1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

贺知章的诗词全集

共收录了22首诗词作品

贺知章简介

贺知章(659─744),字季真,唐朝诗人。自号四明狂客,越州永兴(今浙江萧山县)人。证圣元年进士。历任国子四门博士,太常博士,礼部侍郎,加集贤院学士,太子宾客兼秘书监。天宝三年因为不满奸相李林甫专权而返乡,隐居镜湖。一生风流倜傥,豪放不羁,与李白、张旭等合称「饮中八仙」。长于七绝,其写景之作,清新隽永,诗味浓郁。
展开查看所有  

贺知章诗集大全

 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  离别家乡岁月多, 近来人事半消磨。 惟有门前镜湖水, 春风不改旧时波。

  lí bié jiā xiāng suì yuè duō , jìn lái rén shì bàn xiāo mó 。 wéi yǒu mén qián jìng hú shuǐ , chūn fēng bú gǎi jiù shí bō 。

 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  少小离家老大回, 乡音无改鬓毛衰。[1] 儿童相见不相识, 笑问客从何处来。[2]

  shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 。[1] ér tóng xiàng jiàn bú xiàng shí , xiào wèn kè cóng hé chù lái 。[2]

 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  主人不相识,偶坐为林泉。 莫谩愁沽酒,囊中自有钱。

  zhǔ rén bú xiàng shí ,ǒu zuò wéi lín quán 。 mò màn chóu gū jiǔ ,náng zhōng zì yǒu qián 。

 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  碧玉妆成一树高,[1] 万条垂下绿丝绦。[2] 不知细叶谁裁出,[3] 二月春风似剪刀。

  bì yù zhuāng chéng yī shù gāo ,[1] wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 。[2] bú zhī xì yè shuí cái chū ,[3] èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 。

 • 作者:贺知章 朝代:南北朝

  少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。(鬓毛衰 一作:鬓毛催)
  儿童相见不相识,笑问客从何处来。

  shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí ,xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 。(bìn máo shuāi yī zuò :bìn máo cuī )
  ér tóng xiàng jiàn bú xiàng shí ,xiào wèn kè cóng hé chù lái 。

  生活,家乡,思念,岁月,伤感,
 • 作者:贺知章 朝代:南北朝

  碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。
  不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

  bì yù zhuāng chéng yī shù gāo ,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 。
  bú zhī xì yè shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 。

  小学古诗,写景,咏物,春天,写风,柳树,
 • 作者:贺知章 朝代:南北朝

  少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。(无改 一作:未改/难改)
  儿童相见不相识,笑问客从何处来。

  离别家乡岁月多,近来人事半消磨。
  唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。

  shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí ,xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 。(wú gǎi yī zuò :wèi gǎi /nán gǎi )
  ér tóng xiàng jiàn bú xiàng shí ,xiào wèn kè cóng hé chù lái 。

  lí bié jiā xiāng suì yuè duō ,jìn lái rén shì bàn xiāo mó 。
  wéi yǒu mén qián jìng hú shuǐ ,chūn fēng bú gǎi jiù shí bō 。

  生活,家乡,思念,岁月,伤感,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。(鬓毛衰 一作:鬓毛催)
  儿童相见不相识,笑问客从何处来。

  shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí ,xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 。(bìn máo shuāi yī zuò :bìn máo cuī )
  ér tóng xiàng jiàn bú xiàng shí ,xiào wèn kè cóng hé chù lái 。

  辞赋,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  至哉含柔德,万物资以生。常顺称厚载,流谦通变盈。
  圣心事能察,增广陈厥诚。黄祇僾如在,泰折俟咸亨。

  zhì zāi hán róu dé ,wàn wù zī yǐ shēng 。cháng shùn chēng hòu zǎi ,liú qiān tōng biàn yíng 。
  shèng xīn shì néng chá ,zēng guǎng chén jué chéng 。huáng qí ài rú zài ,tài shé sì xián hēng 。

