1. 古诗词大全
 2. 宋代诗人

刘辰翁的诗词全集

共收录了287首诗词作品

刘辰翁简介

刘辰翁(1233.2.4—1297.2.12),字会孟,别号须溪。庐陵灌溪(今江西省吉安市吉安县梅塘乡小灌村)人。南宋末年著名的爱国诗人。 景定三年(1262)登进士第。他一生一生致力于文学创作和文学批评活动,为后人留下了可贵的丰厚文化遗产,遗著由子刘将孙编为《须溪先生全集》,《宋史·艺文志》著录为一百卷,已佚。
展开查看所有  

刘辰翁诗集大全

 • 作者:刘辰翁 朝代:清代

  送春去。春去人间无路。秋千外,芳草连天,谁遣风沙暗南浦。依依甚意绪。漫忆海门飞絮。乱鸦过,斗转城荒,不见来时试灯处。
  春去。最谁苦。但箭雁沈边,梁燕无主。杜鹃声里长门暮。想玉树凋土,泪盘如露。咸阳送客屡回顾。斜日未能度。
  春去。尚来否。正江令恨别,庾信愁赋。二人皆北去。苏堤尽日风和雨。叹神游故国,花记前度。人生流落,顾孺子,共夜语。

  sòng chūn qù 。chūn qù rén jiān wú lù 。qiū qiān wài ,fāng cǎo lián tiān ,shuí qiǎn fēng shā àn nán pǔ 。yī yī shèn yì xù 。màn yì hǎi mén fēi xù 。luàn yā guò ,dòu zhuǎn chéng huāng ,bú jiàn lái shí shì dēng chù 。
  chūn qù 。zuì shuí kǔ 。dàn jiàn yàn shěn biān ,liáng yàn wú zhǔ 。dù juān shēng lǐ zhǎng mén mù 。xiǎng yù shù diāo tǔ ,lèi pán rú lù 。xián yáng sòng kè lǚ huí gù 。xié rì wèi néng dù 。
  chūn qù 。shàng lái fǒu 。zhèng jiāng lìng hèn bié ,yǔ xìn chóu fù 。èr rén jiē běi qù 。sū dī jìn rì fēng hé yǔ 。tàn shén yóu gù guó ,huā jì qián dù 。rén shēng liú luò ,gù rú zǐ ,gòng yè yǔ 。

  宋词三百首,婉约,豪放,
 • 作者:刘辰翁 朝代:清代

  吹箫人去。但桂影徘徊,荒杯承露。东望鞭芙缥缈,寒光如注。去年夜半横江梦,倚危樯,参差曾赋。茫茫角动,回舟尽兴,未惊鸥鹭。
  情知道、明年何处。漫待客黄楼,尘波前度。二十四桥,颇有杜书记否。二三字者今如此,看使君、角巾东路。人间俯仰,悲欢何限,团圆如故。

  chuī xiāo rén qù 。dàn guì yǐng pái huái ,huāng bēi chéng lù 。dōng wàng biān fú piāo miǎo ,hán guāng rú zhù 。qù nián yè bàn héng jiāng mèng ,yǐ wēi qiáng ,cān chà céng fù 。máng máng jiǎo dòng ,huí zhōu jìn xìng ,wèi jīng ōu lù 。
  qíng zhī dào 、míng nián hé chù 。màn dài kè huáng lóu ,chén bō qián dù 。èr shí sì qiáo ,pō yǒu dù shū jì fǒu 。èr sān zì zhě jīn rú cǐ ,kàn shǐ jun1 、jiǎo jīn dōng lù 。rén jiān fǔ yǎng ,bēi huān hé xiàn ,tuán yuán rú gù 。

  中秋节,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  中斋上元客散感旧,赋忆秦娥见属一读凄然,随韵寄情不觉悲甚

  烧灯节。朝京道上风和雪。风和雪。江山如旧,朝京人绝。
  百年短短兴亡别。与君犹对当时月。当时月。照人烛泪,照人梅发。

  zhōng zhāi shàng yuán kè sàn gǎn jiù ,fù yì qín é jiàn shǔ yī dú qī rán ,suí yùn jì qíng bú jiào bēi shèn

  shāo dēng jiē 。cháo jīng dào shàng fēng hé xuě 。fēng hé xuě 。jiāng shān rú jiù ,cháo jīng rén jué 。
  bǎi nián duǎn duǎn xìng wáng bié 。yǔ jun1 yóu duì dāng shí yuè 。dāng shí yuè 。zhào rén zhú lèi ,zhào rén méi fā 。

