1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

包融的诗词全集

共收录了17首诗词作品

包融简介

包融(公元695-764),,润州延陵(今江苏省丹阳市)人。与于休烈、贺朝、万齐融为"文词之友"。 开元初,与贺知章、张旭、张若虚皆有名,号吴中四士。张九龄引为怀州司马,迁集贤直学士、大理司直。子何、佶,世称二包,各有集。融诗今存八首。

相关记载

先是,神龙中,知章与越州贺朝、万齐融,扬州张若虚、邢巨,湖州包融,俱以吴、越之士,文词俊秀,名扬于上京。朝万止山阴尉,齐融昆山令,若虚兖州兵曹,巨监察御史。融遇张九龄,引为怀州司户、集贤直学士。数子人间往往传其文,独知章最贵。(《旧唐书》卷一百九十中《贺知章传》)

佶字幼正,润州延陵人。父融,集贤院学士,与贺知章、张旭、张若虚有名当时,号"吴门四士"。(《新唐书》卷一四九《刘晏传》)融,延陵人。开元间仕历大理司直。与参军殷遥、孟浩然交厚,工为诗。二子何、佶,纵声雅道,齐名当时,号二包。有诗一卷行世。

夫人之于学,苦心难;既苦心成业难,成业者获名不朽,兼父子兄弟间尤难。历观唐人父子如三包、六窦,张碧、张瀛,顾况、非熊,章孝标、章碣;公孙如杜审言、杜甫,钱起、钱(王羽),温庭筠、温宪;兄弟如皇甫冉、皇甫曾,李宣古、李宣远,姚系、姚伦等,皆联玉无瑕,清尘远播。芝兰继芳,重难改于父道;骚雅接响,庶不慊于祖风。四难之间,挥尘之际,亦可以为美谈矣。(元·辛文房《唐才子传·包融传》 )

展开查看所有  

包融诗集大全

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【酬忠公林亭】 江外有真隐,寂居岁已侵。 结庐近西术,种树久成阴。 人迹乍及户,车声遥隔林。 自言解尘事,咫尺能辎尘。 为道岂庐霍,会静由吾心。 方秋院木落,仰望日萧森。 持我兴来趣,采菊行相寻。 尘念到门尽,远情对君深。 一谈入理窟,再索破幽襟。 安得山中信,致书移尚禽。

  【chóu zhōng gōng lín tíng 】 jiāng wài yǒu zhēn yǐn ,jì jū suì yǐ qīn 。 jié lú jìn xī shù ,zhǒng shù jiǔ chéng yīn 。 rén jì zhà jí hù ,chē shēng yáo gé lín 。 zì yán jiě chén shì ,zhǐ chǐ néng zī chén 。 wéi dào qǐ lú huò ,huì jìng yóu wú xīn 。 fāng qiū yuàn mù luò ,yǎng wàng rì xiāo sēn 。 chí wǒ xìng lái qù ,cǎi jú háng xiàng xún 。 chén niàn dào mén jìn ,yuǎn qíng duì jun1 shēn 。 yī tán rù lǐ kū ,zài suǒ pò yōu jīn 。 ān dé shān zhōng xìn ,zhì shū yí shàng qín 。

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【登翅头山题俨公石壁】 晨登翅头山,山曛黄雾起。 却瞻迷向背,直下失城市。 暾日衔东郊,朝光生邑里。 扫除诸烟氛,照出众楼雉。 青为洞庭山,白是太湖水。 苍茫远郊树,倏忽不相似。 万象以区别,森然共盈几。 坐令开心胸,渐觉落尘滓。 北岩千余仞,结庐谁家子? 愿陪中峰游,朝暮白云里。

  【dēng chì tóu shān tí yǎn gōng shí bì 】 chén dēng chì tóu shān ,shān xūn huáng wù qǐ 。 què zhān mí xiàng bèi ,zhí xià shī chéng shì 。 tūn rì xián dōng jiāo ,cháo guāng shēng yì lǐ 。 sǎo chú zhū yān fēn ,zhào chū zhòng lóu zhì 。 qīng wéi dòng tíng shān ,bái shì tài hú shuǐ 。 cāng máng yuǎn jiāo shù ,shū hū bú xiàng sì 。 wàn xiàng yǐ qū bié ,sēn rán gòng yíng jǐ 。 zuò lìng kāi xīn xiōng ,jiàn jiào luò chén zǐ 。 běi yán qiān yú rèn ,jié lú shuí jiā zǐ ? yuàn péi zhōng fēng yóu ,cháo mù bái yún lǐ 。

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【赋得岸花临水发】 笑笑傍溪花,丛丛逐岸斜。 朝开川上日,夜发浦中霞。 照灼如临镜,丰茸胜浣纱。 春来武陵道,几树落仙家?

