1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

王褒的诗词全集

共收录了6首诗词作品

王褒简介

王褒(513-576),字子渊,琅邪临沂(今山东省临沂县)人。梁元帝时官至吏部尚书、左仆射。西魏攻破江陵,梁元帝投降,王褒也降魏而到魏都长安,官至车骑大将军仪同三司。到了北周时期,王褒与庾信都曾受到重用,官至少司空,宜州刺史。王褒博涉史传,早有文名,在北朝与庾信齐名。现存作品主要是到北朝做官后的诗歌,多写羁旅之情、故国之思,和他在梁时的作品相比较,风格有所改变。有辑本《王司空集》。
展开查看所有  

王褒诗集大全

 • 作者:王褒 朝代:南北朝

  【渡河北】 秋风吹木叶,还似洞庭波[1] 。 常山临代郡,亭障绕黄河[2] 。 心悲异方乐,肠断陇头歌[3] 。 薄暮临征马,失道北山阿[4] 。

  【dù hé běi 】 qiū fēng chuī mù yè ,hái sì dòng tíng bō [1] 。 cháng shān lín dài jun4 ,tíng zhàng rào huáng hé [2] 。 xīn bēi yì fāng lè ,cháng duàn lǒng tóu gē [3] 。 báo mù lín zhēng mǎ ,shī dào běi shān ā [4] 。

 • 作者:王褒 朝代:汉代

   原夫箫干之所生兮,于江南之丘墟。洞条畅而罕节兮,标敷纷以扶疏。徒观其旁山侧兮,则岖嵚岿崎,倚巇迤,诚可悲乎其不安也。弥望傥莽,联延旷荡,又足乐乎其敞闲也。托身躯于后土兮,经万载而不迁。吸至精之滋熙兮,稟苍色之润坚。感阴阳之变化兮,附性命乎皇天。翔风萧萧而径其末兮,回江流川而溉其山。扬素波而挥连珠兮,声礚礚而澍渊。

   朝露清冷而陨其侧兮,玉液浸润而承其根。孤雌寡鹤,娱优乎其下兮,春禽群嬉,翱翔乎其颠。秋蜩不食,抱朴而长吟兮,玄猿悲啸,搜索乎其间。处幽隐而奥庰兮,密漠泊以猭。惟详察其素体兮,宜清静而弗喧。幸得谥为洞箫兮,蒙圣主之渥恩。可谓惠而不费兮,因天性之自然。

   于是般匠施巧,夔妃准法。带以象牙,其会合。锼镂里洒,绛唇错杂;邻菌缭纠,罗鳞捷猎;胶致理比,挹抐擫。于是乃使夫性昧之宕冥,生不睹天地之体势,闇于白黑之貌形;愤伊郁而酷,愍眸子之丧精;寡所舒其思虑兮,专发愤乎音声。

   故吻吮值夫宫商兮,和纷离其匹溢。形旖旎以顺吹兮,瞋以纡郁。气旁迕以飞射兮,驰散涣以逫律。趣从容其勿述兮,骛合遝以诡谲。或浑沌而潺湲兮,猎若枚折;或漫衍而络绎兮,沛焉竞溢。惏栗密率,掩以绝灭,霵晔踕,跳然复出。

   若乃徐听其曲度兮,廉察其赋歌。啾咇而将吟兮,行鍖銋以和啰。风鸿洞而不绝兮,优娆娆以婆娑。翩绵连以牢落兮,漂乍弃而为他。要复遮其蹊径兮,与讴谣乎相和。

   故听其巨音,则周流汜滥,并包吐含,若慈父之畜子也。其妙声,则清静厌瘱,顺叙卑达,若孝子之事父也。科条譬类,诚应义理,澎濞慷慨,一何壮士,优柔温润,又似君子。

   故其武声,则若雷霆輘輷,佚豫以沸。其仁声,则若颽风纷披,容与而施惠。或杂遝以聚敛兮,或拔摋以奋弃。悲怆怳以恻惐兮,时恬淡以绥肆。被淋灑其靡靡兮,时横潰以阳遂。哀悁悁之可怀兮,良醰醰而有味。

   故贪饕者听之而廉隅兮,狼戾者闻之而不怼。刚毅强暴反仁恩兮,啴唌逸豫戒其失。钟期、牙、旷怅然而愕兮,杞梁之妻不能为其气。师襄、严春不敢窜其巧兮,浸淫、叔子远其类。嚚、顽、朱、均惕复惠兮,桀、跖、鬻、博儡以顿悴。吹参差而入道德兮,故永御而可贵。时奏狡弄,则彷徨翱翔,或留而不行,或行而不留。愺恅澜漫,亡耦失畴,薄索合沓,罔象相求。

   故知音者乐而悲之,不知音者怪而伟之。故闻其悲声,则莫不怆然累欷,撇涕抆泪;其奏欢娱,则莫不惮漫衍凯,阿那腲腇者已。是以蟋蟀蠖,蚑行喘息;蝼蚁蝘蜒,蝇蝇栩栩。迁延徙迤,鱼瞰鸟睨,垂喙转,瞪瞢忘食,况感阴阳之和,而化风俗之伦哉!

