1. 古诗词大全
 2. 清代诗人

朱彝尊的诗词全集

共收录了38首诗词作品

朱彝尊简介

朱彝尊(1629~1709)清代词人,学者。号竹垞,晚号小长芦钓鱼师,又号金风亭长。秀水(今浙江嘉兴市)人。康熙十八年(1679)举博学鸿词,以布衣授翰林院检讨,入直南书房,曾参加纂修《明史》。三十一年归里,专事著述。朱彝尊作文、考据都擅长。诗歌工整雅健,与当时王士禛南北齐名。以他为代表的浙派词(一称浙西派)和以陈维崧为代表的阳羡词派,在词坛并峙称雄。他所辑成的《词综》是中国词学方面的重要选本。朱彝尊论词重「醇雅」,讲究寄托。但他又以为诗词有别,词宜于宴乐嬉逸,歌咏太平,这对浙派词人和他自己的作品都起了不良影响。朱彝尊的词现存500多首,风格清雅疏宕。但过分追求技巧,讲究声律,偏重词句琢磨,作品虽多,题材仍不免狭窄。著有《曝书亭集》80卷,《日下旧闻》42卷,《经义考》300卷;选《明诗综》100卷,《词综》36卷。

展开查看所有  

朱彝尊诗集大全

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  【长亭怨慢】 雁 结多少悲秋俦侣[1],特地年年,北风吹度。 紫塞门孤[2],金河月冷[3],恨谁诉? 回汀枉[4],也只恋,江南住, 随意落平沙,巧排作参差筝柱[5]。 别浦[6],惯惊移莫定,应怯败荷疏雨。 一绳云杪[7],看字字、悬鍼垂露[9]。 渐欹斜[8]无力低飘,正目送、碧罗天暮。 写不了相,又蘸凉波飞去。

  【zhǎng tíng yuàn màn 】 yàn jié duō shǎo bēi qiū chóu lǚ [1],tè dì nián nián ,běi fēng chuī dù 。 zǐ sāi mén gū [2],jīn hé yuè lěng [3],hèn shuí sù ? huí tīng wǎng [4],yě zhī liàn ,jiāng nán zhù , suí yì luò píng shā ,qiǎo pái zuò cān chà zhēng zhù [5]。 bié pǔ [6],guàn jīng yí mò dìng ,yīng qiè bài hé shū yǔ 。 yī shéng yún miǎo [7],kàn zì zì 、xuán qián chuí lù [9]。 jiàn yī xié [8]wú lì dī piāo ,zhèng mù sòng 、bì luó tiān mù 。 xiě bú le xiàng ,yòu zhàn liáng bō fēi qù 。

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  【度大庾岭】[1] 雄关直上岭云孤[2],驿路梅花岁月徂。 丞相祠堂虚寂寞[3],越王城阙总荒芜[4]。 自来北至无鸿雁[5],从此南飞有鹧鸪[6]。 乡国不堪重仁望,乱山落日满长途。

  【dù dà yǔ lǐng 】[1] xióng guān zhí shàng lǐng yún gū [2],yì lù méi huā suì yuè cú 。 chéng xiàng cí táng xū jì mò [3],yuè wáng chéng què zǒng huāng wú [4]。 zì lái běi zhì wú hóng yàn [5],cóng cǐ nán fēi yǒu zhè gū [6]。 xiāng guó bú kān zhòng rén wàng ,luàn shān luò rì mǎn zhǎng tú 。

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  【高阳台】 吴江叶元礼,少日过流虹桥,有女子在楼上,见而慕之,竟至病死。气方绝,适元礼复过其门,女之母以女临终之言告叶,叶入哭,女目始瞑。友人为作传,余记以词。 桥影流虹[1],湖光映雪,翠帘不卷春深。 一寸横波[2],断肠人在楼阴。 游丝不系羊车住[3],倩何人传语青禽[4]? 最难禁,倚遍雕阑,梦遍罗衾[5]。 重来已是朝云散,怅明珠佩冷,紫玉烟沉。 前度桃花,依然开满江浔[6]。 钟情怕到相思路,盼长堤草尽红心。 动愁吟,碧落黄泉,两处难寻。

