1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜牧的诗词全集

共收录了490首诗词作品

杜牧简介

杜牧(803-853)晚唐杰出诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(大和二年)进士及第,授宏文馆校书郎。多年在外地任幕僚,后历任监察御史,史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职,最终官至中书舍人。诗以七言绝句著称,晚唐诸家让渠独步。人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。
展开查看所有  

杜牧诗集大全

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  下杜乡园古,泉声绕舍啼。静思长惨切,薄宦与乖暌。
  北阙千门外,南山午谷西。倚川红叶岭,连寺绿杨堤。
  迥野翘霜鹤,澄潭舞锦鸡。涛惊堆万岫,舸急转千溪。
  眉点萱牙嫩,风条柳幄迷。岸藤梢虺尾,沙渚印麑蹄。
  火燎湘桃坞,波光碧绣畦。日痕縆翠巘,陂影堕晴霓。
  蜗壁斓斑藓,银筵豆蔻泥。洞云生片段,苔径缭高低。
  偃蹇松公老,森严竹阵齐。小莲娃欲语,幽笋稚相携。
  汉馆留馀趾,周台接故蹊。蟠蛟冈隐隐,班雉草萋萋。
  树老萝纡组,岩深石启闺。侵窗紫桂茂,拂面翠禽栖。
  有计冠终挂,无才笔谩提。自尘何太甚,休笑触藩羝。

  xià dù xiāng yuán gǔ, quán shēng rào shě tí. br jìng sī zhǎng cǎn qiè, báo huàn yǔ guāi kuí. br br běi quē qiān mén wài, nán shān wǔ gǔ xī. br yǐ chuān hóng yè lǐng, lián sì lǜ yáng dī. br br jiǒng yě qiào shuāng hè, chéng tán wǔ jǐn jī. br tāo jīng duī wàn xiù, gě jí zhuǎn qiān xī. br br méi diǎn xuān yá nèn, fēng tiáo liǔ wò mí. br àn téng shāo huī wěi, shā zhǔ yìn ní tí. br br huǒ liǎo xiāng táo wù, bō guāng bì xiù qí. br rì hén gēng cuì yǎn, bēi yǐng duò qíng ní. br br wō bì lán bān xiǎn, yín yán dòu kòu ní. br dòng yún shēng piàn duàn, tái jìng liáo gāo dī. br br yǎn jiǎn sōng gōng lǎo, sēn yán zhú zhèn qí. br xiǎo lián wá yù yǔ, yōu sǔn zhì xiāng xié. br br hàn guǎn liú yú zhǐ, zhōu tái jiē gù qī. br pán jiāo gāng yǐn yǐn, bān zhì cǎo qī qī. br br shù lǎo luó yū zǔ, yán shēn shí qǐ guī. br qīn chuāng zǐ guì mào, fú miàn cuì qín qī. br br yǒu jì guān zhōng guà, wú cái bǐ mán tí. br zì chén hé tài shèn, xiū xiào chù fān dī. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  城高倚峭巘,地胜足楼台。朔漠暖鸿去,潇湘春水来。
  萦盈几多思,掩抑若为裁。返照三声角,寒香一树梅。
  乌林芳草远,赤壁健帆开。往事空遗恨,东流岂不回。
  分符颍川政,吊屈洛阳才。拂匣调珠柱,磨铅勘玉杯。
  棋翻小窟势,垆拨冻醪醅。此兴予非薄,何时得奉陪。

  chéng gāo yǐ qiào yǎn ,dì shèng zú lóu tái 。shuò mò nuǎn hóng qù ,xiāo xiāng chūn shuǐ lái 。
  yíng yíng jǐ duō sī ,yǎn yì ruò wéi cái 。fǎn zhào sān shēng jiǎo ,hán xiāng yī shù méi 。
  wū lín fāng cǎo yuǎn ,chì bì jiàn fān kāi 。wǎng shì kōng yí hèn ,dōng liú qǐ bú huí 。
  fèn fú yǐng chuān zhèng ,diào qū luò yáng cái 。fú xiá diào zhū zhù ,mó qiān kān yù bēi 。
  qí fān xiǎo kū shì ,lú bō dòng láo pēi 。cǐ xìng yǔ fēi báo ,hé shí dé fèng péi 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  相如死后无词客,延寿亡来绝画工。
  玉颜不是黄金少,泪滴秋山入寿宫。

  xiàng rú sǐ hòu wú cí kè ,yán shòu wáng lái jué huà gōng 。
  yù yán bú shì huáng jīn shǎo ,lèi dī qiū shān rù shòu gōng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  君为珠履三千客,我是青衿七十徒。礼数全优知隗始,
  讨论常见念回愚。黄鹤楼前春水阔,一杯还忆故人无。

  jun1 wéi zhū lǚ sān qiān kè ,wǒ shì qīng jīn qī shí tú 。lǐ shù quán yōu zhī wěi shǐ ,
  tǎo lùn cháng jiàn niàn huí yú 。huáng hè lóu qián chūn shuǐ kuò ,yī bēi hái yì gù rén wú 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  杜诗韩笔愁来读,似倩麻姑痒处搔。
  天外凤凰谁得髓?无人解合续弦胶。

  dù shī hán bǐ chóu lái dú ,sì qiàn má gū yǎng chù sāo 。
  tiān wài fèng huáng shuí dé suǐ ?wú rén jiě hé xù xián jiāo 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  杜陵萧次君,迁少去官频。寂寞怜吾道,依稀似古人。
  饰心无彩缋,到骨是风尘。自嫌如匹素,刀尺不由身。

  dù líng xiāo cì jun1 ,qiān shǎo qù guān pín 。jì mò lián wú dào ,yī xī sì gǔ rén 。
  shì xīn wú cǎi huì ,dào gǔ shì fēng chén 。zì xián rú pǐ sù ,dāo chǐ bú yóu shēn 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  岸藓生红药,岩泉涨碧塘。地分莲岳秀,草接鼎原芳。
  雨派潈漴急,风畦芷若香。织蓬眠舴艋,惊梦起鸳鸯。
  论吐开冰室,诗陈曝锦张。貂簪荆玉润,丹穴凤毛光。
  今日还珠守,何年执戟郎。且嫌游昼短,莫问积薪长。
  无计披清裁,唯持祝寿觞。愿公如卫武,百岁尚康强。