   乱曰:状若捷武,超腾逾曳,迅漂巧兮。又似流波,泡溲泛,趋巇道兮。哮呷喚,躋躓连绝,淈殄沌兮。搅搜捎,逍遥踊跃,若坏颓兮。优游流离,踌躇稽诣,亦足耽兮。颓唐遂往,长辞远逝,漂不还兮。赖蒙圣化,从容中道,乐不淫兮。条畅洞达,中节操兮。终诗卒曲,尚馀音兮。吟气遗响,联绵漂撇,生微风兮。连延络绎,变无穷兮。

   yuán fū xiāo gàn zhī suǒ shēng xī ,yú jiāng nán zhī qiū xū 。dòng tiáo chàng ér hǎn jiē xī ,biāo fū fēn yǐ fú shū 。tú guān qí páng shān cè xī ,zé qū qīn kuī qí ,yǐ xī yǐ ,chéng kě bēi hū qí bú ān yě 。mí wàng tǎng mǎng ,lián yán kuàng dàng ,yòu zú lè hū qí chǎng xián yě 。tuō shēn qū yú hòu tǔ xī ,jīng wàn zǎi ér bú qiān 。xī zhì jīng zhī zī xī xī ,bǐng cāng sè zhī rùn jiān 。gǎn yīn yáng zhī biàn huà xī ,fù xìng mìng hū huáng tiān 。xiáng fēng xiāo xiāo ér jìng qí mò xī ,huí jiāng liú chuān ér gài qí shān 。yáng sù bō ér huī lián zhū xī ,shēng kē kē ér shù yuān 。

   cháo lù qīng lěng ér yǔn qí cè xī ,yù yè jìn rùn ér chéng qí gēn 。gū cí guǎ hè ,yú yōu hū qí xià xī ,chūn qín qún xī ,áo xiáng hū qí diān 。qiū tiáo bú shí ,bào pǔ ér zhǎng yín xī ,xuán yuán bēi xiào ,sōu suǒ hū qí jiān 。chù yōu yǐn ér ào bǐng xī ,mì mò bó yǐ chuán 。wéi xiáng chá qí sù tǐ xī ,yí qīng jìng ér fú xuān 。xìng dé shì wéi dòng xiāo xī ,méng shèng zhǔ zhī wò ēn 。kě wèi huì ér bú fèi xī ,yīn tiān xìng zhī zì rán 。

   yú shì bān jiàng shī qiǎo ,kuí fēi zhǔn fǎ 。dài yǐ xiàng yá ,qí huì hé 。sōu lòu lǐ sǎ ,jiàng chún cuò zá ;lín jun1 liáo jiū ,luó lín jié liè ;jiāo zhì lǐ bǐ ,yì nè yè 。yú shì nǎi shǐ fū xìng mèi zhī dàng míng ,shēng bú dǔ tiān dì zhī tǐ shì ,ān yú bái hēi zhī mào xíng ;fèn yī yù ér kù ,mǐn móu zǐ zhī sàng jīng ;guǎ suǒ shū qí sī lǜ xī ,zhuān fā fèn hū yīn shēng 。

   gù wěn shǔn zhí fū gōng shāng xī ,hé fēn lí qí pǐ yì 。xíng yǐ nǐ yǐ shùn chuī xī ,tián yǐ yū yù 。qì páng wǔ yǐ fēi shè xī ,chí sàn huàn yǐ jué lǜ 。qù cóng róng qí wù shù xī ,wù hé tà yǐ guǐ jué 。huò hún dùn ér chán yuán xī ,liè ruò méi shé ;huò màn yǎn ér luò yì xī ,pèi yān jìng yì 。lán lì mì lǜ ,yǎn yǐ jué miè ,jí yè jié ,tiào rán fù chū 。

   ruò nǎi xú tīng qí qǔ dù xī ,lián chá qí fù gē 。jiū bì ér jiāng yín xī ,háng zhēn rén yǐ hé luō 。fēng hóng dòng ér bú jué xī ,yōu ráo ráo yǐ pó suō 。piān mián lián yǐ láo luò xī ,piāo zhà qì ér wéi tā 。yào fù zhē qí qī jìng xī ,yǔ ōu yáo hū xiàng hé 。

   gù tīng qí jù yīn ,zé zhōu liú sì làn ,bìng bāo tǔ hán ,ruò cí fù zhī chù zǐ yě 。qí miào shēng ,zé qīng jìng yàn yì ,shùn xù bēi dá ,ruò xiào zǐ zhī shì fù yě 。kē tiáo pì lèi ,chéng yīng yì lǐ ,péng bì kāng kǎi ,yī hé zhuàng shì ,yōu róu wēn rùn ,yòu sì jun1 zǐ 。

   gù qí wǔ shēng ,zé ruò léi tíng léng hōng ,yì yù yǐ fèi 。qí rén shēng ,zé ruò kǎi fēng fēn pī ,róng yǔ ér shī huì 。huò zá tà yǐ jù liǎn xī ,huò bá shǎi yǐ fèn qì 。bēi chuàng huǎng yǐ cè yù xī ,shí tián dàn yǐ suí sì 。bèi lín sǎ qí mí mí xī ,shí héng kuì yǐ yáng suí 。āi yuān yuān zhī kě huái xī ,liáng tán tán ér yǒu wèi 。

   gù tān tāo zhě tīng zhī ér lián yú xī ,láng lì zhě wén zhī ér bú duì 。gāng yì qiáng bào fǎn rén ēn xī ,tān yán yì yù jiè qí shī 。zhōng qī 、yá 、kuàng chàng rán ér è xī ,qǐ liáng zhī qī bú néng wéi qí qì 。shī xiāng 、yán chūn bú gǎn cuàn qí qiǎo xī ,jìn yín 、shū zǐ yuǎn qí lèi 。yín 、wán 、zhū 、jun1 tì fù huì xī ,jié 、zhí 、yù 、bó lěi yǐ dùn cuì 。chuī cān chà ér rù dào dé xī ,gù yǒng yù ér kě guì 。shí zòu jiǎo nòng ,zé páng huáng áo xiáng ,huò liú ér bú háng ,huò háng ér bú liú 。cǎo lǎo lán màn ,wáng ǒu shī chóu ,báo suǒ hé tà ,wǎng xiàng xiàng qiú 。

