1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜牧的诗词全集

共收录了490首诗词作品

杜牧简介

杜牧(803-853)晚唐杰出诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(大和二年)进士及第,授宏文馆校书郎。多年在外地任幕僚,后历任监察御史,史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职,最终官至中书舍人。诗以七言绝句著称,晚唐诸家让渠独步。人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。
展开查看所有  

杜牧诗集大全

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  天子绣衣吏,东吴美退居。有园同庾信,避事学相如。
  兰畹晴香嫩,筠溪翠影疏。江山九秋后,风月六朝馀。
  锦帙开诗轴,青囊结道书。霜岩红薜荔,露沼白芙蕖。
  睡雨高梧密,棋灯小阁虚。冻醪元亮秫,寒鲙季鹰鱼。
  尘意迷今古,云情识卷舒。他年雪中棹,阳羡访吾庐。

  tiān zǐ xiù yī lì ,dōng wú měi tuì jū 。yǒu yuán tóng yǔ xìn ,bì shì xué xiàng rú 。
  lán wǎn qíng xiāng nèn ,jun1 xī cuì yǐng shū 。jiāng shān jiǔ qiū hòu ,fēng yuè liù cháo yú 。
  jǐn zhì kāi shī zhóu ,qīng náng jié dào shū 。shuāng yán hóng bì lì ,lù zhǎo bái fú qú 。
  shuì yǔ gāo wú mì ,qí dēng xiǎo gé xū 。dòng láo yuán liàng shú ,hán kuài jì yīng yú 。
  chén yì mí jīn gǔ ,yún qíng shí juàn shū 。tā nián xuě zhōng zhào ,yáng xiàn fǎng wú lú 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  南朝谢脁城,东吴最深处。亡国去如鸿,遗寺藏烟坞。
  楼飞九十尺,廊环四百柱。高高下下中,风绕松桂树。
  青苔照朱阁,白鸟两相语。溪声入僧梦,月色晖粉堵。
  阅景无旦夕,凭阑有今古。留我酒一樽,前山看春雨。

  nán cháo xiè tiǎo chéng ,dōng wú zuì shēn chù 。wáng guó qù rú hóng ,yí sì cáng yān wù 。
  lóu fēi jiǔ shí chǐ ,láng huán sì bǎi zhù 。gāo gāo xià xià zhōng ,fēng rào sōng guì shù 。
  qīng tái zhào zhū gé ,bái niǎo liǎng xiàng yǔ 。xī shēng rù sēng mèng ,yuè sè huī fěn dǔ 。
  yuè jǐng wú dàn xī ,píng lán yǒu jīn gǔ 。liú wǒ jiǔ yī zūn ,qián shān kàn chūn yǔ 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  行看腊破好年光,万寿南山对未央。黠戛可汗修职贡,
  文思天子复河湟。应须日驭西巡狩,不假星弧北射狼。
  吉甫裁诗歌盛业,一篇江汉美宣王。

  háng kàn là pò hǎo nián guāng ,wàn shòu nán shān duì wèi yāng 。xiá jiá kě hàn xiū zhí gòng ,
  wén sī tiān zǐ fù hé huáng 。yīng xū rì yù xī xún shòu ,bú jiǎ xīng hú běi shè láng 。
  jí fǔ cái shī gē shèng yè ,yī piān jiāng hàn měi xuān wáng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  一章缄拜皂囊中,懔懔朝廷有古风。元礼去归缑氏学,
  江充来见犬台宫。纷纭白昼惊千古,鈇锧朱殷几一空。
  曲突徙薪人不会,海边今作钓鱼翁。
  晚发闷还梳,忆君秋醉馀。可怜刘校尉,曾讼石中书。
  消长虽殊事,仁贤每自如。因看鲁褒论,何处是吾庐。

  yī zhāng jiān bài zào náng zhōng ,lǐn lǐn cháo tíng yǒu gǔ fēng 。yuán lǐ qù guī gōu shì xué ,
  jiāng chōng lái jiàn quǎn tái gōng 。fēn yún bái zhòu jīng qiān gǔ ,fū zhì zhū yīn jǐ yī kōng 。
  qǔ tū xǐ xīn rén bú huì ,hǎi biān jīn zuò diào yú wēng 。
  wǎn fā mèn hái shū ,yì jun1 qiū zuì yú 。kě lián liú xiào wèi ,céng sòng shí zhōng shū 。
  xiāo zhǎng suī shū shì ,rén xián měi zì rú 。yīn kàn lǔ bāo lùn ,hé chù shì wú lú 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  东垠黑风驾海水,海底卷上天中央。三吴六月忽凄惨,
  晚后点滴来苍茫。铮栈雷车轴辙壮,矫躩蛟龙爪尾长。
  神鞭鬼驭载阴帝,来往喷洒何颠狂。四面崩腾玉京仗,
  万里横互羽林枪。云缠风束乱敲磕,黄帝未胜蚩尤强。
  百川气势苦豪俊,坤关密锁愁开张。太和六年亦如此,
  我时壮气神洋洋。东楼耸首看不足,恨无羽翼高飞翔。
  尽召邑中豪健者,阔展朱盘开酒场。奔觥槌鼓助声势,
  眼底不顾纤腰娘。今年闒茸鬓已白,奇游壮观唯深藏。
  景物不尽人自老,谁知前事堪悲伤。