  【gāo yáng tái 】 wú jiāng yè yuán lǐ ,shǎo rì guò liú hóng qiáo ,yǒu nǚ zǐ zài lóu shàng ,jiàn ér mù zhī ,jìng zhì bìng sǐ 。qì fāng jué ,shì yuán lǐ fù guò qí mén ,nǚ zhī mǔ yǐ nǚ lín zhōng zhī yán gào yè ,yè rù kū ,nǚ mù shǐ míng 。yǒu rén wéi zuò chuán ,yú jì yǐ cí 。 qiáo yǐng liú hóng [1],hú guāng yìng xuě ,cuì lián bú juàn chūn shēn 。 yī cùn héng bō [2],duàn cháng rén zài lóu yīn 。 yóu sī bú xì yáng chē zhù [3],qiàn hé rén chuán yǔ qīng qín [4]? zuì nán jìn ,yǐ biàn diāo lán ,mèng biàn luó qīn [5]。 zhòng lái yǐ shì cháo yún sàn ,chàng míng zhū pèi lěng ,zǐ yù yān chén 。 qián dù táo huā ,yī rán kāi mǎn jiāng xún [6]。 zhōng qíng pà dào xiàng sī lù ,pàn zhǎng dī cǎo jìn hóng xīn 。 dòng chóu yín ,bì luò huáng quán ,liǎng chù nán xún 。

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  【桂殿秋】[1] 思往事,渡江干。[2] 青娥低映越山看。[3] 共眠一舸听秋雨,[4] 小簟轻衾各自寒。[5]

  【guì diàn qiū 】[1] sī wǎng shì ,dù jiāng gàn 。[2] qīng é dī yìng yuè shān kàn 。[3] gòng mián yī gě tīng qiū yǔ ,[4] xiǎo diàn qīng qīn gè zì hán 。[5]

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  【来青轩】[1] 天书稠叠此山亭[2], 往事犹传翠辇经[3]。 莫倚危栏频北望, 十三陵树几曾青[4]?

  【lái qīng xuān 】[1] tiān shū chóu dié cǐ shān tíng [2], wǎng shì yóu chuán cuì niǎn jīng [3]。 mò yǐ wēi lán pín běi wàng , shí sān líng shù jǐ céng qīng [4]?

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  【卖花声】 雨花台[1] 衰柳白门湾,潮打城还,[2] 小长干接大长干。[3] 歌板酒旗零落尽,剩有鱼竿。 秋草六朝寒,花雨空坛, 更无人处一凭栏。 燕子斜阳来又去,如此江山。

  【mài huā shēng 】 yǔ huā tái [1] shuāi liǔ bái mén wān ,cháo dǎ chéng hái ,[2] xiǎo zhǎng gàn jiē dà zhǎng gàn 。[3] gē bǎn jiǔ qí líng luò jìn ,shèng yǒu yú gān 。 qiū cǎo liù cháo hán ,huā yǔ kōng tán , gèng wú rén chù yī píng lán 。 yàn zǐ xié yáng lái yòu qù ,rú cǐ jiāng shān 。

 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  【鸳鸯湖棹歌】[1] 穆湖莲叶小于钱,[2] 卧柳虽多不碍船。[3] 两岸新苗才过雨, 夕阳沟水响溪田。

  【yuān yāng hú zhào gē 】[1] mù hú lián yè xiǎo yú qián ,[2] wò liǔ suī duō bú ài chuán 。[3] liǎng àn xīn miáo cái guò yǔ , xī yáng gōu shuǐ xiǎng xī tián 。

 • 作者:朱彝尊 朝代:先秦

  居庸关上子规啼,饮马流泉落日低。
  雨雪自飞千嶂外,榆林只隔数峰西。

  jū yōng guān shàng zǐ guī tí ,yǐn mǎ liú quán luò rì dī 。
  yǔ xuě zì fēi qiān zhàng wài ,yú lín zhī gé shù fēng xī 。

  古诗三百首,关塞,乡思,
 • 作者:朱彝尊 朝代:先秦

  结多少悲秋俦侣,特地年年,北风吹度。紫塞门孤,金河月冷,恨谁诉?回汀枉渚,也只恋江南住。随意落平沙,巧排作、参差筝柱。
  别浦,惯惊移莫定,应怯败荷疏雨。一绳云杪,看字字悬针垂露。渐欹斜、无力低飘,正目送、碧罗天暮。写不了相思,又蘸凉波飞去。

  jié duō shǎo bēi qiū chóu lǚ ,tè dì nián nián ,běi fēng chuī dù 。zǐ sāi mén gū ,jīn hé yuè lěng ,hèn shuí sù ?huí tīng wǎng zhǔ ,yě zhī liàn jiāng nán zhù 。suí yì luò píng shā ,qiǎo pái zuò 、cān chà zhēng zhù 。
  bié pǔ ,guàn jīng yí mò dìng ,yīng qiè bài hé shū yǔ 。yī shéng yún miǎo ,kàn zì zì xuán zhēn chuí lù 。jiàn yī xié 、wú lì dī piāo ,zhèng mù sòng 、bì luó tiān mù 。xiě bú le xiàng sī ,yòu zhàn liáng bō fēi qù 。