   gù zhī yīn zhě lè ér bēi zhī ,bú zhī yīn zhě guài ér wěi zhī 。gù wén qí bēi shēng ,zé mò bú chuàng rán lèi xī ,piě tì wěn lèi ;qí zòu huān yú ,zé mò bú dàn màn yǎn kǎi ,ā nà wěi něi zhě yǐ 。shì yǐ xī shuài huò ,qí háng chuǎn xī ;lóu yǐ yǎn yán ,yíng yíng xǔ xǔ 。qiān yán xǐ yǐ ,yú kàn niǎo nì ,chuí huì zhuǎn ,dèng méng wàng shí ,kuàng gǎn yīn yáng zhī hé ,ér huà fēng sú zhī lún zāi !

   luàn yuē :zhuàng ruò jié wǔ ,chāo téng yú yè ,xùn piāo qiǎo xī 。yòu sì liú bō ,pào sōu fàn ,qū xī dào xī 。xiāo gā huàn ,jī zhì lián jué ,gǔ tiǎn dùn xī 。jiǎo sōu shāo ,xiāo yáo yǒng yuè ,ruò huài tuí xī 。yōu yóu liú lí ,chóu chú jī yì ,yì zú dān xī 。tuí táng suí wǎng ,zhǎng cí yuǎn shì ,piāo bú hái xī 。lài méng shèng huà ,cóng róng zhōng dào ,lè bú yín xī 。tiáo chàng dòng dá ,zhōng jiē cāo xī 。zhōng shī zú qǔ ,shàng yú yīn xī 。yín qì yí xiǎng ,lián mián piāo piě ,shēng wēi fēng xī 。lián yán luò yì ,biàn wú qióng xī 。

  辞赋,
 • 作者:王褒 朝代:当代

   原夫箫干之所生兮,于江南之丘墟。洞条畅而罕节兮,标敷纷以扶疏。徒观其旁山侧兮,则岖嵚岿崎,倚巇迤,诚可悲乎其不安也。弥望傥莽,联延旷荡,又足乐乎其敞闲也。托身躯于后土兮,经万载而不迁。吸至精之滋熙兮,稟苍色之润坚。感阴阳之变化兮,附性命乎皇天。翔风萧萧而径其末兮,回江流川而溉其山。扬素波而挥连珠兮,声礚礚而澍渊。

   朝露清冷而陨其侧兮,玉液浸润而承其根。孤雌寡鹤,娱优乎其下兮,春禽群嬉,翱翔乎其颠。秋蜩不食,抱朴而长吟兮,玄猿悲啸,搜索乎其间。处幽隐而奥庰兮,密漠泊以猭。惟详察其素体兮,宜清静而弗喧。幸得谥为洞箫兮,蒙圣主之渥恩。可谓惠而不费兮,因天性之自然。

   于是般匠施巧,夔妃准法。带以象牙,其会合。锼镂里洒,绛唇错杂;邻菌缭纠,罗鳞捷猎;胶致理比,挹抐擫。于是乃使夫性昧之宕冥,生不睹天地之体势,闇于白黑之貌形;愤伊郁而酷,愍眸子之丧精;寡所舒其思虑兮,专发愤乎音声。

   故吻吮值夫宫商兮,和纷离其匹溢。形旖旎以顺吹兮,瞋以纡郁。气旁迕以飞射兮,驰散涣以逫律。趣从容其勿述兮,骛合遝以诡谲。或浑沌而潺湲兮,猎若枚折;或漫衍而络绎兮,沛焉竞溢。惏栗密率,掩以绝灭,霵晔踕,跳然复出。

   若乃徐听其曲度兮,廉察其赋歌。啾咇而将吟兮,行鍖銋以和啰。风鸿洞而不绝兮,优娆娆以婆娑。翩绵连以牢落兮,漂乍弃而为他。要复遮其蹊径兮,与讴谣乎相和。

   故听其巨音,则周流汜滥,并包吐含,若慈父之畜子也。其妙声,则清静厌瘱,顺叙卑达,若孝子之事父也。科条譬类,诚应义理,澎濞慷慨,一何壮士,优柔温润,又似君子。

   故其武声,则若雷霆輘輷,佚豫以沸。其仁声,则若颽风纷披,容与而施惠。或杂遝以聚敛兮,或拔摋以奋弃。悲怆怳以恻惐兮,时恬淡以绥肆。被淋灑其靡靡兮,时横潰以阳遂。哀悁悁之可怀兮,良醰醰而有味。

   故贪饕者听之而廉隅兮,狼戾者闻之而不怼。刚毅强暴反仁恩兮,啴唌逸豫戒其失。钟期、牙、旷怅然而愕兮,杞梁之妻不能为其气。师襄、严春不敢窜其巧兮,浸淫、叔子远其类。嚚、顽、朱、均惕复惠兮,桀、跖、鬻、博儡以顿悴。吹参差而入道德兮,故永御而可贵。时奏狡弄,则彷徨翱翔,或留而不行,或行而不留。愺恅澜漫,亡耦失畴,薄索合沓,罔象相求。

   故知音者乐而悲之,不知音者怪而伟之。故闻其悲声,则莫不怆然累欷,撇涕抆泪;其奏欢娱,则莫不惮漫衍凯,阿那腲腇者已。是以蟋蟀蠖,蚑行喘息;蝼蚁蝘蜒,蝇蝇栩栩。迁延徙迤,鱼瞰鸟睨,垂喙转,瞪瞢忘食,况感阴阳之和,而化风俗之伦哉!