  宋词精选,爱国,怀念,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  天上低昂仰旧,人间儿女成狂。夜来处处试新妆。却是人间天上。
  不觉新凉似水,相思两鬓如霜。梦从海底跨枯桑。阅尽银河风浪。

  tiān shàng dī áng yǎng jiù ,rén jiān ér nǚ chéng kuáng 。yè lái chù chù shì xīn zhuāng 。què shì rén jiān tiān shàng 。
  bú jiào xīn liáng sì shuǐ ,xiàng sī liǎng bìn rú shuāng 。mèng cóng hǎi dǐ kuà kū sāng 。yuè jìn yín hé fēng làng 。

  宋词三百首,宋词精选,七夕节,记梦,思乡,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  辄不自堪。遂依其声,又托之易安自喻。虽辞情不及,而悲苦过之。

  璧月初晴,黛云远淡,春事谁主。禁苑娇寒,湖堤倦暖,前度遽如许。香尘暗陌,华灯明昼,长是懒携手去。谁知道,断烟禁夜,满城似愁风雨。
  宣和旧日,临安南渡,芳景犹自如故。缃帙流离,风鬓三五,能赋词最苦。江南无路,鄜州今夜,此苦又谁知否。空相对,残红无寐,满村社鼓。

  zhé bú zì kān 。suí yī qí shēng ,yòu tuō zhī yì ān zì yù 。suī cí qíng bú jí ,ér bēi kǔ guò zhī 。

  bì yuè chū qíng ,dài yún yuǎn dàn ,chūn shì shuí zhǔ 。jìn yuàn jiāo hán ,hú dī juàn nuǎn ,qián dù jù rú xǔ 。xiāng chén àn mò ,huá dēng míng zhòu ,zhǎng shì lǎn xié shǒu qù 。shuí zhī dào ,duàn yān jìn yè ,mǎn chéng sì chóu fēng yǔ 。
  xuān hé jiù rì ,lín ān nán dù ,fāng jǐng yóu zì rú gù 。xiāng zhì liú lí ,fēng bìn sān wǔ ,néng fù cí zuì kǔ 。jiāng nán wú lù ,fū zhōu jīn yè ,cǐ kǔ yòu shuí zhī fǒu 。kōng xiàng duì ,cán hóng wú mèi ,mǎn cūn shè gǔ 。

  婉约,元宵节,写景,抒情,怀旧,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  红妆春骑。踏月影、竿旗穿市。望不尽、楼台歌舞,习习香尘莲步底。箫声断、约彩鸾归去,未怕金吾呵醉。甚辇路、喧阗且止。听得念奴歌起。
  父老犹记宣和事。抱铜仙、清泪如水。还转盼、沙河多丽。滉漾明光连邸第。帘影冻、散红光成绮。月浸葡萄十里。看往来、神仙才子,肯把菱花扑碎。
  肠断竹马儿童,空见说、三千乐指。等多时春不归来,到春时欲睡。又说向、灯前拥髻。暗滴鲛珠坠。便当日、亲见霓裳,天上人间梦里。

  hóng zhuāng chūn qí 。tà yuè yǐng 、gān qí chuān shì 。wàng bú jìn 、lóu tái gē wǔ ,xí xí xiāng chén lián bù dǐ 。xiāo shēng duàn 、yuē cǎi luán guī qù ,wèi pà jīn wú hē zuì 。shèn niǎn lù 、xuān tián qiě zhǐ 。tīng dé niàn nú gē qǐ 。
  fù lǎo yóu jì xuān hé shì 。bào tóng xiān 、qīng lèi rú shuǐ 。hái zhuǎn pàn 、shā hé duō lì 。huàng yàng míng guāng lián dǐ dì 。lián yǐng dòng 、sàn hóng guāng chéng qǐ 。yuè jìn pú táo shí lǐ 。kàn wǎng lái 、shén xiān cái zǐ ,kěn bǎ líng huā pū suì 。
  cháng duàn zhú mǎ ér tóng ,kōng jiàn shuō 、sān qiān lè zhǐ 。děng duō shí chūn bú guī lái ,dào chūn shí yù shuì 。yòu shuō xiàng 、dēng qián yōng jì 。àn dī jiāo zhū zhuì 。biàn dāng rì 、qīn jiàn ní shang ,tiān shàng rén jiān mèng lǐ 。

  婉约,元宵节,怀旧,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  二十年前此日,女兄庆我生儿。
  簪萱弄彩听孙啼。
  典衣沽美酒,数待冠昏时。
  乱後飘零独在,紫荆墓棘风吹。
  尊前万事莫寻思。
  儿童看有子,白发故应衰。

  èr shí nián qián cǐ rì ,nǚ xiōng qìng wǒ shēng ér 。
  zān xuān nòng cǎi tīng sūn tí 。
  diǎn yī gū měi jiǔ ,shù dài guàn hūn shí 。
  luàn hòu piāo líng dú zài ,zǐ jīng mù jí fēng chuī 。
  zūn qián wàn shì mò xún sī 。
  ér tóng kàn yǒu zǐ ,bái fā gù yīng shuāi 。

