1. 古诗词大全

宋代诗词作品

共收录了14850首宋代诗词
 • 作者:范仲淹 朝代:宋代

  素心爱云水,此日东南行。[1] 笑解尘缨处,沧浪无限清。[2]

  sù xīn ài yún shuǐ ,cǐ rì dōng nán háng 。[1] xiào jiě chén yīng chù ,cāng làng wú xiàn qīng 。[2]

 • 作者:范仲淹 朝代:宋代

  江上往来人, 但爱鲈鱼美。[1] 君看一叶舟,[2] 出没风波里。

  jiāng shàng wǎng lái rén , dàn ài lú yú měi 。[1] jun1 kàn yī yè zhōu ,[2] chū méi fēng bō lǐ 。

 • 作者:范仲淹 朝代:宋代

  一派青山景色幽, 前人田地后人收。 

  后人收得休欢喜, 还有后人在后头。

  yī pài qīng shān jǐng sè yōu , qián rén tián dì hòu rén shōu 。 

  hòu rén shōu dé xiū huān xǐ , hái yǒu hòu rén zài hòu tóu 。

  哲理读书
 • 作者:范仲淹 朝代:宋代

  碧云天, 黄叶地, 秋色连波, 波上寒烟翠。 山映斜阳天接水, 芳草无情, 更在斜阳外。 黯乡魂,[1] 追旅思,[2] 夜夜除非, 好梦留人睡。 明月楼高休独倚, 酒入愁肠, 化作相思泪。

  bì yún tiān , huáng yè dì , qiū sè lián bō , bō shàng hán yān cuì 。 shān yìng xié yáng tiān jiē shuǐ , fāng cǎo wú qíng , gèng zài xié yáng wài 。 àn xiāng hún ,[1] zhuī lǚ sī ,[2] yè yè chú fēi , hǎo mèng liú rén shuì 。 míng yuè lóu gāo xiū dú yǐ , jiǔ rù chóu cháng , huà zuò xiàng sī lèi 。

 • 作者:范仲淹 朝代:宋代

  昨夜因看蜀志, 笑曹操孙权刘备。 用尽机关, 徒劳心力, 只得三分天地。 屈指细寻思, 争如共、刘伶一醉? 人世都无百岁。 少痴騃、老成玌悴。 只有中间, 些子少年, 忍把浮名牵系? 一品与千金, 问白发、如何回避?

  zuó yè yīn kàn shǔ zhì , xiào cáo cāo sūn quán liú bèi 。 yòng jìn jī guān , tú láo xīn lì , zhī dé sān fèn tiān dì 。 qū zhǐ xì xún sī , zhēng rú gòng 、liú líng yī zuì ? rén shì dōu wú bǎi suì 。 shǎo chī ái 、lǎo chéng qiú cuì 。 zhī yǒu zhōng jiān , xiē zǐ shǎo nián , rěn bǎ fú míng qiān xì ? yī pǐn yǔ qiān jīn , wèn bái fā 、rú hé huí bì ?

 • 作者:范仲淹 朝代:宋代

  塞下秋来风景异,[2] 衡阳雁去无留意。[3] 四面边声连角起,[4] 千嶂里,[5] 长烟落日孤城闭。[6] 浊酒一杯家万里, 燕然未勒归无计,[7] 羌管悠悠霜满地。[8] 人不寐, 将军白发征夫泪。

  sāi xià qiū lái fēng jǐng yì ,[2] héng yáng yàn qù wú liú yì 。[3] sì miàn biān shēng lián jiǎo qǐ ,[4] qiān zhàng lǐ ,[5] zhǎng yān luò rì gū chéng bì 。[6] zhuó jiǔ yī bēi jiā wàn lǐ , yàn rán wèi lè guī wú jì ,[7] qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn dì 。[8] rén bú mèi , jiāng jun1 bái fā zhēng fū lèi 。