  辞赋,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  黄祇是祗,我其夙夜。夤畏诚絜,匪遑宁舍。
  礼以琮玉,荐厥茅藉。念兹降康,胡宁克暇。

  huáng qí shì zhī ,wǒ qí sù yè 。yín wèi chéng jié ,fěi huáng níng shě 。
  lǐ yǐ cóng yù ,jiàn jué máo jiè 。niàn zī jiàng kāng ,hú níng kè xiá 。

  辞赋,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  夙夜宥密,不敢宁宴。五齐既陈,八音在县。
  粢盛以絜,房俎斯荐。惟德惟馨,尚兹克遍。

  sù yè yòu mì ,bú gǎn níng yàn 。wǔ qí jì chén ,bā yīn zài xiàn 。
  zī shèng yǐ jié ,fáng zǔ sī jiàn 。wéi dé wéi xīn ,shàng zī kè biàn 。

  辞赋,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  惟以明发,有怀载殷。乐盈而反,礼顺其禋。
  立清以献,荐欲是亲。於穆不已,裒对斯臻。

  wéi yǐ míng fā ,yǒu huái zǎi yīn 。lè yíng ér fǎn ,lǐ shùn qí yīn 。
  lì qīng yǐ xiàn ,jiàn yù shì qīn 。yú mù bú yǐ ,póu duì sī zhēn 。

  辞赋,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  穆穆天子,告成岱宗。大裘如濡,执珽有颙.
  乐以平志,礼以和容。上帝临我,云胡肃邕。

  mù mù tiān zǐ ,gào chéng dài zōng 。dà qiú rú rú ,zhí tǐng yǒu yú .
  lè yǐ píng zhì ,lǐ yǐ hé róng 。shàng dì lín wǒ ,yún hú sù yōng 。

  辞赋,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  山源夜雨度仙家,朝发东园桃李花。桃花红兮李花白,
  照灼城隅复南陌。南陌青楼十二重,春风桃李为谁容。
  弃置千金轻不顾,踟蹰五马谢相逢。徒言南国容华晚,
  遂叹西家飘落远。的皪长奉明光殿,氛氲半入披香苑。
  苑中珍木元自奇,黄金作叶白银枝。千年万岁不凋落,
  还将桃李更相宜。桃李从来露井傍,成蹊结影矜艳阳。
  莫道春花不可树,会持仙实荐君王。

  shān yuán yè yǔ dù xiān jiā ,cháo fā dōng yuán táo lǐ huā 。táo huā hóng xī lǐ huā bái ,
  zhào zhuó chéng yú fù nán mò 。nán mò qīng lóu shí èr zhòng ,chūn fēng táo lǐ wéi shuí róng 。
  qì zhì qiān jīn qīng bú gù ,chí chú wǔ mǎ xiè xiàng féng 。tú yán nán guó róng huá wǎn ,
  suí tàn xī jiā piāo luò yuǎn 。de lì zhǎng fèng míng guāng diàn ,fēn yūn bàn rù pī xiāng yuàn 。
  yuàn zhōng zhēn mù yuán zì qí ,huáng jīn zuò yè bái yín zhī 。qiān nián wàn suì bú diāo luò ,
  hái jiāng táo lǐ gèng xiàng yí 。táo lǐ cóng lái lù jǐng bàng ,chéng qī jié yǐng jīn yàn yáng 。
  mò dào chūn huā bú kě shù ,huì chí xiān shí jiàn jun1 wáng 。

  辞赋,
 • 作者:贺知章 朝代:唐代

  昭昭有唐,天俾万国。列祖应命,四宗顺则。
  申锡无疆,宗我同德。曾孙继绪,享神配极。

  zhāo zhāo yǒu táng ,tiān bǐ wàn guó 。liè zǔ yīng mìng ,sì zōng shùn zé 。
  shēn xī wú jiāng ,zōng wǒ tóng dé 。céng sūn jì xù ,xiǎng shén pèi jí 。

  辞赋,