  dōng yín hēi fēng jià hǎi shuǐ ,hǎi dǐ juàn shàng tiān zhōng yāng 。sān wú liù yuè hū qī cǎn ,
  wǎn hòu diǎn dī lái cāng máng 。zhēng zhàn léi chē zhóu zhé zhuàng ,jiǎo jué jiāo lóng zhǎo wěi zhǎng 。
  shén biān guǐ yù zǎi yīn dì ,lái wǎng pēn sǎ hé diān kuáng 。sì miàn bēng téng yù jīng zhàng ,
  wàn lǐ héng hù yǔ lín qiāng 。yún chán fēng shù luàn qiāo kē ,huáng dì wèi shèng chī yóu qiáng 。
  bǎi chuān qì shì kǔ háo jun4 ,kūn guān mì suǒ chóu kāi zhāng 。tài hé liù nián yì rú cǐ ,
  wǒ shí zhuàng qì shén yáng yáng 。dōng lóu sǒng shǒu kàn bú zú ,hèn wú yǔ yì gāo fēi xiáng 。
  jìn zhào yì zhōng háo jiàn zhě ,kuò zhǎn zhū pán kāi jiǔ chǎng 。bēn gōng chuí gǔ zhù shēng shì ,
  yǎn dǐ bú gù xiān yāo niáng 。jīn nián tà róng bìn yǐ bái ,qí yóu zhuàng guān wéi shēn cáng 。
  jǐng wù bú jìn rén zì lǎo ,shuí zhī qián shì kān bēi shāng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  长安回望绣成堆,山顶千门次第开。
  一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。
  新丰绿树起黄埃,数骑渔阳探使回。
  霓裳一曲千峰上,舞破中原始下来。
  万国笙歌醉太平,倚天楼殿月分明。
  云中乱拍禄山舞,风过重峦下笑声。

  zhǎng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén cì dì kāi 。
  yī qí hóng chén fēi zǐ xiào ,wú rén zhī shì lì zhī lái 。
  xīn fēng lǜ shù qǐ huáng āi ,shù qí yú yáng tàn shǐ huí 。
  ní shang yī qǔ qiān fēng shàng ,wǔ pò zhōng yuán shǐ xià lái 。
  wàn guó shēng gē zuì tài píng ,yǐ tiān lóu diàn yuè fèn míng 。
  yún zhōng luàn pāi lù shān wǔ ,fēng guò zhòng luán xià xiào shēng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  敬亭山下百顷竹,中有诗人小谢城。城高跨楼满金碧,
  下听一溪寒水声。梅花落径香缭绕,雪白玉珰花下行。
  萦风酒旆挂朱阁,半醉游人闻弄笙。我初到此未三十,
  头脑钐利筋骨轻。画堂檀板秋拍碎,一引有时联十觥。
  老闲腰下丈二组,尘土高悬千载名。重游鬓白事皆改,
  唯见东流春水平。对酒不敢起,逢君还眼明。
  云罍看人捧,波脸任他横。一醉六十日,古来闻阮生。
  是非离别际,始见醉中情。今日送君话前事,
  高歌引剑还一倾。江湖酒伴如相问,终老烟波不计程。