   乱曰:状若捷武,超腾逾曳,迅漂巧兮。又似流波,泡溲泛,趋巇道兮。哮呷喚,躋躓连绝,淈殄沌兮。搅搜捎,逍遥踊跃,若坏颓兮。优游流离,踌躇稽诣,亦足耽兮。颓唐遂往,长辞远逝,漂不还兮。赖蒙圣化,从容中道,乐不淫兮。条畅洞达,中节操兮。终诗卒曲,尚馀音兮。吟气遗响,联绵漂撇,生微风兮。连延络绎,变无穷兮。 

   yuán fū xiāo gàn zhī suǒ shēng xī ,yú jiāng nán zhī qiū xū 。dòng tiáo chàng ér hǎn jiē xī ,biāo fū fēn yǐ fú shū 。tú guān qí páng shān cè xī ,zé qū qīn kuī qí ,yǐ xī yǐ ,chéng kě bēi hū qí bú ān yě 。mí wàng tǎng mǎng ,lián yán kuàng dàng ,yòu zú lè hū qí chǎng xián yě 。tuō shēn qū yú hòu tǔ xī ,jīng wàn zǎi ér bú qiān 。xī zhì jīng zhī zī xī xī ,bǐng cāng sè zhī rùn jiān 。gǎn yīn yáng zhī biàn huà xī ,fù xìng mìng hū huáng tiān 。xiáng fēng xiāo xiāo ér jìng qí mò xī ,huí jiāng liú chuān ér gài qí shān 。yáng sù bō ér huī lián zhū xī ,shēng kē kē ér shù yuān 。

   cháo lù qīng lěng ér yǔn qí cè xī ,yù yè jìn rùn ér chéng qí gēn 。gū cí guǎ hè ,yú yōu hū qí xià xī ,chūn qín qún xī ,áo xiáng hū qí diān 。qiū tiáo bú shí ,bào pǔ ér zhǎng yín xī ,xuán yuán bēi xiào ,sōu suǒ hū qí jiān 。chù yōu yǐn ér ào bǐng xī ,mì mò bó yǐ chuán 。wéi xiáng chá qí sù tǐ xī ,yí qīng jìng ér fú xuān 。xìng dé shì wéi dòng xiāo xī ,méng shèng zhǔ zhī wò ēn 。kě wèi huì ér bú fèi xī ,yīn tiān xìng zhī zì rán 。

   yú shì bān jiàng shī qiǎo ,kuí fēi zhǔn fǎ 。dài yǐ xiàng yá ,qí huì hé 。sōu lòu lǐ sǎ ,jiàng chún cuò zá ;lín jun1 liáo jiū ,luó lín jié liè ;jiāo zhì lǐ bǐ ,yì nè yè 。yú shì nǎi shǐ fū xìng mèi zhī dàng míng ,shēng bú dǔ tiān dì zhī tǐ shì ,ān yú bái hēi zhī mào xíng ;fèn yī yù ér kù ,mǐn móu zǐ zhī sàng jīng ;guǎ suǒ shū qí sī lǜ xī ,zhuān fā fèn hū yīn shēng 。

   gù wěn shǔn zhí fū gōng shāng xī ,hé fēn lí qí pǐ yì 。xíng yǐ nǐ yǐ shùn chuī xī ,tián yǐ yū yù 。qì páng wǔ yǐ fēi shè xī ,chí sàn huàn yǐ jué lǜ 。qù cóng róng qí wù shù xī ,wù hé tà yǐ guǐ jué 。huò hún dùn ér chán yuán xī ,liè ruò méi shé ;huò màn yǎn ér luò yì xī ,pèi yān jìng yì 。lán lì mì lǜ ,yǎn yǐ jué miè ,jí yè jié ,tiào rán fù chū 。

   ruò nǎi xú tīng qí qǔ dù xī ,lián chá qí fù gē 。jiū bì ér jiāng yín xī ,háng zhēn rén yǐ hé luō 。fēng hóng dòng ér bú jué xī ,yōu ráo ráo yǐ pó suō 。piān mián lián yǐ láo luò xī ,piāo zhà qì ér wéi tā 。yào fù zhē qí qī jìng xī ,yǔ ōu yáo hū xiàng hé 。

   gù tīng qí jù yīn ,zé zhōu liú sì làn ,bìng bāo tǔ hán ,ruò cí fù zhī chù zǐ yě 。qí miào shēng ,zé qīng jìng yàn yì ,shùn xù bēi dá ,ruò xiào zǐ zhī shì fù yě 。kē tiáo pì lèi ,chéng yīng yì lǐ ,péng bì kāng kǎi ,yī hé zhuàng shì ,yōu róu wēn rùn ,yòu sì jun1 zǐ 。

   gù qí wǔ shēng ,zé ruò léi tíng léng hōng ,yì yù yǐ fèi 。qí rén shēng ,zé ruò kǎi fēng fēn pī ,róng yǔ ér shī huì 。huò zá tà yǐ jù liǎn xī ,huò bá shǎi yǐ fèn qì 。bēi chuàng huǎng yǐ cè yù xī ,shí tián dàn yǐ suí sì 。bèi lín sǎ qí mí mí xī ,shí héng kuì yǐ yáng suí 。āi yuān yuān zhī kě huái xī ,liáng tán tán ér yǒu wèi 。

