1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

何逊的诗词全集

共收录了21首诗词作品

何逊简介

何逊(?-518?)字仲言,东海郯(今山东省郯城县西)人。史称八岁就能赋诗,二十岁举秀才。范云见到他的对策后,大加赏识,和他结为忘年之友。沈约也很欣赏他的诗,曾对他说:「吾每读卿诗,一日三复,犹不能已。」何逊曾任尚书水部郎、庐陵王记事等官职。梁天监年间,与吴均同受武帝信任,但后来又被疏远,不再任用。何逊的诗写得不多,梁元帝说:「诗多而能者沈约,少而能者谢朓、何逊。」颜之推说:「何逊诗实为精巧,多形似之言。」就现存的何逊作品看来,他的诗工于写景抒情,又巧于对仗,音响也很美。有辑本《何记事集》。
展开查看所有  

何逊诗集大全

 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  【酬范记室云】 林密户稍阴,草滋阶欲暗。 风光蕊上轻,日色花中乱。 相思不独欢,伫立空为叹。 清谈莫共理,繁文徒可玩。 高唱子自轻,继音予可惮。

  【chóu fàn jì shì yún 】 lín mì hù shāo yīn ,cǎo zī jiē yù àn 。 fēng guāng ruǐ shàng qīng ,rì sè huā zhōng luàn 。 xiàng sī bú dú huān ,zhù lì kōng wéi tàn 。 qīng tán mò gòng lǐ ,fán wén tú kě wán 。 gāo chàng zǐ zì qīng ,jì yīn yǔ kě dàn 。

 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  【临行与故游夜别】 历稔共追随,一旦辞群匹。 复如东注水,未有西归日。 夜雨滴空阶,晓灯暗离室。 相悲各罢酒,何时同促膝?

  【lín háng yǔ gù yóu yè bié 】 lì rěn gòng zhuī suí ,yī dàn cí qún pǐ 。 fù rú dōng zhù shuǐ ,wèi yǒu xī guī rì 。 yè yǔ dī kōng jiē ,xiǎo dēng àn lí shì 。 xiàng bēi gè bà jiǔ ,hé shí tóng cù xī ?

 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  【相送】 客心已百念,[1] 孤游重千里。 江暗雨欲来, 浪白风初起。

  【xiàng sòng 】 kè xīn yǐ bǎi niàn ,[1] gū yóu zhòng qiān lǐ 。 jiāng àn yǔ yù lái , làng bái fēng chū qǐ 。

 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  【扬州法曹梅花盛开】 兔园标物序,惊时最是梅。 衔霜当路发,映雪拟寒开。 枝横却月观,花绕凌风台。 朝洒长门泣,夕驻临邛杯。 应知早飘落,故逐上春来。

  【yáng zhōu fǎ cáo méi huā shèng kāi 】 tù yuán biāo wù xù ,jīng shí zuì shì méi 。 xián shuāng dāng lù fā ,yìng xuě nǐ hán kāi 。 zhī héng què yuè guān ,huā rào líng fēng tái 。 cháo sǎ zhǎng mén qì ,xī zhù lín qióng bēi 。 yīng zhī zǎo piāo luò ,gù zhú shàng chūn lái 。

 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  【与胡兴安夜别】 居人行转轼,客子暂维舟[1] 。 念此一筵笑,分为两地愁[2] 。 露湿寒塘草,月映清淮流。 方抱新离恨,独守故园秋[3] 。

  【yǔ hú xìng ān yè bié 】 jū rén háng zhuǎn shì ,kè zǐ zàn wéi zhōu [1] 。 niàn cǐ yī yàn xiào ,fèn wéi liǎng dì chóu [2] 。 lù shī hán táng cǎo ,yuè yìng qīng huái liú 。 fāng bào xīn lí hèn ,dú shǒu gù yuán qiū [3] 。

 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  【与苏九德别】 宿昔梦颜色,咫尺思言偃。 何况杳来期,各在天一面。 踟蹰暂举酒,倏忽不相见。 春草似青袍,秋月如团扇。 三五出重云,当知我忆君。 萋萋若被径,怀抱不相闻。

  【yǔ sū jiǔ dé bié 】 xiǔ xī mèng yán sè ,zhǐ chǐ sī yán yǎn 。 hé kuàng yǎo lái qī ,gè zài tiān yī miàn 。 chí chú zàn jǔ jiǔ ,shū hū bú xiàng jiàn 。 chūn cǎo sì qīng páo ,qiū yuè rú tuán shàn 。 sān wǔ chū zhòng yún ,dāng zhī wǒ yì jun1 。 qī qī ruò bèi jìng ,huái bào bú xiàng wén 。

 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  【咏早梅】 兔园标物序,惊时最是梅[1] 。 衔霜当路发,映雪拟寒开[2] 。 枝横却月观,花绕凌风台[3] 。 朝洒长门泣,夕驻临邓杯[4] 。 应知早飘落,故逐上春来。[5]