  ,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  七日后,重会是星前。二月之间浑似此,余年何止万三千。日拟醉华筵。
  歌白雪,除是雪儿传。看取长生瓢屡倒,眼前橘粟术何玄。自唱鹊桥仙。

  qī rì hòu ,zhòng huì shì xīng qián 。èr yuè zhī jiān hún sì cǐ ,yú nián hé zhǐ wàn sān qiān 。rì nǐ zuì huá yàn 。
  gē bái xuě ,chú shì xuě ér chuán 。kàn qǔ zhǎng shēng piáo lǚ dǎo ,yǎn qián jú sù shù hé xuán 。zì chàng què qiáo xiān 。

  辞赋,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  红欹醉袖殢阑干。夜将阑。去难拚。烧蜜调蜂,重照锦团栾。春到洞房深处暖,方知道,月宫寒。
  枝枝红泪不曾干。背人弹。语羞檀。欲睡心情,一似梦惊残。正自朦胧花下好,银烛里,几人看。

  hóng yī zuì xiù tì lán gàn 。yè jiāng lán 。qù nán pīn 。shāo mì diào fēng ,zhòng zhào jǐn tuán luán 。chūn dào dòng fáng shēn chù nuǎn ,fāng zhī dào ,yuè gōng hán 。
  zhī zhī hóng lèi bú céng gàn 。bèi rén dàn 。yǔ xiū tán 。yù shuì xīn qíng ,yī sì mèng jīng cán 。zhèng zì méng lóng huā xià hǎo ,yín zhú lǐ ,jǐ rén kàn 。

  辞赋,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  宽处略从容。华水华山自不同。旧日诸贤携手恨,匆匆。只说明年甚处重。
  几岁避辽东。茅竹秋风一并空。欲望辽东何处是,濛濛。也似秦楼一梦中。

  kuān chù luè cóng róng 。huá shuǐ huá shān zì bú tóng 。jiù rì zhū xián xié shǒu hèn ,cōng cōng 。zhī shuō míng nián shèn chù zhòng 。
  jǐ suì bì liáo dōng 。máo zhú qiū fēng yī bìng kōng 。yù wàng liáo dōng hé chù shì ,méng méng 。yě sì qín lóu yī mèng zhōng 。

  辞赋,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  小阁横窗,倩谁画得梅梢远。那回半面。曾向屏间见。
  风雪空山,怀抱无荀倩。春堪恋。自羞片片。更逐东风转。

  xiǎo gé héng chuāng ,qiàn shuí huà dé méi shāo yuǎn 。nà huí bàn miàn 。céng xiàng píng jiān jiàn 。
  fēng xuě kōng shān ,huái bào wú xún qiàn 。chūn kān liàn 。zì xiū piàn piàn 。gèng zhú dōng fēng zhuǎn 。

  辞赋,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  朝朝暮,云雨定何如。花日穿窗梅小小,雪风洒雨柳疏疏。人唱晚晴初。

  cháo cháo mù ,yún yǔ dìng hé rú 。huā rì chuān chuāng méi xiǎo xiǎo ,xuě fēng sǎ yǔ liǔ shū shū 。rén chàng wǎn qíng chū 。

  辞赋,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  去似赏花移。处处开尊亦不辞。梨栗又空醅又尽,方知。旧日骊驹劝客归。
  归路月相随。儿子门生个个迟。坐久不知无可待,堪疑。向道儿痴直是痴。

  qù sì shǎng huā yí 。chù chù kāi zūn yì bú cí 。lí lì yòu kōng pēi yòu jìn ,fāng zhī 。jiù rì lí jū quàn kè guī 。
  guī lù yuè xiàng suí 。ér zǐ mén shēng gè gè chí 。zuò jiǔ bú zhī wú kě dài ,kān yí 。xiàng dào ér chī zhí shì chī 。

  辞赋,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  一雪蹉跎,蹇驴不载吟鞭去。夜听春雨。踏雪差无苦。
  待得花晴,总是游人处。梅应许。小桥延伫。蜂蝶先成路。

  yī xuě cuō tuó ,jiǎn lǘ bú zǎi yín biān qù 。yè tīng chūn yǔ 。tà xuě chà wú kǔ 。
  dài dé huā qíng ,zǒng shì yóu rén chù 。méi yīng xǔ 。xiǎo qiáo yán zhù 。fēng dié xiān chéng lù 。

  辞赋,
 • 作者:刘辰翁 朝代:宋代

  春悄悄,春雨不须晴。天上未知灯有禁,人间转似月无情。村市学箫声。

  chūn qiāo qiāo ,chūn yǔ bú xū qíng 。tiān shàng wèi zhī dēng yǒu jìn ,rén jiān zhuǎn sì yuè wú qíng 。cūn shì xué xiāo shēng 。

  辞赋,