   gù tān tāo zhě tīng zhī ér lián yú xī ,láng lì zhě wén zhī ér bú duì 。gāng yì qiáng bào fǎn rén ēn xī ,tān yán yì yù jiè qí shī 。zhōng qī 、yá 、kuàng chàng rán ér è xī ,qǐ liáng zhī qī bú néng wéi qí qì 。shī xiāng 、yán chūn bú gǎn cuàn qí qiǎo xī ,jìn yín 、shū zǐ yuǎn qí lèi 。yín 、wán 、zhū 、jun1 tì fù huì xī ,jié 、zhí 、yù 、bó lěi yǐ dùn cuì 。chuī cān chà ér rù dào dé xī ,gù yǒng yù ér kě guì 。shí zòu jiǎo nòng ,zé páng huáng áo xiáng ,huò liú ér bú háng ,huò háng ér bú liú 。cǎo lǎo lán màn ,wáng ǒu shī chóu ,báo suǒ hé tà ,wǎng xiàng xiàng qiú 。

   gù zhī yīn zhě lè ér bēi zhī ,bú zhī yīn zhě guài ér wěi zhī 。gù wén qí bēi shēng ,zé mò bú chuàng rán lèi xī ,piě tì wěn lèi ;qí zòu huān yú ,zé mò bú dàn màn yǎn kǎi ,ā nà wěi něi zhě yǐ 。shì yǐ xī shuài huò ,qí háng chuǎn xī ;lóu yǐ yǎn yán ,yíng yíng xǔ xǔ 。qiān yán xǐ yǐ ,yú kàn niǎo nì ,chuí huì zhuǎn ,dèng méng wàng shí ,kuàng gǎn yīn yáng zhī hé ,ér huà fēng sú zhī lún zāi !

   luàn yuē :zhuàng ruò jié wǔ ,chāo téng yú yè ,xùn piāo qiǎo xī 。yòu sì liú bō ,pào sōu fàn ,qū xī dào xī 。xiāo gā huàn ,jī zhì lián jué ,gǔ tiǎn dùn xī 。jiǎo sōu shāo ,xiāo yáo yǒng yuè ,ruò huài tuí xī 。yōu yóu liú lí ,chóu chú jī yì ,yì zú dān xī 。tuí táng suí wǎng ,zhǎng cí yuǎn shì ,piāo bú hái xī 。lài méng shèng huà ,cóng róng zhōng dào ,lè bú yín xī 。tiáo chàng dòng dá ,zhōng jiē cāo xī 。zhōng shī zú qǔ ,shàng yú yīn xī 。yín qì yí xiǎng ,lián mián piāo piě ,shēng wēi fēng xī 。lián yán luò yì ,biàn wú qióng xī 。 

  辞赋精选,音乐,
 • 作者:王褒 朝代:南北朝

  秋风吹木叶,还似洞庭波。
  常山临代郡,亭障绕黄河。
  心悲异方乐,肠断陇头歌。
  薄暮临征马,失道北山阿。

  qiū fēng chuī mù yè ,hái sì dòng tíng bō 。
  cháng shān lín dài jun4 ,tíng zhàng rào huáng hé 。
  xīn bēi yì fāng lè ,cháng duàn lǒng tóu gē 。
  báo mù lín zhēng mǎ ,shī dào běi shān ā 。

  辞赋,
 • 作者:王褒 朝代:汉代

  匡机
   极运兮不中,来将屈兮困穷。
   余深愍兮惨怛,愿一列兮无从。
   乘日月兮上征,顾游心兮鄗酆。
   弥览兮九隅,彷徨兮兰宫。
   芷闾兮药房,奋摇兮众芳。
   菌阁兮蕙楼,观道兮从横。
   宝金兮委积,美玉兮盈堂。
   桂水兮潺湲,扬流兮洋洋。
   蓍蔡兮踊跃,孔鹤兮回翔。
   抚槛兮远望,念君兮不忘。
   怫郁兮莫陈,永怀兮内伤。

  通路
   天门兮墬户,孰由兮贤者?
   无正兮溷厕,怀德兮何睹?
   假寐兮愍斯,谁可与兮寤语?
   痛凤兮远逝,畜鴳兮近处。
   鲸鱏兮幽潜,从虾兮游陼。
   乘虬兮登阳,载象兮上行。
   朝发兮葱岭,夕至兮明光。
   北饮兮飞泉,南采兮芝英。
   宣游兮列宿,顺极兮彷徉。
   红采兮骍衣,翠缥兮为裳。
   舒佩兮綝纚,竦余剑兮干将。
   腾蛇兮后从,飞駏兮步旁。
   微观兮玄圃,览察兮瑶光。
   启匮兮探筴,悲命兮相当。
   纫蕙兮永辞,将离兮所思。
   浮云兮容与,道余兮何之?
   远望兮仟眠,闻雷兮阗阗。
   阴忧兮感余,惆怅兮自怜。

  危俊
   林不容兮鸣蜩,余何留兮中州?
   陶嘉月兮总驾,搴玉英兮自修。
   结荣茝兮逶逝,将去烝兮远游。
   径岱土兮魏阙,历九曲兮牵牛。
   聊假日兮相佯,遗光燿兮周流。
   望太一兮淹息,纡余辔兮自休。
   晞白日兮皎皎,弥远路兮悠悠。
   顾列孛兮缥缥,观幽云兮陈浮。
   钜宝迁兮砏磤,雉咸雊兮相求。
   泱莽莽兮究志,惧吾心兮懤懤。
   步余马兮飞柱,览可与兮匹俦。
   卒莫有兮纤介,永余思兮怞怞。

