1. 古诗词大全
 2. 清代诗人

顾太清的诗词全集

共收录了14首诗词作品

顾太清简介

顾太清(1799-1876),名春,字梅仙。原姓西林觉罗氏,满洲镶蓝旗人。嫁为贝勒奕绘的侧福晋。她为现代文学界公认为"清代第一女词人"。晚年以道号“云槎外史”之名著作小说《红楼梦影》,成为中国小说史上第一位女性小说家。其文采见识,非同凡响,因而“八旗论词,有【男中成容若,女中太清春】之语。
展开查看所有  

顾太清诗集大全

 • 作者:顾太清 朝代:先秦

  新秋逢闰,鹊桥重驾,两度人间乞巧。栏干斜转玉绳低,问乞得、天机多少?
  闺中女伴、天边佳会,多事纷纷祈祷。神仙之说本虚无,便是有、也应年老。

  xīn qiū féng rùn ,què qiáo zhòng jià ,liǎng dù rén jiān qǐ qiǎo 。lán gàn xié zhuǎn yù shéng dī ,wèn qǐ dé 、tiān jī duō shǎo ?
  guī zhōng nǚ bàn 、tiān biān jiā huì ,duō shì fēn fēn qí dǎo 。shén xiān zhī shuō běn xū wú ,biàn shì yǒu 、yě yīng nián lǎo 。

  七夕节,
 • 作者:顾太清 朝代:先秦

  万点猩红将吐萼,嫣然回出凡尘。移来古寺种朱门。明朝寒食了,又是一年春。
  细干柔条才数尺,千寻起自微因。绿云蔽日树输囷。成阴结子后,记取种花人。

  wàn diǎn xīng hóng jiāng tǔ è ,yān rán huí chū fán chén 。yí lái gǔ sì zhǒng zhū mén 。míng cháo hán shí le ,yòu shì yī nián chūn 。
  xì gàn róu tiáo cái shù chǐ ,qiān xún qǐ zì wēi yīn 。lǜ yún bì rì shù shū qūn 。chéng yīn jié zǐ hòu ,jì qǔ zhǒng huā rén 。

  清明节,
 • 作者:顾太清 朝代:先秦

  群山万壑引长风,透林皋、晓日玲珑。
  楼外绿阴深,凭栏指点偏东。
  浑河水、一线如虹。
  清凉极,满谷幽禽啼啸,冷雾溟濛。
  任海天寥阔,飞跃此身中。
  云容。
  看白云苍狗,无心者、变化虚空。
  细草络危岩,岩花秀媚日承红。
  清风阁,高凌霄汉,列岫如童。
  待何年归去,谈笑各争雄。

  qún shān wàn hè yǐn zhǎng fēng ,tòu lín gāo 、xiǎo rì líng lóng 。
  lóu wài lǜ yīn shēn ,píng lán zhǐ diǎn piān dōng 。
  hún hé shuǐ 、yī xiàn rú hóng 。
  qīng liáng jí ,mǎn gǔ yōu qín tí xiào ,lěng wù míng méng 。
  rèn hǎi tiān liáo kuò ,fēi yuè cǐ shēn zhōng 。
  yún róng 。
  kàn bái yún cāng gǒu ,wú xīn zhě 、biàn huà xū kōng 。
  xì cǎo luò wēi yán ,yán huā xiù mèi rì chéng hóng 。
  qīng fēng gé ,gāo líng xiāo hàn ,liè xiù rú tóng 。
  dài hé nián guī qù ,tán xiào gè zhēng xióng 。

  豪放,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  花气霭芳芬,翠幕重帘不染尘。梦里真香通鼻观,氤氲。不是婷婷倩女魂。
  细蕊缀纷纷,淡粉轻脂最可人。懒与凡葩争艳冶,清新。赢得嘉名自冠群。

  huā qì ǎi fāng fēn ,cuì mù zhòng lián bú rǎn chén 。mèng lǐ zhēn xiāng tōng bí guān ,yīn yūn 。bú shì tíng tíng qiàn nǚ hún 。
  xì ruǐ zhuì fēn fēn ,dàn fěn qīng zhī zuì kě rén 。lǎn yǔ fán pā zhēng yàn yě ,qīng xīn 。yíng dé jiā míng zì guàn qún 。

  咏物,写花,品格,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  薰风殿阁樱桃节,碧纱窗下沈檀爇。小扇引微凉,悠悠夏日长。
  野人知趣甚,不向炎凉问。老圃好栽培,菊花五月开。

  xūn fēng diàn gé yīng táo jiē ,bì shā chuāng xià shěn tán ruò 。xiǎo shàn yǐn wēi liáng ,yōu yōu xià rì zhǎng 。
  yě rén zhī qù shèn ,bú xiàng yán liáng wèn 。lǎo pǔ hǎo zāi péi ,jú huā wǔ yuè kāi 。

