1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

谢朓的诗词全集

共收录了17首诗词作品

谢朓简介

谢朓(464-499)字玄晖,陈郡阳夏(今河南太康县附近)人。是南朝的世家豪门子弟。年少时就有文名,早年曾做过南齐豫章王的参军、随王的功曹、文学等职。后来曾掌管中书。诏诰,又曾出任宣城太守,所以又称他「谢宣城」。齐东昏侯永元元年(四九九),在统治阶级内部斗争中,因为他不肯依附萧遥光而被陷害,卒年三十六。谢朓和沈约同时,诗也齐名。号称「永明体」。梁简文帝曾称赞他们两人的诗为「文章之冠冕,述作之楷模。」(见《梁书·庾肩吾传》)从谢朓现存的作品看,他的五言诗确实有新的特色,即:寄情山水,不杂玄言。虽然曾受谢灵运的影响,但内容的深刻和文采的清丽都超过谢灵运。严羽《沧浪诗话》说:「谢朓之诗已有全篇似唐人者。」这话说得不错。今天看来,他的诗对唐代诗人是有较大影响的。谢眺的赋也写得清丽,对后代也有影响。有《谢宣城集》。
展开查看所有  

谢朓诗集大全

 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  【江上曲】 易阳春草出,踟蹰日已暮。 莲叶尚田田,淇水不可渡。 愿子淹桂舟,时同千里路。 千里既相许,桂舟复容与。 江上可采菱,清歌共南楚。

  【jiāng shàng qǔ 】 yì yáng chūn cǎo chū ,chí chú rì yǐ mù 。 lián yè shàng tián tián ,qí shuǐ bú kě dù 。 yuàn zǐ yān guì zhōu ,shí tóng qiān lǐ lù 。 qiān lǐ jì xiàng xǔ ,guì zhōu fù róng yǔ 。 jiāng shàng kě cǎi líng ,qīng gē gòng nán chǔ 。

 • 作者:谢朓 朝代:未知

  灞涘望长安,河阳视京县。
  白日丽飞甍,参差皆可见。
  余霞散成绮,澄江静如练。
  喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。
  去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。
  佳期怅何许,泪下如流霰。
  有情知望乡,谁能鬒不变?

  bà sì wàng zhǎng ān ,hé yáng shì jīng xiàn 。
  bái rì lì fēi méng ,cān chà jiē kě jiàn 。
  yú xiá sàn chéng qǐ ,chéng jiāng jìng rú liàn 。
  xuān niǎo fù chūn zhōu ,zá yīng mǎn fāng diàn 。
  qù yǐ fāng zhì yín ,huái zāi bà huān yàn 。
  jiā qī chàng hé xǔ ,lèi xià rú liú xiàn 。
  yǒu qíng zhī wàng xiāng ,shuí néng zhěn bú biàn ?

  古诗三百首,写景,山水,思乡,
 • 作者:谢朓 朝代:未知

  绿草蔓如丝,杂树红英发。
  无论君不归,君归芳已歇。

  lǜ cǎo màn rú sī ,zá shù hóng yīng fā 。
  wú lùn jun1 bú guī ,jun1 guī fāng yǐ xiē 。

  古诗三百首,乐府,春天,写景,惜时,
 • 作者:谢朓 朝代:未知

  新叶初冉冉,初蕊新霏霏。
  逢君后园讌,相随巧笑归。
  亲劳君玉指,摘以赠南威。
  用持插云髻,翡翠比光辉。
  日暮长零落,君恩不可追。

  xīn yè chū rǎn rǎn ,chū ruǐ xīn fēi fēi 。
  féng jun1 hòu yuán yàn ,xiàng suí qiǎo xiào guī 。
  qīn láo jun1 yù zhǐ ,zhāi yǐ zèng nán wēi 。
  yòng chí chā yún jì ,fěi cuì bǐ guāng huī 。
  rì mù zhǎng líng luò ,jun1 ēn bú kě zhuī 。