  昭世
   世溷兮冥昏,违君兮归真。
   乘龙兮偃蹇,高回翔兮上臻。
   袭英衣兮缇[糹習],披华裳兮芳芬。
   登羊角兮扶舆,浮云漠兮自娱。
   握神精兮雍容,与神人兮相胥。
   流星坠兮成雨,进瞵盼兮上丘墟。
   览旧邦兮滃郁,余安能兮久居。
   志怀逝兮心懰栗,纡余辔兮踌躇。
   闻素女兮微歌,听王后兮吹竽。
   魂悽怆兮感哀,肠回回兮盘纡。
   抚余佩兮缤纷,高太息兮自怜。
   使祝融兮先行,令昭明兮开门。
   驰六蛟兮上征,竦余驾兮入冥。
   历九州兮索合,谁可与兮终生。
   忽反顾兮西囿,睹轸丘兮崎倾。
   横垂涕兮泫流,悲余后兮失灵。

  尊嘉
   季春兮阳阳,列草兮成行。
   余悲兮兰生,委积兮从横。
   江离兮遗捐,辛夷兮挤臧。
   伊思兮往古,亦多兮遭殃。
   伍胥兮浮江,屈子兮沉湘。
   运余兮念兹,心内兮怀伤。
   望淮兮沛沛,滨流兮则逝。
   榜舫兮下流,东注兮磕磕。
   蛟龙兮导引,文鱼兮上濑。
   抽蒲兮陈坐,援芙蕖兮为盖。
   水跃兮余旌,继以兮微蔡。
   云旗兮电骛,倏忽兮容裔。
   河伯兮开门,迎余兮欢欣。
   顾念兮旧都,怀恨兮艰难。
   窃哀兮浮萍,汎淫兮无根。

  蓄英
   秋风兮萧萧,舒芳兮振条。
   微霜兮眇眇,病殀兮鸣蜩。
   玄鸟兮辞归,飞翔兮灵丘。
   望谿谷兮滃郁,熊罴兮呴嗥。
   唐虞兮不存,何故兮久留?
   临渊兮汪洋,顾林兮忽荒。
   修余兮袿衣,骑霓兮南上。
   乘云兮回回,亹亹兮自强。
   将息兮兰皋,失志兮悠悠。
   蒶蕴兮霉黧,思君兮无聊。
   身去兮意存,怆恨兮怀愁。

  思忠
   登九灵兮游神,静女歌兮微晨。
   悲皇丘兮积葛,众体错兮交纷。
   贞枝抑兮枯槁,枉车登兮庆云。
   感余志兮惨栗,心怆怆兮自怜。
   驾玄螭兮北征,曏吾路兮葱岭。
   连五宿兮建旄,扬氛气兮为旌。
   历广漠兮驰骛,览中国兮冥冥。
   玄武步兮水母,与吾期兮南荣。
   登华盖兮乘阳,聊逍遥兮播光。
   抽库娄兮酌醴,援瓟瓜兮接粮。
   毕休息兮远逝,发玉軔兮西行。
   惟时俗兮疾正,弗可久兮此方。
   寤辟摽兮永思,心怫郁兮内伤。

  陶壅
   览杳杳兮世惟,余惆怅兮何归。
   伤时俗兮溷乱,将奋翼兮高飞。
   驾八龙兮连蜷,建虹旌兮威夷。
   观中宇兮浩浩,纷翼翼兮上跻。
   浮溺水兮舒光,淹低佪兮京沶。
   屯余车兮索友,睹皇公兮问师。
   道莫贵兮归真,羡余术兮可夷。
   吾乃逝兮南娭,道幽路兮九疑。
   越炎火兮万里,过万首兮嶷嶷。
   济江海兮蝉蜕,绝北梁兮永辞。
   浮云郁兮昼昏,霾土忽兮塺々。
   息阳城兮广夏,衰色罔兮中怠。
   意晓阳兮燎寤,乃自诊兮在兹。
   思尧舜兮袭兴,幸咎繇兮获谋。
   悲九州兮靡君,抚轼叹兮作诗。

  株昭
   悲哉于嗟兮,心内切磋。
   款冬而生兮,凋彼叶柯。
   瓦砾进宝兮,捐弃随和。
   铅刀厉御兮,顿弃太阿。
   骥垂两耳兮,中坂蹉跎。
   蹇驴服驾兮,无用日多。
   修洁处幽兮,贵宠沙劘。
   凤皇不翔兮,鹑鴳飞扬。
   乘虹骖蜺兮,载云变化。
   焦明开路兮,后属青蛇。
   步骤桂林兮,超骧卷阿。
   丘陵翔儛兮,谿谷悲歌。
   神章灵篇兮,赴曲相和。
   余私娱兹兮,孰哉复加。
   还顾世俗兮,坏败罔罗。
   卷佩将逝兮,涕流滂沲。
   乱曰:
   皇门开兮照下土,株秽除兮兰芷睹。
   四佞放兮後得禹,圣舜摄兮昭尧绪,
   孰能若兮原为辅。

  kuāng jī
   jí yùn xī bú zhōng ,lái jiāng qū xī kùn qióng 。
   yú shēn mǐn xī cǎn dá ,yuàn yī liè xī wú cóng 。
   chéng rì yuè xī shàng zhēng ,gù yóu xīn xī hào fēng 。
   mí lǎn xī jiǔ yú ,páng huáng xī lán gōng 。
   zhǐ lǘ xī yào fáng ,fèn yáo xī zhòng fāng 。
   jun1 gé xī huì lóu ,guān dào xī cóng héng 。
   bǎo jīn xī wěi jī ,měi yù xī yíng táng 。
   guì shuǐ xī chán yuán ,yáng liú xī yáng yáng 。
   shī cài xī yǒng yuè ,kǒng hè xī huí xiáng 。
   fǔ kǎn xī yuǎn wàng ,niàn jun1 xī bú wàng 。
   fú yù xī mò chén ,yǒng huái xī nèi shāng 。