  咏物,菊花,端午节,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  洞户深深掩。笑世间、浓脂腻粉,那般妆点。
  认取朦胧明月下,不许东风偷飐。
  偏触动、词人系念。
  昨日微阴今日雨,好春光有限无馀欠。
  肯为我,一时暂。
  冰绡雾縠谁烘染?爱依依、柔条照水,靓妆清艳。
  墙角绿阴栏外影,印上芸窗冰簟。
  隔一片、清阴暗澹。
  不是封姨情太薄,是盈盈树底魂难忏。
  春欲暮,易生感。

  dòng hù shēn shēn yǎn 。xiào shì jiān 、nóng zhī nì fěn ,nà bān zhuāng diǎn 。
  rèn qǔ méng lóng míng yuè xià ,bú xǔ dōng fēng tōu zhǎn 。
  piān chù dòng 、cí rén xì niàn 。
  zuó rì wēi yīn jīn rì yǔ ,hǎo chūn guāng yǒu xiàn wú yú qiàn 。
  kěn wéi wǒ ,yī shí zàn 。
  bīng xiāo wù hú shuí hōng rǎn ?ài yī yī 、róu tiáo zhào shuǐ ,liàng zhuāng qīng yàn 。
  qiáng jiǎo lǜ yīn lán wài yǐng ,yìn shàng yún chuāng bīng diàn 。
  gé yī piàn 、qīng yīn àn dàn 。
  bú shì fēng yí qíng tài báo ,shì yíng yíng shù dǐ hún nán chàn 。
  chūn yù mù ,yì shēng gǎn 。

  咏物,写花,感伤,惜花,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  初晴新雨后。乍洗褪胭脂,缟衣妆就。东风倦倚,憨憨态、不管敲残更漏。嫩寒天气,正睡稳、乌衣时候。深夜静、银烛高烧,微香暗侵襟袖。
  盈盈一点芳心,占多少春光,问卿知否?红妆莫斗。谁得似、净骨天然清瘦。神娟韵秀。雅称个、花仙为首。还要倩、流水高山,花前慢奏。

  chū qíng xīn yǔ hòu 。zhà xǐ tuì yān zhī ,gǎo yī zhuāng jiù 。dōng fēng juàn yǐ ,hān hān tài 、bú guǎn qiāo cán gèng lòu 。nèn hán tiān qì ,zhèng shuì wěn 、wū yī shí hòu 。shēn yè jìng 、yín zhú gāo shāo ,wēi xiāng àn qīn jīn xiù 。
  yíng yíng yī diǎn fāng xīn ,zhàn duō shǎo chūn guāng ,wèn qīng zhī fǒu ?hóng zhuāng mò dòu 。shuí dé sì 、jìng gǔ tiān rán qīng shòu 。shén juān yùn xiù 。yǎ chēng gè 、huā xiān wéi shǒu 。hái yào qiàn 、liú shuǐ gāo shān ,huā qián màn zòu 。

  咏物,写花,述志,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  新秋逢闰,鹊桥重驾,两度人间乞巧。栏干斜转玉绳低,问乞得、天机多少?
  闺中女伴、天边佳会,多事纷纷祈祷。神仙之说本虚无,便是有、也应年老。

  xīn qiū féng rùn ,què qiáo zhòng jià ,liǎng dù rén jiān qǐ qiǎo 。lán gàn xié zhuǎn yù shéng dī ,wèn qǐ dé 、tiān jī duō shǎo ?
  guī zhōng nǚ bàn 、tiān biān jiā huì ,duō shì fēn fēn qí dǎo 。shén xiān zhī shuō běn xū wú ,biàn shì yǒu 、yě yīng nián lǎo 。

  辞赋,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  花气霭芳芬,翠幕重帘不染尘。梦里真香通鼻观,氤氲。不是婷婷倩女魂。
  细蕊缀纷纷,淡粉轻脂最可人。懒与凡葩争艳冶,清新。赢得嘉名自冠群。

  huā qì ǎi fāng fēn ,cuì mù zhòng lián bú rǎn chén 。mèng lǐ zhēn xiāng tōng bí guān ,yīn yūn 。bú shì tíng tíng qiàn nǚ hún 。
  xì ruǐ zhuì fēn fēn ,dàn fěn qīng zhī zuì kě rén 。lǎn yǔ fán pā zhēng yàn yě ,qīng xīn 。yíng dé jiā míng zì guàn qún 。

  辞赋,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  薰风殿阁樱桃节,碧纱窗下沈檀爇。小扇引微凉,悠悠夏日长。
  野人知趣甚,不向炎凉问。老圃好栽培,菊花五月开。

  xūn fēng diàn gé yīng táo jiē ,bì shā chuāng xià shěn tán ruò 。xiǎo shàn yǐn wēi liáng ,yōu yōu xià rì zhǎng 。
  yě rén zhī qù shèn ,bú xiàng yán liáng wèn 。lǎo pǔ hǎo zāi péi ,jú huā wǔ yuè kāi 。

