1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

吴均的诗词全集

共收录了22首诗词作品

吴均简介

吴均(469-519),字叔庠,吴兴故彰(今浙江省安吉县西北)人。史书上说他出身寒贱,好学,为文有俊才。沈约很称赞他的诗文。梁武帝天监初年,柳恽为吴兴守,召他作主簿。后官至奉朝请。他曾打算撰《齐书》,求借齐起居注及群臣行状,武帝不许。后来因为私撰《齐春秋》而被免职。晚年又奉诏撰通史,未成而卒。吴均的诗文很有特点,当时被认为「清拔有古气」,时人多效法他,谓之「吴均体」。现存诗歌多是乐府、赠答、咏物之作。有辑本《吴朝请集》。
展开查看所有  

吴均诗集大全

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【酬别江主簿屯骑】 有客告将离,赠言重兰蕙。 泛舟当泛济,结交当结桂。 济水有清源,桂树多芳根。 毛公与朱亥,俱在信陵门。 赵瑟凤凰柱,吴醥金罍樽。 我有北山志,留连为报恩。 夫君皆逸翮,抟景复凌骞。 白云间海树,秋日暗平原。 寒虫鸣趯趯,落叶飞翻翻。 何用赠分手,自有北堂萱。

  【chóu bié jiāng zhǔ bù tún qí 】 yǒu kè gào jiāng lí ,zèng yán zhòng lán huì 。 fàn zhōu dāng fàn jì ,jié jiāo dāng jié guì 。 jì shuǐ yǒu qīng yuán ,guì shù duō fāng gēn 。 máo gōng yǔ zhū hài ,jù zài xìn líng mén 。 zhào sè fèng huáng zhù ,wú piǎo jīn léi zūn 。 wǒ yǒu běi shān zhì ,liú lián wéi bào ēn 。 fū jun1 jiē yì hé ,tuán jǐng fù líng qiān 。 bái yún jiān hǎi shù ,qiū rì àn píng yuán 。 hán chóng míng yuè yuè ,luò yè fēi fān fān 。 hé yòng zèng fèn shǒu ,zì yǒu běi táng xuān 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【答柳恽】 清晨发陇西,日暮飞狐谷[1] 。 秋月照层岭,寒风扫高木[2] 。 雾露夜侵衣,关山晓催轴[3] 。 君去欲何之,参差间原陆[4] 。 一见终无缘,怀悲空满目[5] 。

  【dá liǔ yùn 】 qīng chén fā lǒng xī ,rì mù fēi hú gǔ [1] 。 qiū yuè zhào céng lǐng ,hán fēng sǎo gāo mù [2] 。 wù lù yè qīn yī ,guān shān xiǎo cuī zhóu [3] 。 jun1 qù yù hé zhī ,cān chà jiān yuán lù [4] 。 yī jiàn zhōng wú yuán ,huái bēi kōng mǎn mù [5] 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【山中杂诗】 山际见来烟, 竹中窥落日。 鸟向檐上飞, 云从窗里出。

  【shān zhōng zá shī 】 shān jì jiàn lái yān , zhú zhōng kuī luò rì 。 niǎo xiàng yán shàng fēi , yún cóng chuāng lǐ chū 。

  古诗三百首,初中古诗,山村,写景,生活,
 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【行路难】 洞庭水上一株桐,经霜触浪困严风。 昔时抽心耀白日,今旦卧死黄沙中。 洛阳名工见咨嗟,一翦一刻作琵琶。 白璧规心学明月,珊瑚映面作风花。 帝王见赏不见忘,提携把握登建章。 掩抑摧藏张女弹,殷勤促柱楚明光。 年年月月对君子,遥遥夜夜宿未央。 未央采女弃鸣篪,争先拂拭生光仪。 茱萸锦衣玉作匣,安念昔日枯树枝。 不学衡山南岭桂,至今千年犹未知。