  tōng lù
   tiān mén xī dì hù ,shú yóu xī xián zhě ?
   wú zhèng xī hùn cè ,huái dé xī hé dǔ ?
   jiǎ mèi xī mǐn sī ,shuí kě yǔ xī wù yǔ ?
   tòng fèng xī yuǎn shì ,chù ān xī jìn chù 。
   jīng xún xī yōu qián ,cóng xiā xī yóu dǔ 。
   chéng qiú xī dēng yáng ,zǎi xiàng xī shàng háng 。
   cháo fā xī cōng lǐng ,xī zhì xī míng guāng 。
   běi yǐn xī fēi quán ,nán cǎi xī zhī yīng 。
   xuān yóu xī liè xiǔ ,shùn jí xī páng yáng 。
   hóng cǎi xī xīng yī ,cuì piāo xī wéi shang 。
   shū pèi xī chēn lí ,sǒng yú jiàn xī gàn jiāng 。
   téng shé xī hòu cóng ,fēi jù xī bù páng 。
   wēi guān xī xuán pǔ ,lǎn chá xī yáo guāng 。
   qǐ kuì xī tàn jiā ,bēi mìng xī xiàng dāng 。
   rèn huì xī yǒng cí ,jiāng lí xī suǒ sī 。
   fú yún xī róng yǔ ,dào yú xī hé zhī ?
   yuǎn wàng xī qiān mián ,wén léi xī tián tián 。
   yīn yōu xī gǎn yú ,chóu chàng xī zì lián 。

  wēi jun4
   lín bú róng xī míng tiáo ,yú hé liú xī zhōng zhōu ?
   táo jiā yuè xī zǒng jià ,qiān yù yīng xī zì xiū 。
   jié róng zhǐ xī wēi shì ,jiāng qù zhēng xī yuǎn yóu 。
   jìng dài tǔ xī wèi què ,lì jiǔ qǔ xī qiān niú 。
   liáo jiǎ rì xī xiàng yáng ,yí guāng shuò xī zhōu liú 。
   wàng tài yī xī yān xī ,yū yú pèi xī zì xiū 。
   xī bái rì xī jiǎo jiǎo ,mí yuǎn lù xī yōu yōu 。
   gù liè bó xī piāo piāo ,guān yōu yún xī chén fú 。
   jù bǎo qiān xī bīn yīn ,zhì xián gòu xī xiàng qiú 。
   yāng mǎng mǎng xī jiū zhì ,jù wú xīn xī chóu chóu 。
   bù yú mǎ xī fēi zhù ,lǎn kě yǔ xī pǐ chóu 。
   zú mò yǒu xī xiān jiè ,yǒng yú sī xī yóu yóu 。

  zhāo shì
   shì hùn xī míng hūn ,wéi jun1 xī guī zhēn 。
   chéng lóng xī yǎn jiǎn ,gāo huí xiáng xī shàng zhēn 。
   xí yīng yī xī tí [sī xí ],pī huá shang xī fāng fēn 。
   dēng yáng jiǎo xī fú yú ,fú yún mò xī zì yú 。
   wò shén jīng xī yōng róng ,yǔ shén rén xī xiàng xū 。
   liú xīng zhuì xī chéng yǔ ,jìn lín pàn xī shàng qiū xū 。
   lǎn jiù bāng xī wēng yù ,yú ān néng xī jiǔ jū 。
   zhì huái shì xī xīn liú lì ,yū yú pèi xī chóu chú 。
   wén sù nǚ xī wēi gē ,tīng wáng hòu xī chuī yú 。
   hún qì chuàng xī gǎn āi ,cháng huí huí xī pán yū 。
   fǔ yú pèi xī bīn fēn ,gāo tài xī xī zì lián 。
   shǐ zhù róng xī xiān háng ,lìng zhāo míng xī kāi mén 。
   chí liù jiāo xī shàng zhēng ,sǒng yú jià xī rù míng 。
   lì jiǔ zhōu xī suǒ hé ,shuí kě yǔ xī zhōng shēng 。
   hū fǎn gù xī xī yòu ,dǔ zhěn qiū xī qí qīng 。
   héng chuí tì xī xuàn liú ,bēi yú hòu xī shī líng 。

  zūn jiā
   jì chūn xī yáng yáng ,liè cǎo xī chéng háng 。
   yú bēi xī lán shēng ,wěi jī xī cóng héng 。
   jiāng lí xī yí juān ,xīn yí xī jǐ zāng 。
   yī sī xī wǎng gǔ ,yì duō xī zāo yāng 。
   wǔ xū xī fú jiāng ,qū zǐ xī chén xiāng 。
   yùn yú xī niàn zī ,xīn nèi xī huái shāng 。
   wàng huái xī pèi pèi ,bīn liú xī zé shì 。
   bǎng fǎng xī xià liú ,dōng zhù xī kē kē 。
   jiāo lóng xī dǎo yǐn ,wén yú xī shàng lài 。
   chōu pú xī chén zuò ,yuán fú qú xī wéi gài 。
   shuǐ yuè xī yú jīng ,jì yǐ xī wēi cài 。
   yún qí xī diàn wù ,shū hū xī róng yì 。
   hé bó xī kāi mén ,yíng yú xī huān xīn 。
   gù niàn xī jiù dōu ,huái hèn xī jiān nán 。
   qiè āi xī fú píng ,fá yín xī wú gēn 。