  咏物,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  穗帷飘井干,樽酒若平生。
  郁郁西陵树,讵闻歌吹声。
  芳襟染泪迹,婵媛空复情。
  玉座犹寂寞,况乃妾身轻。

  suì wéi piāo jǐng gàn ,zūn jiǔ ruò píng shēng 。
  yù yù xī líng shù ,jù wén gē chuī shēng 。
  fāng jīn rǎn lèi jì ,chán yuán kōng fù qíng 。
  yù zuò yóu jì mò ,kuàng nǎi qiè shēn qīng 。

  咏物,咏史怀古,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  夕殿下珠帘,
  流萤飞复息。
  长夜缝罗衣,
  思君此何极。

  xī diàn xià zhū lián ,
  liú yíng fēi fù xī 。
  zhǎng yè féng luó yī ,
  sī jun1 cǐ hé jí 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  大江流日夜,客心悲未央。
  徒念关山近,终知返路长。
  秋河曙耿耿,寒渚夜苍苍。
  引领见京室,宫雉正相望。
  金波丽鳷鹊,玉绳低建章。
  驱车鼎门外,思见昭丘阳。
  驰晖不可接,何况隔两乡?
  风云有鸟路,江汉限无梁。
  常恐鹰隼击,时菊委严霜。
  寄言罻罗者,寥廓已高翔。

  dà jiāng liú rì yè ,kè xīn bēi wèi yāng 。
  tú niàn guān shān jìn ,zhōng zhī fǎn lù zhǎng 。
  qiū hé shǔ gěng gěng ,hán zhǔ yè cāng cāng 。
  yǐn lǐng jiàn jīng shì ,gōng zhì zhèng xiàng wàng 。
  jīn bō lì zhī què ,yù shéng dī jiàn zhāng 。
  qū chē dǐng mén wài ,sī jiàn zhāo qiū yáng 。
  chí huī bú kě jiē ,hé kuàng gé liǎng xiāng ?
  fēng yún yǒu niǎo lù ,jiāng hàn xiàn wú liáng 。
  cháng kǒng yīng sǔn jī ,shí jú wěi yán shuāng 。
  jì yán wèi luó zhě ,liáo kuò yǐ gāo xiáng 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  灞涘望长安,河阳视京县。
  白日丽飞甍,参差皆可见。
  余霞散成绮,澄江静如练。
  喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。
  去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。
  佳期怅何许,泪下如流霰。
  有情知望乡,谁能鬒不变?

  bà sì wàng zhǎng ān ,hé yáng shì jīng xiàn 。
  bái rì lì fēi méng ,cān chà jiē kě jiàn 。
  yú xiá sàn chéng qǐ ,chéng jiāng jìng rú liàn 。
  xuān niǎo fù chūn zhōu ,zá yīng mǎn fāng diàn 。
  qù yǐ fāng zhì yín ,huái zāi bà huān yàn 。
  jiā qī chàng hé xǔ ,lèi xià rú liú xiàn 。
  yǒu qíng zhī wàng xiāng ,shuí néng zhěn bú biàn ?

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  江路西南永,归流东北骛。
  天际识归舟,云中辨江树。
  旅思倦摇摇,孤游昔已屡。
  既欢怀禄情,复协沧洲趣。
  嚣尘自兹隔,赏心于此遇。
  虽无玄豹姿,终隐南山雾。

  jiāng lù xī nán yǒng ,guī liú dōng běi wù 。
  tiān jì shí guī zhōu ,yún zhōng biàn jiāng shù 。
  lǚ sī juàn yáo yáo ,gū yóu xī yǐ lǚ 。
  jì huān huái lù qíng ,fù xié cāng zhōu qù 。
  xiāo chén zì zī gé ,shǎng xīn yú cǐ yù 。
  suī wú xuán bào zī ,zhōng yǐn nán shān wù 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  昧旦多纷喧,
  日晏未遑舍。
  落日余清阴,
  高枕东窗下。
  寒槐渐如束,
  秋菊行当把。
  借问此何时,
  凉风怀朔马。
  已伤归暮客,
  复思离居者。
  情嗜幸非多,
  案牍偏为寡。
  既乏琅邪政,
  方憩洛阳社。