  【háng lù nán 】 dòng tíng shuǐ shàng yī zhū tóng ,jīng shuāng chù làng kùn yán fēng 。 xī shí chōu xīn yào bái rì ,jīn dàn wò sǐ huáng shā zhōng 。 luò yáng míng gōng jiàn zī jiē ,yī jiǎn yī kè zuò pí pá 。 bái bì guī xīn xué míng yuè ,shān hú yìng miàn zuò fēng huā 。 dì wáng jiàn shǎng bú jiàn wàng ,tí xié bǎ wò dēng jiàn zhāng 。 yǎn yì cuī cáng zhāng nǚ dàn ,yīn qín cù zhù chǔ míng guāng 。 nián nián yuè yuè duì jun1 zǐ ,yáo yáo yè yè xiǔ wèi yāng 。 wèi yāng cǎi nǚ qì míng chí ,zhēng xiān fú shì shēng guāng yí 。 zhū yú jǐn yī yù zuò xiá ,ān niàn xī rì kū shù zhī 。 bú xué héng shān nán lǐng guì ,zhì jīn qiān nián yóu wèi zhī 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【咏雪】 微风摇庭树,细雪下帘隙。 萦空如雾转,凝阶似花积。 不见杨柳春,徒见桂枝白。 零泪无人道,相思空何益。

  【yǒng xuě 】 wēi fēng yáo tíng shù ,xì xuě xià lián xì 。 yíng kōng rú wù zhuǎn ,níng jiē sì huā jī 。 bú jiàn yáng liǔ chūn ,tú jiàn guì zhī bái 。 líng lèi wú rén dào ,xiàng sī kōng hé yì 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【赠杜容成】 一燕海上来,一燕高堂息。 一朝相逢遇,依然旧相识。 问我来何迟,山川几纡直。 答言海路长,风驶飞无力。 昔别缝罗衣,春风初入帏。 今来夏欲晚,桑扈薄树飞。

  【zèng dù róng chéng 】 yī yàn hǎi shàng lái ,yī yàn gāo táng xī 。 yī cháo xiàng féng yù ,yī rán jiù xiàng shí 。 wèn wǒ lái hé chí ,shān chuān jǐ yū zhí 。 dá yán hǎi lù zhǎng ,fēng shǐ fēi wú lì 。 xī bié féng luó yī ,chūn fēng chū rù wéi 。 jīn lái xià yù wǎn ,sāng hù báo shù fēi 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【赠王桂阳】 松生数寸时,遂为草所没[1] 。 未见笼云心,谁知负霜骨[2] 。 弱干可摧残,纤茎易陵忽[3] 。 何当数千尺,为君覆明月[4] 。

  【zèng wáng guì yáng 】 sōng shēng shù cùn shí ,suí wéi cǎo suǒ méi [1] 。 wèi jiàn lóng yún xīn ,shuí zhī fù shuāng gǔ [2] 。 ruò gàn kě cuī cán ,xiān jīng yì líng hū [3] 。 hé dāng shù qiān chǐ ,wéi jun1 fù míng yuè [4] 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【赠周散骑兴嗣】 子云好饮酒,家在成都县。 制赋已百篇,弹琴复千转。 敬通不富豪,相如本贫贱。 共作失职人,包山一相见。

  【zèng zhōu sàn qí xìng sì 】 zǐ yún hǎo yǐn jiǔ ,jiā zài chéng dōu xiàn 。 zhì fù yǐ bǎi piān ,dàn qín fù qiān zhuǎn 。 jìng tōng bú fù háo ,xiàng rú běn pín jiàn 。 gòng zuò shī zhí rén ,bāo shān yī xiàng jiàn 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  【主人池前鹤】 本自乘轩者,为君阶下禽[1] 。 摧藏多好貌,清唳有奇音[2] 。 稻粱惠既重,华池遇亦深[3] 。 怀恩未忍去,非无江海心[4] 。

  【zhǔ rén chí qián hè 】 běn zì chéng xuān zhě ,wéi jun1 jiē xià qín [1] 。 cuī cáng duō hǎo mào ,qīng lì yǒu qí yīn [2] 。 dào liáng huì jì zhòng ,huá chí yù yì shēn [3] 。 huái ēn wèi rěn qù ,fēi wú jiāng hǎi xīn [4] 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。  水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。  夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

  fēng yān jù jìng ,tiān shān gòng sè 。cóng liú piāo dàng ,rèn yì dōng xī 。zì fù yáng zhì tóng lú yī bǎi xǔ lǐ ,qí shān yì shuǐ ,tiān xià dú jué 。  shuǐ jiē piāo bì ,qiān zhàng jiàn dǐ 。yóu yú xì shí ,zhí shì wú ài 。jí tuān shèn jiàn ,měng làng ruò bēn 。  jiá àn gāo shān ,jiē shēng hán shù ,fù shì jìng shàng ,hù xiàng xuān miǎo ,zhēng gāo zhí zhǐ ,qiān bǎi chéng fēng 。quán shuǐ jī shí ,líng líng zuò xiǎng ;hǎo niǎo xiàng míng ,yīng yīng chéng yùn 。chán zé qiān zhuǎn bú qióng ,yuán zé bǎi jiào wú jué 。yuān fēi lì tiān zhě ,wàng fēng xī xīn ;jīng lún shì wù zhě ,kuī gǔ wàng fǎn 。héng kē shàng bì ,zài zhòu yóu hūn ;shū tiáo jiāo yìng ,yǒu shí jiàn rì 。

