1. 古诗词大全
 2. 宋代诗人

陈与义的诗词全集

共收录了34首诗词作品

陈与义简介

陈与义(1090─1138)字去非,号简斋,洛阳(今属河南)人,政和三年(1113)进士,累迁太常博士。绍兴年间,历任兵部员外郎、迁中书舍人,出知湖州,擢翰林学士、知制诰。七年,拜参知政事,明年以疾卒,年四十九。《宋史》有传。长于诗,创简斋体。方回认为与义继黄庭坚、陈师道之后,并为江西派之三宗。有《简斋集》十卷,《无往词》一卷。
展开查看所有  

陈与义诗集大全

 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  【临江仙】 高咏楚词酬午日, 天涯节序匆匆。 榴花不似舞裙红。 无人知此意, 歌罢满帘风。 万事一身伤老矣, 戎葵凝笑墙东。 酒杯深浅去年同。 试浇桥下水, 今夕到湘中。

  【lín jiāng xiān 】 gāo yǒng chǔ cí chóu wǔ rì , tiān yá jiē xù cōng cōng 。 liú huā bú sì wǔ qún hóng 。 wú rén zhī cǐ yì , gē bà mǎn lián fēng 。 wàn shì yī shēn shāng lǎo yǐ , róng kuí níng xiào qiáng dōng 。 jiǔ bēi shēn qiǎn qù nián tóng 。 shì jiāo qiáo xià shuǐ , jīn xī dào xiāng zhōng 。

 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  【临江仙】 夜登小阁,忆洛中旧游 忆昔午桥桥上饮, 坐中多是豪英。 长沟流月去无声。 杏花疏影里, 吹笛到天明。 二十馀年如一梦, 此身虽在堪惊。 闲登小阁看新晴。 古今多少事, 渔唱起三更。

  【lín jiāng xiān 】 yè dēng xiǎo gé ,yì luò zhōng jiù yóu yì xī wǔ qiáo qiáo shàng yǐn , zuò zhōng duō shì háo yīng 。 zhǎng gōu liú yuè qù wú shēng 。 xìng huā shū yǐng lǐ , chuī dí dào tiān míng 。 èr shí yú nián rú yī mèng , cǐ shēn suī zài kān jīng 。 xián dēng xiǎo gé kàn xīn qíng 。 gǔ jīn duō shǎo shì , yú chàng qǐ sān gèng 。

 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  【虞美人】 余甲寅岁自春官出守湖州,秋抄,道中荷花无复存者。乙卯岁,自琐闼以病得请奉词,卜居青墩镇。立秋后三日行,舟之前后如朝暮霞相映,望之不断也。以长短句记之。 扁舟三日秋塘路, 平度荷花去。 病夫因病得来游, 更值满川微雨洗新秋。 去年长恨籋舟晚, 空见残荷满。 今年何以报君恩? 一路繁花相送到青墩。

  【yú měi rén 】 yú jiǎ yín suì zì chūn guān chū shǒu hú zhōu ,qiū chāo ,dào zhōng hé huā wú fù cún zhě 。yǐ mǎo suì ,zì suǒ tà yǐ bìng dé qǐng fèng cí ,bo jū qīng dūn zhèn 。lì qiū hòu sān rì háng ,zhōu zhī qián hòu rú cháo mù xiá xiàng yìng ,wàng zhī bú duàn yě 。yǐ zhǎng duǎn jù jì zhī 。 biǎn zhōu sān rì qiū táng lù , píng dù hé huā qù 。 bìng fū yīn bìng dé lái yóu , gèng zhí mǎn chuān wēi yǔ xǐ xīn qiū 。 qù nián zhǎng hèn mí zhōu wǎn , kōng jiàn cán hé mǎn 。 jīn nián hé yǐ bào jun1 ēn ? yī lù fán huā xiàng sòng dào qīng dūn 。

 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  【虞美人】 张帆欲去仍搔首, 更醉君家酒。 吟诗日日待春风, 及至桃花开后却匆匆。 歌声频为行人咽, 记著樽前雪。 明朝酒醒大江流, 满载一船离恨向衡州。