  mèi dàn duō fēn xuān ,
  rì yàn wèi huáng shě 。
  luò rì yú qīng yīn ,
  gāo zhěn dōng chuāng xià 。
  hán huái jiàn rú shù ,
  qiū jú háng dāng bǎ 。
  jiè wèn cǐ hé shí ,
  liáng fēng huái shuò mǎ 。
  yǐ shāng guī mù kè ,
  fù sī lí jū zhě 。
  qíng shì xìng fēi duō ,
  àn dú piān wéi guǎ 。
  jì fá láng xié zhèng ,
  fāng qì luò yáng shè 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  戚戚苦无悰,携手共行乐。
  寻云陟累榭,随山望菌阁。
  远树暖阡阡,生烟纷漠漠。
  鱼戏新荷动,鸟散余花落。
  不对芳春酒,还望青山郭。

  qī qī kǔ wú cóng ,xié shǒu gòng háng lè 。
  xún yún zhì lèi xiè ,suí shān wàng jun1 gé 。
  yuǎn shù nuǎn qiān qiān ,shēng yān fēn mò mò 。
  yú xì xīn hé dòng ,niǎo sàn yú huā luò 。
  bú duì fāng chūn jiǔ ,hái wàng qīng shān guō 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  洞庭张乐地,
  潇湘帝子游。
  云去苍梧野,
  水还江汉流。
  停骖我怅望,
  辍棹子夷犹。
  广平听方藉,
  茂陵将见求。
  心事俱已矣,
  江上徒离忧。

  dòng tíng zhāng lè dì ,
  xiāo xiāng dì zǐ yóu 。
  yún qù cāng wú yě ,
  shuǐ hái jiāng hàn liú 。
  tíng cān wǒ chàng wàng ,
  chuò zhào zǐ yí yóu 。
  guǎng píng tīng fāng jiè ,
  mào líng jiāng jiàn qiú 。
  xīn shì jù yǐ yǐ ,
  jiāng shàng tú lí yōu 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  新叶初冉冉,初蕊新霏霏。
  逢君后园讌,相随巧笑归。
  亲劳君玉指,摘以赠南威。
  用持插云髻,翡翠比光辉。
  日暮长零落,君恩不可追。

  xīn yè chū rǎn rǎn ,chū ruǐ xīn fēi fēi 。
  féng jun1 hòu yuán yàn ,xiàng suí qiǎo xiào guī 。
  qīn láo jun1 yù zhǐ ,zhāi yǐ zèng nán wēi 。
  yòng chí chā yún jì ,fěi cuì bǐ guāng huī 。
  rì mù zhǎng líng luò ,jun1 ēn bú kě zhuī 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  穗帷飘井干,樽酒若平生。
  郁郁西陵树,讵闻歌吹声。
  芳襟染泪迹,婵媛空复情。
  玉座犹寂寞,况乃妾身轻。

  suì wéi piāo jǐng gàn ,zūn jiǔ ruò píng shēng 。
  yù yù xī líng shù ,jù wén gē chuī shēng 。
  fāng jīn rǎn lèi jì ,chán yuán kōng fù qíng 。
  yù zuò yóu jì mò ,kuàng nǎi qiè shēn qīng 。

  辞赋,
 • 作者:谢朓 朝代:南北朝

  高馆临荒途,清川带长陌。
  上有流思人,怀旧望归客。
  塘边草杂红,树际花犹白。
  日暮有重城,何由尽离席!

  gāo guǎn lín huāng tú ,qīng chuān dài zhǎng mò 。
  shàng yǒu liú sī rén ,huái jiù wàng guī kè 。
  táng biān cǎo zá hóng ,shù jì huā yóu bái 。
  rì mù yǒu zhòng chéng ,hé yóu jìn lí xí !

  辞赋,