  山水,初中文言文,
 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  山际见来烟,竹中窥落日。 鸟向檐上飞,云从窗里出。

  shān jì jiàn lái yān ,zhú zhōng kuī luò rì 。 niǎo xiàng yán shàng fēi ,yún cóng chuāng lǐ chū 。

 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  山际见来烟,竹中窥落日。
  鸟向檐上飞,云从窗里出。

  shān jì jiàn lái yān ,zhú zhōng kuī luò rì 。
  niǎo xiàng yán shàng fēi ,yún cóng chuāng lǐ chū 。

  写景,初中古诗,古诗三百首,生活,山村,
 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  洞庭水上一株桐,
  经霜触浪困严风。
  昔时抽心耀白日,
  今旦卧死黄沙中。
  洛阳名工见咨嗟,
  一翦一刻作琵琶。
  白璧规心学明月,
  珊瑚映面作风花。
  帝王见赏不见忘,
  提携把握登建章。
  掩抑摧藏张女弹,
  殷勤促柱楚明光。
  年年月月对君子,
  遥遥夜夜宿未央。
  未央采女弃鸣篪,
  争先拂拭生光仪。
  茱萸锦衣玉作匣,
  安念昔日枯树枝。
  不学衡山南岭桂,
  至今千年犹未知。

  dòng tíng shuǐ shàng yī zhū tóng ,
  jīng shuāng chù làng kùn yán fēng 。
  xī shí chōu xīn yào bái rì ,
  jīn dàn wò sǐ huáng shā zhōng 。
  luò yáng míng gōng jiàn zī jiē ,
  yī jiǎn yī kè zuò pí pá 。
  bái bì guī xīn xué míng yuè ,
  shān hú yìng miàn zuò fēng huā 。
  dì wáng jiàn shǎng bú jiàn wàng ,
  tí xié bǎ wò dēng jiàn zhāng 。
  yǎn yì cuī cáng zhāng nǚ dàn ,
  yīn qín cù zhù chǔ míng guāng 。
  nián nián yuè yuè duì jun1 zǐ ,
  yáo yáo yè yè xiǔ wèi yāng 。
  wèi yāng cǎi nǚ qì míng chí ,
  zhēng xiān fú shì shēng guāng yí 。
  zhū yú jǐn yī yù zuò xiá ,
  ān niàn xī rì kū shù zhī 。
  bú xué héng shān nán lǐng guì ,
  zhì jīn qiān nián yóu wèi zhī 。

  辞赋,
 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  清晨发陇西,
  日暮飞狐谷。
  秋月照层岭,
  寒风扫高木。
  雾露夜侵衣,
  关山晓催轴。
  君去欲何之,
  参差间原陆。
  一见终无缘,
  怀悲空满目。

  qīng chén fā lǒng xī ,
  rì mù fēi hú gǔ 。
  qiū yuè zhào céng lǐng ,
  hán fēng sǎo gāo mù 。
  wù lù yè qīn yī ,
  guān shān xiǎo cuī zhóu 。
  jun1 qù yù hé zhī ,
  cān chà jiān yuán lù 。
  yī jiàn zhōng wú yuán ,
  huái bēi kōng mǎn mù 。

  辞赋,
 • 作者:吴均 朝代:南北朝

  一燕海上来,
  一燕高堂息。
  一朝相逢遇,
  依然旧相识。
  问我来何迟,
  山川几纡直。
  答言海路长,
  风驶飞无力。
  昔别缝罗衣,
  春风初入帏。
  今来夏欲晚,
  桑扈薄树飞。

  yī yàn hǎi shàng lái ,
  yī yàn gāo táng xī 。
  yī cháo xiàng féng yù ,
  yī rán jiù xiàng shí 。
  wèn wǒ lái hé chí ,
  shān chuān jǐ yū zhí 。
  dá yán hǎi lù zhǎng ,
  fēng shǐ fēi wú lì 。
  xī bié féng luó yī ,
  chūn fēng chū rù wéi 。
  jīn lái xià yù wǎn ,
  sāng hù báo shù fēi 。

  辞赋,