  jìng tíng shān xià bǎi qǐng zhú ,zhōng yǒu shī rén xiǎo xiè chéng 。chéng gāo kuà lóu mǎn jīn bì ,
  xià tīng yī xī hán shuǐ shēng 。méi huā luò jìng xiāng liáo rào ,xuě bái yù dāng huā xià háng 。
  yíng fēng jiǔ pèi guà zhū gé ,bàn zuì yóu rén wén nòng shēng 。wǒ chū dào cǐ wèi sān shí ,
  tóu nǎo shān lì jīn gǔ qīng 。huà táng tán bǎn qiū pāi suì ,yī yǐn yǒu shí lián shí gōng 。
  lǎo xián yāo xià zhàng èr zǔ ,chén tǔ gāo xuán qiān zǎi míng 。zhòng yóu bìn bái shì jiē gǎi ,
  wéi jiàn dōng liú chūn shuǐ píng 。duì jiǔ bú gǎn qǐ ,féng jun1 hái yǎn míng 。
  yún léi kàn rén pěng ,bō liǎn rèn tā héng 。yī zuì liù shí rì ,gǔ lái wén ruǎn shēng 。
  shì fēi lí bié jì ,shǐ jiàn zuì zhōng qíng 。jīn rì sòng jun1 huà qián shì ,
  gāo gē yǐn jiàn hái yī qīng 。jiāng hú jiǔ bàn rú xiàng wèn ,zhōng lǎo yān bō bú jì chéng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  天下无双将,关西第一雄。授符黄石老,学剑白猿翁。
  矫矫云长勇,恂恂郄縠风。家呼小太尉,国号大梁公。
  半夜龙骧去,中原虎穴空。陇山兵十万,嗣子握雕弓。

  tiān xià wú shuāng jiāng ,guān xī dì yī xióng 。shòu fú huáng shí lǎo ,xué jiàn bái yuán wēng 。
  jiǎo jiǎo yún zhǎng yǒng ,xún xún qiè hú fēng 。jiā hū xiǎo tài wèi ,guó hào dà liáng gōng 。
  bàn yè lóng xiāng qù ,zhōng yuán hǔ xué kōng 。lǒng shān bīng shí wàn ,sì zǐ wò diāo gōng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  将军独乘铁骢马,榆溪战中金仆姑。死绥却是古来有,
  骁将自惊今日无。青史文章争点笔,朱门歌舞笑捐躯。
  谁知我亦轻生者,不得君王丈二殳。

  jiāng jūn dú chéng tiě cōng mǎ, yú xī zhàn zhōng jīn pū gū. br sǐ suí què shì gǔ lái yǒu, br xiāo jiàng zì jīng jīn rì wú. br qīng shǐ wén zhāng zhēng diǎn bǐ, zhū mén gē wǔ xiào juān qū. br br shéi zhī wǒ yì qīng shēng zhě, bù dé jūn wáng zhàng èr shū. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  帝命诗书将,登坛礼乐卿。三边要高枕,万里得长城。
  对客犹褒博,填门已旆旌。腰间五绶贵,天下一家荣。
  野水差新燕,芳郊哢夏莺。别风嘶玉勒,残日望金茎。
  榆塞孤烟媚,银川绿草明。戈矛虓虎士,弓箭落雕兵。
  魏绛言堪采,陈汤事偶成。若须垂竹帛,静胜是功名。

  dì mìng shī shū jiāng ,dēng tán lǐ lè qīng 。sān biān yào gāo zhěn ,wàn lǐ dé zhǎng chéng 。
  duì kè yóu bāo bó ,tián mén yǐ pèi jīng 。yāo jiān wǔ shòu guì ,tiān xià yī jiā róng 。
  yě shuǐ chà xīn yàn ,fāng jiāo kā xià yīng 。bié fēng sī yù lè ,cán rì wàng jīn jīng 。
  yú sāi gū yān mèi ,yín chuān lǜ cǎo míng 。gē máo xiāo hǔ shì ,gōng jiàn luò diāo bīng 。
  wèi jiàng yán kān cǎi ,chén tāng shì ǒu chéng 。ruò xū chuí zhú bó ,jìng shèng shì gōng míng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  上党争为天下脊,邯郸四十万秦坑。狂童何者欲专地,
  圣主无私岂玩兵。玄象森罗摇北落,诗人章句咏东征。
  雄如马武皆弹剑,少似终军亦请缨。屈指庙堂无失策,
  垂衣尧舜待升平。羽林东下雷霆怒,楚甲南来组练明。
  即墨龙文光照曜,常山蛇阵势纵横。落雕都尉万人敌,
  黑槊将军一鸟轻。渐见长围云欲合,可怜穷垒带犹萦。
  凯歌应是新年唱,便逐春风浩浩声。