  【fù dé àn huā lín shuǐ fā 】 xiào xiào bàng xī huā ,cóng cóng zhú àn xié 。 cháo kāi chuān shàng rì ,yè fā pǔ zhōng xiá 。 zhào zhuó rú lín jìng ,fēng róng shèng huàn shā 。 chūn lái wǔ líng dào ,jǐ shù luò xiān jiā ?

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【和陈校书省中玩雪】 芸阁朝来雪,飘摇正满空。 褰开明月下,校理落花中。 色向怀铅白,光因翰简融。 能令草玄者,回思入流风。

  【hé chén xiào shū shěng zhōng wán xuě 】 yún gé cháo lái xuě ,piāo yáo zhèng mǎn kōng 。 qiān kāi míng yuè xià ,xiào lǐ luò huā zhōng 。 sè xiàng huái qiān bái ,guāng yīn hàn jiǎn róng 。 néng lìng cǎo xuán zhě ,huí sī rù liú fēng 。

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【和崔会稽咏王兵曹厅前涌泉势】 茂德来征应,流泉入咏歌。 含灵符上善,作字表中和。 有草恒垂露,无风欲偃波。 为看人共水,清白定谁多?

  【hé cuī huì jī yǒng wáng bīng cáo tīng qián yǒng quán shì 】 mào dé lái zhēng yīng ,liú quán rù yǒng gē 。 hán líng fú shàng shàn ,zuò zì biǎo zhōng hé 。 yǒu cǎo héng chuí lù ,wú fēng yù yǎn bō 。 wéi kàn rén gòng shuǐ ,qīng bái dìng shuí duō ?

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【阮公啸台】 荒台森荆杞,蒙笼无上路。 传是古人迹,阮公长啸处。 至今清风来,时时动林树。 逝者共已远,升攀想遗趣。 静然荒榛间,久之若有悟。 灵光未歇灭,千载知仰慕。

  【ruǎn gōng xiào tái 】 huāng tái sēn jīng qǐ ,méng lóng wú shàng lù 。 chuán shì gǔ rén jì ,ruǎn gōng zhǎng xiào chù 。 zhì jīn qīng fēng lái ,shí shí dòng lín shù 。 shì zhě gòng yǐ yuǎn ,shēng pān xiǎng yí qù 。 jìng rán huāng zhēn jiān ,jiǔ zhī ruò yǒu wù 。 líng guāng wèi xiē miè ,qiān zǎi zhī yǎng mù 。

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【送国子张主簿】 湖岸缆初解,莺啼别离处。 遥见舟中人,时时一回顾。 坐悲芳岁晚,花落青轩树。 春梦随我心,悠扬逐君去。

  【sòng guó zǐ zhāng zhǔ bù 】 hú àn lǎn chū jiě ,yīng tí bié lí chù 。 yáo jiàn zhōu zhōng rén ,shí shí yī huí gù 。 zuò bēi fāng suì wǎn ,huā luò qīng xuān shù 。 chūn mèng suí wǒ xīn ,yōu yáng zhú jun1 qù 。

 • 作者:包融 朝代:唐代

  【武陵桃源送人】 武陵川径入幽遐, 中有鸡犬秦人家。 先时见者为谁耶? 源水今流桃复花。

  【wǔ líng táo yuán sòng rén 】 wǔ líng chuān jìng rù yōu xiá , zhōng yǒu jī quǎn qín rén jiā 。 xiān shí jiàn zhě wéi shuí yē ? yuán shuǐ jīn liú táo fù huā 。

 • 作者:包融 朝代:唐代

  武陵川径入幽遐,中有鸡犬秦人家。
  先时见者为谁耶,源水今流桃复花。

  wǔ líng chuān jìng rù yōu xiá ,zhōng yǒu jī quǎn qín rén jiā 。
  xiān shí jiàn zhě wéi shuí yē ,yuán shuǐ jīn liú táo fù huā 。