 • 作者:范仲淹 朝代:宋代

  纷纷坠叶飘香砌, 夜寂静,寒声碎。 

  真珠帘卷玉楼空, 天淡银河垂地。 

  年年今夜, 月华如练, 长是人千里。

   愁肠已断无由醉, 酒未到,先成泪。 

  残灯明灭枕头敧, 谙尽孤眠滋味。 

  都来此事,眉间心上, 无计相回避。

  fēn fēn zhuì yè piāo xiāng qì , yè jì jìng ,hán shēng suì 。 

  zhēn zhū lián juàn yù lóu kōng , tiān dàn yín hé chuí dì 。 

  nián nián jīn yè , yuè huá rú liàn , zhǎng shì rén qiān lǐ 。

   chóu cháng yǐ duàn wú yóu zuì , jiǔ wèi dào ,xiān chéng lèi 。 

  cán dēng míng miè zhěn tóu jī , ān jìn gū mián zī wèi 。 

  dōu lái cǐ shì ,méi jiān xīn shàng , wú jì xiàng huí bì 。

  宋词三百首
 • 作者:李清照 朝代:宋代

  南昌生日 微寒应候,[2] 望日边, 六叶阶蓂初秀。[3] 爱景欲挂扶桑,[4] 漏残银箭,[5] 杓回摇斗。[6] 庆高闳此际,[7] 掌上一颗明珠剖。 有令容淑质, 归逢佳偶。 到如今, 昼锦满堂贵胄。 荣耀, 文步紫禁, 一一金章绿绶。 更值棠棣连阴,[8] 虎符熊轼, 夹河分守。 况青云咫尺, 朝暮入承明后。 看彩衣争献, 兰羞玉酎。[9][10] 祝千龄, 借指松椿比寿。

  nán chāng shēng rì wēi hán yīng hòu ,[2] wàng rì biān , liù yè jiē mì chū xiù 。[3] ài jǐng yù guà fú sāng ,[4] lòu cán yín jiàn ,[5] sháo huí yáo dòu 。[6] qìng gāo hóng cǐ jì ,[7] zhǎng shàng yī kē míng zhū pōu 。 yǒu lìng róng shū zhì , guī féng jiā ǒu 。 dào rú jīn , zhòu jǐn mǎn táng guì zhòu 。 róng yào , wén bù zǐ jìn , yī yī jīn zhāng lǜ shòu 。 gèng zhí táng dì lián yīn ,[8] hǔ fú xióng shì , jiá hé fèn shǒu 。 kuàng qīng yún zhǐ chǐ , cháo mù rù chéng míng hòu 。 kàn cǎi yī zhēng xiàn , lán xiū yù zhòu 。[9][10] zhù qiān líng , jiè zhǐ sōng chūn bǐ shòu 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  蹴罢秋千, 起来慵整纤纤手。 露浓花瘦, 薄汗轻衣透。 见有人来, 袜刬金钗溜。 和羞走, 倚门回首, 却把青梅嗅。

  cù bà qiū qiān , qǐ lái yōng zhěng xiān xiān shǒu 。 lù nóng huā shòu , báo hàn qīng yī tòu 。 jiàn yǒu rén lái , wà chǎn jīn chāi liū 。 hé xiū zǒu , yǐ mén huí shǒu , què bǎ qīng méi xiù 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  寂寞深闺, 柔肠一寸愁千缕。 惜春春去, 几点催花雨。 倚遍阑干, 衹是无情绪。[1] 人何处, 连天芳草,[2] 望断归来路。

  jì mò shēn guī , róu cháng yī cùn chóu qiān lǚ 。 xī chūn chūn qù , jǐ diǎn cuī huā yǔ 。 yǐ biàn lán gàn , tǐ shì wú qíng xù 。[1] rén hé chù , lián tiān fāng cǎo ,[2] wàng duàn guī lái lù 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  昌乐馆寄姊妹 泪湿罗衣脂粉满, 四叠阳关, 唱到千千遍。 人道山长水又断, 潇潇微雨闻孤馆。 惜别伤离方寸乱, 忘了临行, 酒盏深和浅, 好把音书凭过雁, 东莱不似蓬莱远。

  chāng lè guǎn jì zǐ mèi lèi shī luó yī zhī fěn mǎn , sì dié yáng guān , chàng dào qiān qiān biàn 。 rén dào shān zhǎng shuǐ yòu duàn , xiāo xiāo wēi yǔ wén gū guǎn 。 xī bié shāng lí fāng cùn luàn , wàng le lín háng , jiǔ zhǎn shēn hé qiǎn , hǎo bǎ yīn shū píng guò yàn , dōng lái bú sì péng lái yuǎn 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  离情 暖雨晴风初破冻。 柳眼梅腮, 已觉春心动。 酒意诗情谁与共? 泪融残粉花钿重。 乍试夹衫金缕缝。 山枕斜攲, 枕损钗头凤。 独抱浓愁无好梦, 夜阑犹剪灯花弄。