  【yǒng zǎo méi 】 tù yuán biāo wù xù ,jīng shí zuì shì méi [1] 。 xián shuāng dāng lù fā ,yìng xuě nǐ hán kāi [2] 。 zhī héng què yuè guān ,huā rào líng fēng tái [3] 。 cháo sǎ zhǎng mén qì ,xī zhù lín dèng bēi [4] 。 yīng zhī zǎo piāo luò ,gù zhú shàng chūn lái 。[5]

 • 作者:何逊 朝代:未知

  兔园标物序,惊时最是梅。
  衔霜当路发,映雪拟寒开。
  枝横却月观,花绕凌风台。
  朝洒长门泣,夕驻临邛杯。
  应知早飘落,故逐上春来。

  tù yuán biāo wù xù ,jīng shí zuì shì méi 。
  xián shuāng dāng lù fā ,yìng xuě nǐ hán kāi 。
  zhī héng què yuè guān ,huā rào líng fēng tái 。
  cháo sǎ zhǎng mén qì ,xī zhù lín qióng bēi 。
  yīng zhī zǎo piāo luò ,gù zhú shàng chūn lái 。

  古诗三百首,咏物,
 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  柳黄未吐叶,水绿半含苔。
  春色边城动,客思故乡来。

  liǔ huáng wèi tǔ yè ,shuǐ lǜ bàn hán tái 。
  chūn sè biān chéng dòng ,kè sī gù xiāng lái 。

  古诗三百首,柳树,思乡,
 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  林密户稍阴,
  草滋阶欲暗。
  风光蕊上轻,
  日色花中乱。
  相思不独欢,
  伫立空为叹。
  清谈莫共理,
  繁文徒可玩。
  高唱子自轻,
  继音予可惮。

  lín mì hù shāo yīn ,
  cǎo zī jiē yù àn 。
  fēng guāng ruǐ shàng qīng ,
  rì sè huā zhōng luàn 。
  xiàng sī bú dú huān ,
  zhù lì kōng wéi tàn 。
  qīng tán mò gòng lǐ ,
  fán wén tú kě wán 。
  gāo chàng zǐ zì qīng ,
  jì yīn yǔ kě dàn 。

  辞赋,
 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  宿昔梦颜色,
  咫尺思言偃。
  何况杳来期,
  各在天一面。
  踟蹰暂举酒,
  倏忽不相见。
  春草似青袍,
  秋月如团扇。
  三五出重云,
  当知我忆君。
  萋萋若被径,
  怀抱不相闻。

  xiǔ xī mèng yán sè ,
  zhǐ chǐ sī yán yǎn 。
  hé kuàng yǎo lái qī ,
  gè zài tiān yī miàn 。
  chí chú zàn jǔ jiǔ ,
  shū hū bú xiàng jiàn 。
  chūn cǎo sì qīng páo ,
  qiū yuè rú tuán shàn 。
  sān wǔ chū zhòng yún ,
  dāng zhī wǒ yì jun1 。
  qī qī ruò bèi jìng ,
  huái bào bú xiàng wén 。

  辞赋,
 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  历稔共追随,一旦辞群匹。
  复如东注水,未有西归日。
  夜雨滴空阶,晓灯暗离室。
  相悲各罢酒,何时同促膝?

  lì rěn gòng zhuī suí ,yī dàn cí qún pǐ 。
  fù rú dōng zhù shuǐ ,wèi yǒu xī guī rì 。
  yè yǔ dī kōng jiē ,xiǎo dēng àn lí shì 。
  xiàng bēi gè bà jiǔ ,hé shí tóng cù xī ?

  辞赋,
 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  居人行转轼,客子暂维舟。
  念此一筵笑,分为两地愁。
  露湿寒塘草,月映清淮流。
  方抱新离恨,独守故园秋。

  jū rén háng zhuǎn shì ,kè zǐ zàn wéi zhōu 。
  niàn cǐ yī yàn xiào ,fèn wéi liǎng dì chóu 。
  lù shī hán táng cǎo ,yuè yìng qīng huái liú 。
  fāng bào xīn lí hèn ,dú shǒu gù yuán qiū 。

  辞赋,
 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  客心已百念,孤游重千里。
  江暗雨欲来,浪白风初起。

  kè xīn yǐ bǎi niàn ,gū yóu zhòng qiān lǐ 。
  jiāng àn yǔ yù lái ,làng bái fēng chū qǐ 。

  辞赋,
 • 作者:何逊 朝代:南北朝

  兔园标物序,惊时最是梅。
  衔霜当路发,映雪拟寒开。
  枝横却月观,花绕凌风台。
  朝洒长门泣,夕驻临邛杯。
  应知早飘落,故逐上春来。

  tù yuán biāo wù xù ,jīng shí zuì shì méi 。
  xián shuāng dāng lù fā ,yìng xuě nǐ hán kāi 。
  zhī héng què yuè guān ,huā rào líng fēng tái 。
  cháo sǎ zhǎng mén qì ,xī zhù lín qióng bēi 。
  yīng zhī zǎo piāo luò ,gù zhú shàng chūn lái 。

  辞赋,