  送别,
 • 作者:包融 朝代:唐代

  晨登翅头山,山曛黄雾起。却瞻迷向背,直下失城市。
  暾日衔东郊,朝光生邑里。扫除诸烟氛,照出众楼雉。
  青为洞庭山,白是太湖水。苍茫远郊树,倏忽不相似。
  万象以区别,森然共盈几。坐令开心胸,渐觉落尘滓。
  北岩千馀仞,结庐谁家子。愿陪中峰游,朝暮白云里。

  chén dēng chì tóu shān ,shān xūn huáng wù qǐ 。què zhān mí xiàng bèi ,zhí xià shī chéng shì 。
  tūn rì xián dōng jiāo ,cháo guāng shēng yì lǐ 。sǎo chú zhū yān fēn ,zhào chū zhòng lóu zhì 。
  qīng wéi dòng tíng shān ,bái shì tài hú shuǐ 。cāng máng yuǎn jiāo shù ,shū hū bú xiàng sì 。
  wàn xiàng yǐ qū bié ,sēn rán gòng yíng jǐ 。zuò lìng kāi xīn xiōng ,jiàn jiào luò chén zǐ 。
  běi yán qiān yú rèn ,jié lú shuí jiā zǐ 。yuàn péi zhōng fēng yóu ,cháo mù bái yún lǐ 。

  辞赋,
 • 作者:包融 朝代:唐代

  荒台森荆杞,蒙笼无上路。传是古人迹,阮公长啸处。
  至今清风来,时时动林树。逝者共已远,升攀想遗趣。
  静然荒榛门,久之若有悟。灵光未歇灭,千载知仰慕。

  huāng tái sēn jīng qǐ ,méng lóng wú shàng lù 。chuán shì gǔ rén jì ,ruǎn gōng zhǎng xiào chù 。
  zhì jīn qīng fēng lái ,shí shí dòng lín shù 。shì zhě gòng yǐ yuǎn ,shēng pān xiǎng yí qù 。
  jìng rán huāng zhēn mén ,jiǔ zhī ruò yǒu wù 。líng guāng wèi xiē miè ,qiān zǎi zhī yǎng mù 。

  辞赋,
 • 作者:包融 朝代:唐代

  江外有真隐,寂居岁已侵。结庐近西术,种树久成阴。
  人迹乍及户,车声遥隔林。自言解尘事,咫尺能辎尘。
  为道岂庐霍,会静由吾心。方秋院木落,仰望日萧森。
  持我兴来趣,采菊行相寻。尘念到门尽,远情对君深。
  一谈入理窟,再索破幽襟。安得山中信,致书移尚禽。

  jiāng wài yǒu zhēn yǐn ,jì jū suì yǐ qīn 。jié lú jìn xī shù ,zhǒng shù jiǔ chéng yīn 。
  rén jì zhà jí hù ,chē shēng yáo gé lín 。zì yán jiě chén shì ,zhǐ chǐ néng zī chén 。
  wéi dào qǐ lú huò ,huì jìng yóu wú xīn 。fāng qiū yuàn mù luò ,yǎng wàng rì xiāo sēn 。
  chí wǒ xìng lái qù ,cǎi jú háng xiàng xún 。chén niàn dào mén jìn ,yuǎn qíng duì jun1 shēn 。
  yī tán rù lǐ kū ,zài suǒ pò yōu jīn 。ān dé shān zhōng xìn ,zhì shū yí shàng qín 。

  辞赋,
 • 作者:包融 朝代:唐代

  湖岸缆初解,莺啼别离处。遥见舟中人,时时一回顾。
  坐悲芳岁晚,花落青轩树。春梦随我心,悠扬逐君去。

  hú àn lǎn chū jiě ,yīng tí bié lí chù 。yáo jiàn zhōu zhōng rén ,shí shí yī huí gù 。
  zuò bēi fāng suì wǎn ,huā luò qīng xuān shù 。chūn mèng suí wǒ xīn ,yōu yáng zhú jun1 qù 。

  辞赋,
 • 作者:包融 朝代:唐代

  芸阁朝来雪,飘飖正满空。褰开明月下,校理落花中。
  色向怀铅白,光因翰简融。能令草玄者,回思入流风。

  yún gé cháo lái xuě ,piāo yáo zhèng mǎn kōng 。qiān kāi míng yuè xià ,xiào lǐ luò huā zhōng 。
  sè xiàng huái qiān bái ,guāng yīn hàn jiǎn róng 。néng lìng cǎo xuán zhě ,huí sī rù liú fēng 。

  辞赋,
 • 作者:包融 朝代:唐代

  茂德来征应,流泉入咏歌。含灵符上善,作字表中和。
  有草恒垂露,无风欲偃波。为看人共水,清白定谁多。

  mào dé lái zhēng yīng ,liú quán rù yǒng gē 。hán líng fú shàng shàn ,zuò zì biǎo zhōng hé 。
  yǒu cǎo héng chuí lù ,wú fēng yù yǎn bō 。wéi kàn rén gòng shuǐ ,qīng bái dìng shuí duō 。

  辞赋,