  辞赋,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  洞户深深掩。笑世间、浓脂腻粉,那般妆点。
  认取朦胧明月下,不许东风偷飐。
  偏触动、词人系念。
  昨日微阴今日雨,好春光有限无馀欠。
  肯为我,一时暂。
  冰绡雾縠谁烘染?爱依依、柔条照水,靓妆清艳。
  墙角绿阴栏外影,印上芸窗冰簟。
  隔一片、清阴暗澹。
  不是封姨情太薄,是盈盈树底魂难忏。
  春欲暮,易生感。

  dòng hù shēn shēn yǎn 。xiào shì jiān 、nóng zhī nì fěn ,nà bān zhuāng diǎn 。
  rèn qǔ méng lóng míng yuè xià ,bú xǔ dōng fēng tōu zhǎn 。
  piān chù dòng 、cí rén xì niàn 。
  zuó rì wēi yīn jīn rì yǔ ,hǎo chūn guāng yǒu xiàn wú yú qiàn 。
  kěn wéi wǒ ,yī shí zàn 。
  bīng xiāo wù hú shuí hōng rǎn ?ài yī yī 、róu tiáo zhào shuǐ ,liàng zhuāng qīng yàn 。
  qiáng jiǎo lǜ yīn lán wài yǐng ,yìn shàng yún chuāng bīng diàn 。
  gé yī piàn 、qīng yīn àn dàn 。
  bú shì fēng yí qíng tài báo ,shì yíng yíng shù dǐ hún nán chàn 。
  chūn yù mù ,yì shēng gǎn 。

  辞赋,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  初晴新雨后。乍洗褪胭脂,缟衣妆就。东风倦倚,憨憨态、不管敲残更漏。嫩寒天气,正睡稳、乌衣时候。深夜静、银烛高烧,微香暗侵襟袖。
  盈盈一点芳心,占多少春光,问卿知否?红妆莫斗。谁得似、净骨天然清瘦。神娟韵秀。雅称个、花仙为首。还要倩、流水高山,花前慢奏。

  chū qíng xīn yǔ hòu 。zhà xǐ tuì yān zhī ,gǎo yī zhuāng jiù 。dōng fēng juàn yǐ ,hān hān tài 、bú guǎn qiāo cán gèng lòu 。nèn hán tiān qì ,zhèng shuì wěn 、wū yī shí hòu 。shēn yè jìng 、yín zhú gāo shāo ,wēi xiāng àn qīn jīn xiù 。
  yíng yíng yī diǎn fāng xīn ,zhàn duō shǎo chūn guāng ,wèn qīng zhī fǒu ?hóng zhuāng mò dòu 。shuí dé sì 、jìng gǔ tiān rán qīng shòu 。shén juān yùn xiù 。yǎ chēng gè 、huā xiān wéi shǒu 。hái yào qiàn 、liú shuǐ gāo shān ,huā qián màn zòu 。

  辞赋,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  万点猩红将吐萼,嫣然回出凡尘。移来古寺种朱门。明朝寒食了,又是一年春。
  细干柔条才数尺,千寻起自微因。绿云蔽日树输囷。成阴结子后,记取种花人。

  wàn diǎn xīng hóng jiāng tǔ è ,yān rán huí chū fán chén 。yí lái gǔ sì zhǒng zhū mén 。míng cháo hán shí le ,yòu shì yī nián chūn 。
  xì gàn róu tiáo cái shù chǐ ,qiān xún qǐ zì wēi yīn 。lǜ yún bì rì shù shū qūn 。chéng yīn jié zǐ hòu ,jì qǔ zhǒng huā rén 。

  辞赋,
 • 作者:顾太清 朝代:清代

  群山万壑引长风,透林皋、晓日玲珑。
  楼外绿阴深,凭栏指点偏东。
  浑河水、一线如虹。
  清凉极,满谷幽禽啼啸,冷雾溟濛。
  任海天寥阔,飞跃此身中。
  云容。
  看白云苍狗,无心者、变化虚空。
  细草络危岩,岩花秀媚日承红。
  清风阁,高凌霄汉,列岫如童。
  待何年归去,谈笑各争雄。

  qún shān wàn hè yǐn zhǎng fēng ,tòu lín gāo 、xiǎo rì líng lóng 。
  lóu wài lǜ yīn shēn ,píng lán zhǐ diǎn piān dōng 。
  hún hé shuǐ 、yī xiàn rú hóng 。
  qīng liáng jí ,mǎn gǔ yōu qín tí xiào ,lěng wù míng méng 。
  rèn hǎi tiān liáo kuò ,fēi yuè cǐ shēn zhōng 。
  yún róng 。
  kàn bái yún cāng gǒu ,wú xīn zhě 、biàn huà xū kōng 。
  xì cǎo luò wēi yán ,yán huā xiù mèi rì chéng hóng 。
  qīng fēng gé ,gāo líng xiāo hàn ,liè xiù rú tóng 。
  dài hé nián guī qù ,tán xiào gè zhēng xióng 。

  辞赋,