qīng nián 。 fàng jià xī cháo gē ,tí jué zhǐ zhōng shān 。 rì xī dēng chéng yú ,zhōu huí shì luò chuān 。 jiē qú jī dòng cǎo ,chéng guō xiǔ hán yān 。 fán huá xī hé zài ,gōng què jiǔ bēng tián 。 kōng bàng qí jǐng fēi ,tú chēng yí shū xián 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟行路难】 对案不能食[1],拔剑击柱长叹息。 丈夫生世会几时[2],安能蹀躞垂羽翼[3]? 弃置罢官去,还家自休息。 朝出与亲辞,暮还在亲侧。 弄儿床前戏[4],看妇机中织。 自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直[5]!

  【nǐ háng lù nán 】 duì àn bú néng shí [1],bá jiàn jī zhù zhǎng tàn xī 。 zhàng fū shēng shì huì jǐ shí [2],ān néng dié xiè chuí yǔ yì [3]? qì zhì bà guān qù ,hái jiā zì xiū xī 。 cháo chū yǔ qīn cí ,mù hái zài qīn cè 。 nòng ér chuáng qián xì [4],kàn fù jī zhōng zhī 。 zì gǔ shèng xián jìn pín jiàn ,hé kuàng wǒ bèi gū qiě zhí [5]!

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟行路难】 奉君金卮之美酒[1], 玳瑁玉匣之雕琴[2], 七彩芙蓉之羽帐[3], 九华蒲萄之锦衾[4] 。 红颜零落岁将暮, 寒光宛转时欲沉[5] 。 愿君裁悲且减思, 听我扺节行路吟[6] 。 不见柏梁铜雀上, 宁闻古时清吹音[7]?

  【nǐ háng lù nán 】 fèng jun1 jīn zhī zhī měi jiǔ [1], dài mào yù xiá zhī diāo qín [2], qī cǎi fú róng zhī yǔ zhàng [3], jiǔ huá pú táo zhī jǐn qīn [4] 。 hóng yán líng luò suì jiāng mù , hán guāng wǎn zhuǎn shí yù chén [5] 。 yuàn jun1 cái bēi qiě jiǎn sī , tīng wǒ qí jiē háng lù yín [6] 。 bú jiàn bǎi liáng tóng què shàng , níng wén gǔ shí qīng chuī yīn [7]?

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟行路难】 洛阳名工铸为金博山, 千斫复万镂, 上刻秦女携手仙。 承君清夜之欢娱, 列置帏里明烛前。 外发龙鳞之丹彩, 内含麝芬之紫烟。 如今君心一朝异, 对此长叹终百年。

  【nǐ háng lù nán 】 luò yáng míng gōng zhù wéi jīn bó shān , qiān zhuó fù wàn lòu , shàng kè qín nǚ xié shǒu xiān 。 chéng jun1 qīng yè zhī huān yú , liè zhì wéi lǐ míng zhú qián 。 wài fā lóng lín zhī dān cǎi , nèi hán shè fēn zhī zǐ yān 。 rú jīn jun1 xīn yī cháo yì , duì cǐ zhǎng tàn zhōng bǎi nián 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟行路难】 秋思忽而至,跨马出北门。 举头四顾望,但见松柏园。 荆棘郁蹲蹲。 中有一鸟名杜鹃, 言是古时蜀帝魂。 声音哀苦鸣不息, 羽毛憔悴似人髡。 飞走树间啄虫蚁, 岂忆往日天子尊。 念此死生变化非常理, 中心恻怆不能言。

  【nǐ háng lù nán 】 qiū sī hū ér zhì ,kuà mǎ chū běi mén 。 jǔ tóu sì gù wàng ,dàn jiàn sōng bǎi yuán 。 jīng jí yù dūn dūn 。 zhōng yǒu yī niǎo míng dù juān , yán shì gǔ shí shǔ dì hún 。 shēng yīn āi kǔ míng bú xī , yǔ máo qiáo cuì sì rén kūn 。 fēi zǒu shù jiān zhuó chóng yǐ , qǐ yì wǎng rì tiān zǐ zūn 。 niàn cǐ sǐ shēng biàn huà fēi cháng lǐ , zhōng xīn cè chuàng bú néng yán 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟行路难】 泻水置平地[1],各自东西南北流。 人生亦有命,安能行叹复坐愁! 酌酒以自宽,举杯断绝歌路难[2] 。 心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言[3]!

  【nǐ háng lù nán 】 xiè shuǐ zhì píng dì [1],gè zì dōng xī nán běi liú 。 rén shēng yì yǒu mìng ,ān néng háng tàn fù zuò chóu ! zhuó jiǔ yǐ zì kuān ,jǔ bēi duàn jué gē lù nán [2] 。 xīn fēi mù shí qǐ wú gǎn ?tūn shēng zhí zhú bú gǎn yán [3]!

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟行路难】 璇闺玉墀上椒阁[1], 文窗绣户垂绮幕[2] 。 中有一人字金兰, 被服纤罗蕴芳藿[3] 。 春燕差池风散梅[4], 开帏对景弄春爵[5] 。 含歌揽涕恒抱愁, 人生几时得为乐[6]? 宁作野中之双凫, 不愿云间之别鹤[7] 。

  【nǐ háng lù nán 】 xuán guī yù chí shàng jiāo gé [1], wén chuāng xiù hù chuí qǐ mù [2] 。 zhōng yǒu yī rén zì jīn lán , bèi fú xiān luó yùn fāng huò [3] 。 chūn yàn chà chí fēng sàn méi [4], kāi wéi duì jǐng nòng chūn jué [5] 。 hán gē lǎn tì héng bào chóu , rén shēng jǐ shí dé wéi lè [6]? níng zuò yě zhōng zhī shuāng fú , bú yuàn yún jiān zhī bié hè [7] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟行路难】 中庭五株桃,一株先作花。 阳春夭冶二三月, 从风簸荡落西家。 西家思妇见悲惋, 零泪沾衣抚心叹, 初我送君出户时, 何言淹留节回换。 床席生尘明镜垢, 纤腰瘦削发蓬乱。 人生不得长称意, 惆怅徙倚至夜半。

  【nǐ háng lù nán 】 zhōng tíng wǔ zhū táo ,yī zhū xiān zuò huā 。 yáng chūn yāo yě èr sān yuè , cóng fēng bò dàng luò xī jiā 。 xī jiā sī fù jiàn bēi wǎn , líng lèi zhān yī fǔ xīn tàn , chū wǒ sòng jun1 chū hù shí , hé yán yān liú jiē huí huàn 。 chuáng xí shēng chén míng jìng gòu , xiān yāo shòu xuē fā péng luàn 。 rén shēng bú dé zhǎng chēng yì , chóu chàng xǐ yǐ zhì yè bàn 。