  【yú měi rén 】 zhāng fān yù qù réng sāo shǒu , gèng zuì jun1 jiā jiǔ 。 yín shī rì rì dài chūn fēng , jí zhì táo huā kāi hòu què cōng cōng 。 gē shēng pín wéi háng rén yān , jì zhe zūn qián xuě 。 míng cháo jiǔ xǐng dà jiāng liú , mǎn zǎi yī chuán lí hèn xiàng héng zhōu 。

 • 作者:陈与义 朝代:清代

  忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里,吹笛到天明。
  二十余年如一梦,此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今多少事,渔唱起三更。

  yì xī wǔ qiáo qiáo shàng yǐn ,zuò zhōng duō shì háo yīng 。zhǎng gōu liú yuè qù wú shēng 。xìng huā shū yǐng lǐ ,chuī dí dào tiān míng 。
  èr shí yú nián rú yī mèng ,cǐ shēn suī zài kān jīng 。xián dēng xiǎo gé kàn xīn qíng 。gǔ jīn duō shǎo shì ,yú chàng qǐ sān gèng 。

  宋词三百首,月亮,豪放,
 • 作者:陈与义 朝代:清代

  门外子规啼未休,山村落日梦悠悠。
  故园便是无兵马,犹有归时一段愁。

  mén wài zǐ guī tí wèi xiū ,shān cūn luò rì mèng yōu yōu 。
  gù yuán biàn shì wú bīng mǎ ,yóu yǒu guī shí yī duàn chóu 。

  离别,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  飞花两岸照船红,百里榆堤半日风。
  卧看满天云不动,不知云与我俱东。

  fēi huā liǎng àn zhào chuán hóng ,bǎi lǐ yú dī bàn rì fēng 。
  wò kàn mǎn tiān yún bú dòng ,bú zhī yún yǔ wǒ jù dōng 。

  古诗三百首,纪行,写云,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  二月巴陵日日风,春寒未了怯园公。
  海棠不惜胭脂色,独立蒙蒙细雨中。

  èr yuè bā líng rì rì fēng ,chūn hán wèi le qiè yuán gōng 。
  hǎi táng bú xī yān zhī sè ,dú lì méng méng xì yǔ zhōng 。

  咏物,海棠,抒怀,品格,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  高咏楚词酬午日,天涯节序匆匆。榴花不似舞裙红。无人知此意,歌罢满帘风。
  万事一身伤老矣,戎葵凝笑墙东。酒杯深浅去年同。试浇桥下水,今夕到湘中。

  gāo yǒng chǔ cí chóu wǔ rì ,tiān yá jiē xù cōng cōng 。liú huā bú sì wǔ qún hóng 。wú rén zhī cǐ yì ,gē bà mǎn lián fēng 。
  wàn shì yī shēn shāng lǎo yǐ ,róng kuí níng xiào qiáng dōng 。jiǔ bēi shēn qiǎn qù nián tóng 。shì jiāo qiáo xià shuǐ ,jīn xī dào xiāng zhōng 。

  端午节,怀人,抒怀,爱国,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  自琐闼以病得请奉祠。卜居青墩。立秋后三日行,舟之前后,如朝霞相映,望之不断也。以长短句记之
  扁舟三日秋塘路。平度荷花去。病夫因病得来游。更值满川微雨、洗新秋。
  去年长恨拿舟晚。空见残荷满。今年何以报君恩。一路繁花相送、过青墩。

  zì suǒ tà yǐ bìng dé qǐng fèng cí 。bo jū qīng dūn 。lì qiū hòu sān rì háng ,zhōu zhī qián hòu ,rú cháo xiá xiàng yìng ,wàng zhī bú duàn yě 。yǐ zhǎng duǎn jù jì zhī
  biǎn zhōu sān rì qiū táng lù 。píng dù hé huā qù 。bìng fū yīn bìng dé lái yóu 。gèng zhí mǎn chuān wēi yǔ 、xǐ xīn qiū 。
  qù nián zhǎng hèn ná zhōu wǎn 。kōng jiàn cán hé mǎn 。jīn nián hé yǐ bào jun1 ēn 。yī lù fán huā xiàng sòng 、guò qīng dūn 。