  xù yīng
   qiū fēng xī xiāo xiāo ,shū fāng xī zhèn tiáo 。
   wēi shuāng xī miǎo miǎo ,bìng yǎo xī míng tiáo 。
   xuán niǎo xī cí guī ,fēi xiáng xī líng qiū 。
   wàng jī gǔ xī wēng yù ,xióng pí xī hǒu háo 。
   táng yú xī bú cún ,hé gù xī jiǔ liú ?
   lín yuān xī wāng yáng ,gù lín xī hū huāng 。
   xiū yú xī guī yī ,qí ní xī nán shàng 。
   chéng yún xī huí huí ,wěi wěi xī zì qiáng 。
   jiāng xī xī lán gāo ,shī zhì xī yōu yōu 。
   fén yùn xī méi lí ,sī jun1 xī wú liáo 。
   shēn qù xī yì cún ,chuàng hèn xī huái chóu 。

  sī zhōng
   dēng jiǔ líng xī yóu shén ,jìng nǚ gē xī wēi chén 。
   bēi huáng qiū xī jī gě ,zhòng tǐ cuò xī jiāo fēn 。
   zhēn zhī yì xī kū gǎo ,wǎng chē dēng xī qìng yún 。
   gǎn yú zhì xī cǎn lì ,xīn chuàng chuàng xī zì lián 。
   jià xuán chī xī běi zhēng ,shǎn wú lù xī cōng lǐng 。
   lián wǔ xiǔ xī jiàn máo ,yáng fēn qì xī wéi jīng 。
   lì guǎng mò xī chí wù ,lǎn zhōng guó xī míng míng 。
   xuán wǔ bù xī shuǐ mǔ ,yǔ wú qī xī nán róng 。
   dēng huá gài xī chéng yáng ,liáo xiāo yáo xī bō guāng 。
   chōu kù lóu xī zhuó lǐ ,yuán bó guā xī jiē liáng 。
   bì xiū xī xī yuǎn shì ,fā yù rèn xī xī háng 。
   wéi shí sú xī jí zhèng ,fú kě jiǔ xī cǐ fāng 。
   wù pì biāo xī yǒng sī ,xīn fú yù xī nèi shāng 。

  táo yōng
   lǎn yǎo yǎo xī shì wéi ,yú chóu chàng xī hé guī 。
   shāng shí sú xī hùn luàn ,jiāng fèn yì xī gāo fēi 。
   jià bā lóng xī lián quán ,jiàn hóng jīng xī wēi yí 。
   guān zhōng yǔ xī hào hào ,fēn yì yì xī shàng jī 。
   fú nì shuǐ xī shū guāng ,yān dī huái xī jīng yí 。
   tún yú chē xī suǒ yǒu ,dǔ huáng gōng xī wèn shī 。
   dào mò guì xī guī zhēn ,xiàn yú shù xī kě yí 。
   wú nǎi shì xī nán xī ,dào yōu lù xī jiǔ yí 。
   yuè yán huǒ xī wàn lǐ ,guò wàn shǒu xī yí yí 。
   jì jiāng hǎi xī chán tuì ,jué běi liáng xī yǒng cí 。
   fú yún yù xī zhòu hūn ,mái tǔ hū xī méi 々。
   xī yáng chéng xī guǎng xià ,shuāi sè wǎng xī zhōng dài 。
   yì xiǎo yáng xī liáo wù ,nǎi zì zhěn xī zài zī 。
   sī yáo shùn xī xí xìng ,xìng jiù yáo xī huò móu 。
   bēi jiǔ zhōu xī mí jun1 ,fǔ shì tàn xī zuò shī 。

  zhū zhāo
   bēi zāi yú jiē xī ,xīn nèi qiē cuō 。
   kuǎn dōng ér shēng xī ,diāo bǐ yè kē 。
   wǎ lì jìn bǎo xī ,juān qì suí hé 。
   qiān dāo lì yù xī ,dùn qì tài ā 。
   jì chuí liǎng ěr xī ,zhōng bǎn cuō tuó 。
   jiǎn lǘ fú jià xī ,wú yòng rì duō 。
   xiū jié chù yōu xī ,guì chǒng shā mó 。
   fèng huáng bú xiáng xī ,chún ān fēi yáng 。
   chéng hóng cān ní xī ,zǎi yún biàn huà 。
   jiāo míng kāi lù xī ,hòu shǔ qīng shé 。
   bù zhòu guì lín xī ,chāo xiāng juàn ā 。
   qiū líng xiáng wǔ xī ,jī gǔ bēi gē 。
   shén zhāng líng piān xī ,fù qǔ xiàng hé 。
   yú sī yú zī xī ,shú zāi fù jiā 。
   hái gù shì sú xī ,huài bài wǎng luó 。
   juàn pèi jiāng shì xī ,tì liú pāng duò 。
   luàn yuē :
   huáng mén kāi xī zhào xià tǔ ,zhū huì chú xī lán zhǐ dǔ 。
   sì nìng fàng xī hòu dé yǔ ,shèng shùn shè xī zhāo yáo xù ,
   shú néng ruò xī yuán wéi fǔ 。

  辞赋,
 • 作者:王褒 朝代:南北朝

  秋风吹木叶,还似洞庭波。
  常山临代郡,亭障绕黄河。
  心悲异方乐,肠断陇头歌。
  薄暮临征马,失道北山阿。

  qiū fēng chuī mù yè ,hái sì dòng tíng bō 。
  cháng shān lín dài jun4 ,tíng zhàng rào huáng hé 。
  xīn bēi yì fāng lè ,cháng duàn lǒng tóu gē 。
  báo mù lín zhēng mǎ ,shī dào běi shān ā 。

  思乡,古诗三百首,怀念,羁旅,