  shàng dǎng zhēng wéi tiān xià jǐ ,hán dān sì shí wàn qín kēng 。kuáng tóng hé zhě yù zhuān dì ,
  shèng zhǔ wú sī qǐ wán bīng 。xuán xiàng sēn luó yáo běi luò ,shī rén zhāng jù yǒng dōng zhēng 。
  xióng rú mǎ wǔ jiē dàn jiàn ,shǎo sì zhōng jun1 yì qǐng yīng 。qū zhǐ miào táng wú shī cè ,
  chuí yī yáo shùn dài shēng píng 。yǔ lín dōng xià léi tíng nù ,chǔ jiǎ nán lái zǔ liàn míng 。
  jí mò lóng wén guāng zhào yào ,cháng shān shé zhèn shì zòng héng 。luò diāo dōu wèi wàn rén dí ,
  hēi shuò jiāng jun1 yī niǎo qīng 。jiàn jiàn zhǎng wéi yún yù hé ,kě lián qióng lěi dài yóu yíng 。
  kǎi gē yīng shì xīn nián chàng ,biàn zhú chūn fēng hào hào shēng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  交阯同星座,龙泉佩斗文。烧香翠羽帐,看舞郁金裙。
  鹢首冲泷浪,犀渠拂岭云。莫教铜柱北,空说马将军。

  jiāo zhǐ tóng xīng zuò ,lóng quán pèi dòu wén 。shāo xiāng cuì yǔ zhàng ,kàn wǔ yù jīn qún 。
  yì shǒu chōng lóng làng ,xī qú fú lǐng yún 。mò jiāo tóng zhù běi ,kōng shuō mǎ jiāng jun1 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  碧池新涨浴娇鸦,分锁长安富贵家。游骑偶同人斗酒,
  名园相倚杏交花。银鞦騕褭嘶宛马,绣鞅璁珑走钿车。
  一曲将军何处笛,连云芳草日初斜。

  bì chí xīn zhǎng yù jiāo yā ,fèn suǒ zhǎng ān fù guì jiā 。yóu qí ǒu tóng rén dòu jiǔ ,
  míng yuán xiàng yǐ xìng jiāo huā 。yín qiū yǎo niǎo sī wǎn mǎ ,xiù yāng cōng lóng zǒu diàn chē 。
  yī qǔ jiāng jun1 hé chù dí ,lián yún fāng cǎo rì chū xié 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  盛业冠伊唐,台阶翊戴光。无私天雨露,有截舜衣裳。
  蜀辍新衡镜,池留旧凤凰。同心真石友,写恨蔑河梁。
  虎骑摇风旆,貂冠韵水苍。彤弓随武库,金印逐文房。
  栈压嘉陵咽,峰横剑阁长。前驱二星去,开险五丁忙。
  回首峥嵘尽,连天草树芳。丹心悬魏阙,往事怆甘棠。
  治化轻诸葛,威声慑夜郎。君平教说卦,夫子召升堂。
  塞接西山雪,桥维万里樯。夺霞红锦烂,扑地酒垆香。
  忝逐三千客,曾依数仞墙。滞顽堪白屋,攀附亦同行。
  肉管伶伦曲,箫韶清庙章。唱高知和寡,小子斐然狂。

  shèng yè guàn yī táng ,tái jiē yì dài guāng 。wú sī tiān yǔ lù ,yǒu jié shùn yī shang 。
  shǔ chuò xīn héng jìng ,chí liú jiù fèng huáng 。tóng xīn zhēn shí yǒu ,xiě hèn miè hé liáng 。
  hǔ qí yáo fēng pèi ,diāo guàn yùn shuǐ cāng 。tóng gōng suí wǔ kù ,jīn yìn zhú wén fáng 。
  zhàn yā jiā líng yān ,fēng héng jiàn gé zhǎng 。qián qū èr xīng qù ,kāi xiǎn wǔ dīng máng 。
  huí shǒu zhēng róng jìn ,lián tiān cǎo shù fāng 。dān xīn xuán wèi què ,wǎng shì chuàng gān táng 。
  zhì huà qīng zhū gě ,wēi shēng shè yè láng 。jun1 píng jiāo shuō guà ,fū zǐ zhào shēng táng 。
  sāi jiē xī shān xuě ,qiáo wéi wàn lǐ qiáng 。duó xiá hóng jǐn làn ,pū dì jiǔ lú xiāng 。
  tiǎn zhú sān qiān kè ,céng yī shù rèn qiáng 。zhì wán kān bái wū ,pān fù yì tóng háng 。
  ròu guǎn líng lún qǔ ,xiāo sháo qīng miào zhāng 。chàng gāo zhī hé guǎ ,xiǎo zǐ fěi rán kuáng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  烈士思酬国士恩,春申谁与快冤魂。
  三千宾客总珠履,欲使何人杀李园。

  liè shì sī chóu guó shì ēn ,chūn shēn shuí yǔ kuài yuān hún 。
  sān qiān bīn kè zǒng zhū lǚ ,yù shǐ hé rén shā lǐ yuán 。

  辞赋,