  àn xiǎn shēng hóng yào ,yán quán zhǎng bì táng 。dì fèn lián yuè xiù ,cǎo jiē dǐng yuán fāng 。
  yǔ pài zóng zhuàng jí ,fēng qí zhǐ ruò xiāng 。zhī péng mián zé měng ,jīng mèng qǐ yuān yāng 。
  lùn tǔ kāi bīng shì ,shī chén pù jǐn zhāng 。diāo zān jīng yù rùn ,dān xué fèng máo guāng 。
  jīn rì hái zhū shǒu ,hé nián zhí jǐ láng 。qiě xián yóu zhòu duǎn ,mò wèn jī xīn zhǎng 。
  wú jì pī qīng cái ,wéi chí zhù shòu shāng 。yuàn gōng rú wèi wǔ ,bǎi suì shàng kāng qiáng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  斯人清唱何人和,草径苔芜不可寻。
  一夕小敷山下梦,水如环珮月如襟。

  sī rén qīng chàng hé rén hé ,cǎo jìng tái wú bú kě xún 。
  yī xī xiǎo fū shān xià mèng ,shuǐ rú huán pèi yuè rú jīn 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  冥鸿不下非无意,塞马归来是偶然。紫绶公卿今放旷,
  白头郎吏尚留连。终南山下抛泉洞,阳羡溪中买钓船。
  欲与明公操履杖,愿闻休去是何年。

  míng hóng bú xià fēi wú yì ,sāi mǎ guī lái shì ǒu rán 。zǐ shòu gōng qīng jīn fàng kuàng ,
  bái tóu láng lì shàng liú lián 。zhōng nán shān xià pāo quán dòng ,yáng xiàn xī zhōng mǎi diào chuán 。
  yù yǔ míng gōng cāo lǚ zhàng ,yuàn wén xiū qù shì hé nián 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  鵩鸟飞来庚子直,谪去日蚀辛卯年。
  由来枉死贤才事,消长相持势自然。

  fú niǎo fēi lái gēng zǐ zhí ,zhé qù rì shí xīn mǎo nián 。
  yóu lái wǎng sǐ xián cái shì ,xiāo zhǎng xiàng chí shì zì rán 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  玉函怪牒锁灵篆,紫洞香风吹碧桃。老翁四目牙爪利,
  掷火万里精神高。霭霭祥云随步武,累累秋冢叹蓬蒿。
  三山朝去应非久,姹女当窗绣羽袍。

  yù hán guài dié suǒ líng zhuàn ,zǐ dòng xiāng fēng chuī bì táo 。lǎo wēng sì mù yá zhǎo lì ,
  zhì huǒ wàn lǐ jīng shén gāo 。ǎi ǎi xiáng yún suí bù wǔ ,lèi lèi qiū zhǒng tàn péng hāo 。
  sān shān cháo qù yīng fēi jiǔ ,chà nǚ dāng chuāng xiù yǔ páo 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  拖袖事当年,郎教唱客前。断时轻裂玉,收处远缲烟。
  孤直縆云定,光明滴水圆。泥情迟急管,流恨咽长弦。
  吴苑春风起,河桥酒旆悬。凭君更一醉,家在杜陵边。

  tuō xiù shì dāng nián ,láng jiāo chàng kè qián 。duàn shí qīng liè yù ,shōu chù yuǎn qiāo yān 。
  gū zhí gēng yún dìng ,guāng míng dī shuǐ yuán 。ní qíng chí jí guǎn ,liú hèn yān zhǎng xián 。
  wú yuàn chūn fēng qǐ ,hé qiáo jiǔ pèi xuán 。píng jun1 gèng yī zuì ,jiā zài dù líng biān 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  玉子纹楸一路饶,最宜檐雨竹萧萧。羸形暗去春泉长,
  拔势横来野火烧。守道还如周柱史,鏖兵不羡霍嫖姚。
  浮生七十更万日,与子期于局上销。

  yù zǐ wén qiū yí lù ráo, zuì yí yán yǔ zhú xiāo xiāo. br léi xíng àn qù chūn quán zhǎng, br bá shì héng lái yě huǒ shāo. br shǒu dào hái rú zhōu zhù shǐ, áo bīng bù xiàn huò piáo yáo. br br fú shēng qī shí gèng wàn rì, yǔ zǐ qī yú jú shàng xiāo. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  秋草樊川路,斜阳覆盎门。猎逢韩嫣骑,树识馆陶园。
  带雨经荷沼,盘烟下竹村。如今归不得,自戴望天盆。

  qiū cǎo fán chuān lù, xié yáng fù àng mén. br liè féng hán yān qí, shù shí guǎn táo yuán. br br dài yǔ jīng hé zhǎo, pán yān xià zhú cūn. br rú jīn guī bù dé, zì dài wàng tiān pén. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  绝艺如君天下少,闲人似我世间无。
  别后竹窗风雪夜,一灯明暗覆吴图。

  jué yì rú jun1 tiān xià shǎo ,xián rén sì wǒ shì jiān wú 。
  bié hòu zhú chuāng fēng xuě yè ,yī dēng míng àn fù wú tú 。

  辞赋,