  lí qíng nuǎn yǔ qíng fēng chū pò dòng 。 liǔ yǎn méi sāi , yǐ jiào chūn xīn dòng 。 jiǔ yì shī qíng shuí yǔ gòng ? lèi róng cán fěn huā diàn zhòng 。 zhà shì jiá shān jīn lǚ féng 。 shān zhěn xié jī , zhěn sǔn chāi tóu fèng 。 dú bào nóng chóu wú hǎo mèng , yè lán yóu jiǎn dēng huā nòng 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  上巳召亲族 永夜恹恹欢意少。 空梦长安, 认取长安道。 为报今年春色好。 花光月影宜相照。 随意杯盘虽草草。 酒美梅酸, 恰称人怀抱。 醉里插花花莫笑。 可怜春似人将老。

  shàng sì zhào qīn zú yǒng yè yān yān huān yì shǎo 。 kōng mèng zhǎng ān , rèn qǔ zhǎng ān dào 。 wéi bào jīn nián chūn sè hǎo 。 huā guāng yuè yǐng yí xiàng zhào 。 suí yì bēi pán suī cǎo cǎo 。 jiǔ měi méi suān , qià chēng rén huái bào 。 zuì lǐ chā huā huā mò xiào 。 kě lián chūn sì rén jiāng lǎo 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  咏白菊 小楼寒, 夜长帘幕低垂。 恨潇潇无情风雨,[1] 夜来揉损琼肌。 也不似贵妃醉脸, 也不似孙寿愁眉。 韩令偷香, 徐娘傅粉, 莫将比拟未新奇, 细看取,[2] 屈平陶令, 风韵正相宜。 微风起, 清芬酝藉,[3] 不减酴釄。[4] 渐秋阑,[5] 雪清玉瘦, 向人无限依依。 似愁凝汉皋解佩,[6] 似泪洒纨扇题诗。[7] 朗月清风, 浓烟暗雨, 天教憔悴瘦芳姿。[8] 纵爱惜, 不知从此, 留得几多时。 人情好, 何须更忆, 泽畔东篱。

  yǒng bái jú xiǎo lóu hán , yè zhǎng lián mù dī chuí 。 hèn xiāo xiāo wú qíng fēng yǔ ,[1] yè lái róu sǔn qióng jī 。 yě bú sì guì fēi zuì liǎn , yě bú sì sūn shòu chóu méi 。 hán lìng tōu xiāng , xú niáng fù fěn , mò jiāng bǐ nǐ wèi xīn qí , xì kàn qǔ ,[2] qū píng táo lìng , fēng yùn zhèng xiàng yí 。 wēi fēng qǐ , qīng fēn yùn jiè ,[3] bú jiǎn tú mí 。[4] jiàn qiū lán ,[5] xuě qīng yù shòu , xiàng rén wú xiàn yī yī 。 sì chóu níng hàn gāo jiě pèi ,[6] sì lèi sǎ wán shàn tí shī 。[7] lǎng yuè qīng fēng , nóng yān àn yǔ , tiān jiāo qiáo cuì shòu fāng zī 。[8] zòng ài xī , bú zhī cóng cǐ , liú dé jǐ duō shí 。 rén qíng hǎo , hé xū gèng yì , zé pàn dōng lí 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  香冷金猊,被翻红浪, 起来慵自梳头。 任宝奁尘满,日上帘钩。 生怕离怀别苦, 多少事、欲说还休。 新来瘦,非干病酒, 不是悲秋。 休休! 这回去也,千万遍阳关, 也则难留。 念武陵人远,烟锁秦楼。 惟有楼前流水, 应念我、终日凝眸。 凝眸处,从今又添, 一段新愁。

  xiāng lěng jīn ní ,bèi fān hóng làng , qǐ lái yōng zì shū tóu 。 rèn bǎo lián chén mǎn ,rì shàng lián gōu 。 shēng pà lí huái bié kǔ , duō shǎo shì 、yù shuō hái xiū 。 xīn lái shòu ,fēi gàn bìng jiǔ , bú shì bēi qiū 。 xiū xiū ! zhè huí qù yě ,qiān wàn biàn yáng guān , yě zé nán liú 。 niàn wǔ líng rén yuǎn ,yān suǒ qín lóu 。 wéi yǒu lóu qián liú shuǐ , yīng niàn wǒ 、zhōng rì níng móu 。 níng móu chù ,cóng jīn yòu tiān , yī duàn xīn chóu 。