  宋词精选,纪行,写景,抒怀,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  子歌词以侑,凡九阕,皆非人世语。或记之以问一道士,道士惊曰:“此赤城韩夫人所制水府蔡真君法驾导引也,乌衣女子疑龙”云。得其三而亡其六,拟作三阕
  朝元路,朝元路,同驾玉华君。千乘载花红一色,人间遥指是祥云。回望海光新。

  zǐ gē cí yǐ yòu ,fán jiǔ què ,jiē fēi rén shì yǔ 。huò jì zhī yǐ wèn yī dào shì ,dào shì jīng yuē :“cǐ chì chéng hán fū rén suǒ zhì shuǐ fǔ cài zhēn jun1 fǎ jià dǎo yǐn yě ,wū yī nǚ zǐ yí lóng ”yún 。dé qí sān ér wáng qí liù ,nǐ zuò sān què
  cháo yuán lù ,cháo yuán lù ,tóng jià yù huá jun1 。qiān chéng zǎi huā hóng yī sè ,rén jiān yáo zhǐ shì xiáng yún 。huí wàng hǎi guāng xīn 。

  辞赋,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  自琐闼以病得请奉祠。卜居青墩。立秋后三日行,舟之前后,如朝霞相映,望之不断也。以长短句记之
  扁舟三日秋塘路。平度荷花去。病夫因病得来游。更值满川微雨、洗新秋。
  去年长恨拿舟晚。空见残荷满。今年何以报君恩。一路繁花相送、过青墩。

  zì suǒ tà yǐ bìng dé qǐng fèng cí 。bo jū qīng dūn 。lì qiū hòu sān rì háng ,zhōu zhī qián hòu ,rú cháo xiá xiàng yìng ,wàng zhī bú duàn yě 。yǐ zhǎng duǎn jù jì zhī
  biǎn zhōu sān rì qiū táng lù 。píng dù hé huā qù 。bìng fū yīn bìng dé lái yóu 。gèng zhí mǎn chuān wēi yǔ 、xǐ xīn qiū 。
  qù nián zhǎng hèn ná zhōu wǎn 。kōng jiàn cán hé mǎn 。jīn nián hé yǐ bào jun1 ēn 。yī lù fán huā xiàng sòng 、guò qīng dūn 。

  辞赋,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  东风起,东风起,海上百花摇。十八风鬟云半动,飞花和雨著轻绡。归路碧迢迢。

  dōng fēng qǐ ,dōng fēng qǐ ,hǎi shàng bǎi huā yáo 。shí bā fēng huán yún bàn dòng ,fēi huā hé yǔ zhe qīng xiāo 。guī lù bì tiáo tiáo 。

  辞赋,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  七月十二日晚卧小阁,已而月上,独酌数杯
  送了栖鸦复暮钟。栏干生影曲屏东。卧看孤鹤驾天风。
  起舞一尊明月下,秋空如水酒如空。谪仙已去与谁同。

  qī yuè shí èr rì wǎn wò xiǎo gé ,yǐ ér yuè shàng ,dú zhuó shù bēi
  sòng le qī yā fù mù zhōng 。lán gàn shēng yǐng qǔ píng dōng 。wò kàn gū hè jià tiān fēng 。
  qǐ wǔ yī zūn míng yuè xià ,qiū kōng rú shuǐ jiǔ rú kōng 。zhé xiān yǐ qù yǔ shuí tóng 。

  辞赋,
 • 作者:陈与义 朝代:宋代

  帘漠漠,帘漠漠,天淡一帘秋。自洗玉舟斟白醴,月华微映是空舟。歌罢海西流。

  lián mò mò ,lián mò mò ,tiān dàn yī lián qiū 。zì xǐ yù zhōu zhēn bái lǐ ,yuè huá wēi yìng shì kōng zhōu 。gē bà hǎi xī liú 。

  辞赋,