  咏物,婉约,豪放,
 • 作者:朱彝尊 朝代:先秦

  思往事,渡江干,青蛾低映越山看。共眠一舸听秋雨,小簟轻衾各自寒。

  sī wǎng shì ,dù jiāng gàn ,qīng é dī yìng yuè shān kàn 。gòng mián yī gě tīng qiū yǔ ,xiǎo diàn qīng qīn gè zì hán 。

  婉约,
 • 作者:朱彝尊 朝代:先秦

  泪眼注,临当去,此时欲住已难住。
  下楼复上楼,楼头风吹雨。
  风吹雨,草草离人语。

  lèi yǎn zhù ,lín dāng qù ,cǐ shí yù zhù yǐ nán zhù 。
  xià lóu fù shàng lóu ,lóu tóu fēng chuī yǔ 。
  fēng chuī yǔ ,cǎo cǎo lí rén yǔ 。

  婉约,
 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  鞭影匆匆,又铜城驿东。过雨碧罗天净,才八月,响初鸿。
  微风何寺钟?夕曛岚翠重。十里鱼山断处,留一抹、枣林红。

  biān yǐng cōng cōng ,yòu tóng chéng yì dōng 。guò yǔ bì luó tiān jìng ,cái bā yuè ,xiǎng chū hóng 。
  wēi fēng hé sì zhōng ?xī xūn lán cuì zhòng 。shí lǐ yú shān duàn chù ,liú yī mò 、zǎo lín hóng 。

  婉约,纪行,写景,
 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  吴江叶元礼,少日过流虹桥,有女子在楼上,见而慕之,竟至病死。气方绝,适元礼复过其门,女之母以女临终之言告叶,叶入哭,女目始瞑。友人为作传,余记以词。

  桥影流虹,湖光映雪,翠帘不卷春深。一寸横波,断肠人在楼阴。游丝不系羊车住,倩何人传语青禽?最难禁,倚遍雕阑,梦遍罗衾。 
  重来已是朝云散,怅明珠佩冷,紫玉烟沉。前度桃花,依然开满江浔。钟情怕到相思路,盼长堤草尽红心。动愁吟,碧落黄泉,两处难寻。

  wú jiāng yè yuán lǐ ,shǎo rì guò liú hóng qiáo ,yǒu nǚ zǐ zài lóu shàng ,jiàn ér mù zhī ,jìng zhì bìng sǐ 。qì fāng jué ,shì yuán lǐ fù guò qí mén ,nǚ zhī mǔ yǐ nǚ lín zhōng zhī yán gào yè ,yè rù kū ,nǚ mù shǐ míng 。yǒu rén wéi zuò chuán ,yú jì yǐ cí 。

  qiáo yǐng liú hóng ,hú guāng yìng xuě ,cuì lián bú juàn chūn shēn 。yī cùn héng bō ,duàn cháng rén zài lóu yīn 。yóu sī bú xì yáng chē zhù ,qiàn hé rén chuán yǔ qīng qín ?zuì nán jìn ,yǐ biàn diāo lán ,mèng biàn luó qīn 。 
  zhòng lái yǐ shì cháo yún sàn ,chàng míng zhū pèi lěng ,zǐ yù yān chén 。qián dù táo huā ,yī rán kāi mǎn jiāng xún 。zhōng qíng pà dào xiàng sī lù ,pàn zhǎng dī cǎo jìn hóng xīn 。dòng chóu yín ,bì luò huáng quán ,liǎng chù nán xún 。

  婉约,
 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  相送悲长别,还家惨独行。
  流连简书札,次第念交情。
  自有箧中作,何难身后名!
  泉台应快意,未必似平生。

  xiàng sòng bēi zhǎng bié ,hái jiā cǎn dú háng 。
  liú lián jiǎn shū zhá ,cì dì niàn jiāo qíng 。
  zì yǒu qiè zhōng zuò ,hé nán shēn hòu míng !
  quán tái yīng kuài yì ,wèi bì sì píng shēng 。

  辞赋,
 • 作者:朱彝尊 朝代:清代

  天书稠叠此山亭,往事犹传翠辇经。
  莫倚危栏频北望,十三陵树几曾青?

  tiān shū chóu dié cǐ shān tíng ,wǎng shì yóu chuán cuì niǎn jīng 。
  mò yǐ wēi lán pín běi wàng ,shí sān líng shù jǐ céng qīng ?

  辞赋,