1. 古诗词大全

未知诗词作品

共收录了90首未知诗词
 • 作者:无名.梦佳人 朝代:未知

  【梦佳人】 余音余味伴余香, 秀外慧中惹意朗。 婷婷倩影梦中现, 念汝夜夜徒悲伤。

  【mèng jiā rén 】 yú yīn yú wèi bàn yú xiāng , xiù wài huì zhōng rě yì lǎng 。 tíng tíng qiàn yǐng mèng zhōng xiàn , niàn rǔ yè yè tú bēi shāng 。

 • 作者:贺 铸 朝代:未知

  【鸳鸯语】 京江抵、海边吴楚。 铁瓮城、形胜无今古。 北固陵高, 西津横渡。 几人摧手分襟处。 凄凉渌水桥南路。 奈玉壶、难叩鸳鸯语。 行雨行云非花非雾。 为谁来为谁还去。

  【yuān yāng yǔ 】 jīng jiāng dǐ 、hǎi biān wú chǔ 。 tiě wèng chéng 、xíng shèng wú jīn gǔ 。 běi gù líng gāo , xī jīn héng dù 。 jǐ rén cuī shǒu fèn jīn chù 。 qī liáng lù shuǐ qiáo nán lù 。 nài yù hú 、nán kòu yuān yāng yǔ 。 háng yǔ háng yún fēi huā fēi wù 。 wéi shuí lái wéi shuí hái qù 。

 • 作者:贺 铸 朝代:未知

  【璧月堂】 梦草池南璧月堂。 绿阴深蔽日, 啭鹂黄。 淡蛾轻鬓似宜妆。 歌扇小, 烟雨画潇湘。 薄晚具兰汤。 雪肌英粉腻, 更生香。 簟纹如水竟檀床。 雕枕并, 得意两鸳鸯。

  【bì yuè táng 】 mèng cǎo chí nán bì yuè táng 。 lǜ yīn shēn bì rì , zhuàn lí huáng 。 dàn é qīng bìn sì yí zhuāng 。 gē shàn xiǎo , yān yǔ huà xiāo xiāng 。 báo wǎn jù lán tāng 。 xuě jī yīng fěn nì , gèng shēng xiāng 。 diàn wén rú shuǐ jìng tán chuáng 。 diāo zhěn bìng , dé yì liǎng yuān yāng 。

 • 作者:贺 铸 朝代:未知

  【辨弦声】 琼琼绝艺真无价。 指尖纤、态闲暇。 几多方寸关情话。 都付与、弦声写。 三月十三寒食夜。 映花月、絮风台榭。 明月待欢来, 久背面、秋千下。

  【biàn xián shēng 】 qióng qióng jué yì zhēn wú jià 。 zhǐ jiān xiān 、tài xián xiá 。 jǐ duō fāng cùn guān qíng huà 。 dōu fù yǔ 、xián shēng xiě 。 sān yuè shí sān hán shí yè 。 yìng huā yuè 、xù fēng tái xiè 。 míng yuè dài huān lái , jiǔ bèi miàn 、qiū qiān xià 。

 • 作者:贺 铸 朝代:未知

  【千叶莲】 闻你侬嗟我更嗟。 春霜一夜扫秾华。 永无清啭欺头管, 赖有浓香著臂纱。 侵海角,抵天涯。 行云谁为不知家。 秋风想见西湖上, 化出白莲千叶花。

  【qiān yè lián 】 wén nǐ nóng jiē wǒ gèng jiē 。 chūn shuāng yī yè sǎo nóng huá 。 yǒng wú qīng zhuàn qī tóu guǎn , lài yǒu nóng xiāng zhe bì shā 。 qīn hǎi jiǎo ,dǐ tiān yá 。 háng yún shuí wéi bú zhī jiā 。 qiū fēng xiǎng jiàn xī hú shàng , huà chū bái lián qiān yè huā 。

 • 作者:贺 铸 朝代:未知

  【钓船归】 绿净春深好染衣。 际柴扉。 溶溶漾漾白鸥飞。 两忘机。 南去北来徒自老, 故人稀。 夕阳长送钓船归。 鳜鱼肥。

  【diào chuán guī 】 lǜ jìng chūn shēn hǎo rǎn yī 。 jì chái fēi 。 róng róng yàng yàng bái ōu fēi 。 liǎng wàng jī 。 nán qù běi lái tú zì lǎo , gù rén xī 。 xī yáng zhǎng sòng diào chuán guī 。 guì yú féi 。

 • 作者:韦璜 朝代:未知

  不得长相守,青春夭蕣华。 旧游今永已,泉路却为家。 早知离别切人心,悔作从来恩爱深。 黄泉冥寞虽长逝,白日屏帷还重寻。

  bú dé zhǎng xiàng shǒu ,qīng chūn yāo shùn huá 。 jiù yóu jīn yǒng yǐ ,quán lù què wéi jiā 。 zǎo zhī lí bié qiē rén xīn ,huǐ zuò cóng lái ēn ài shēn 。 huáng quán míng mò suī zhǎng shì ,bái rì píng wéi hái zhòng xún 。

 • 作者:卢汝弼 朝代:未知

  朔风吹雪透刀瘢,饮马长城窟更寒。 半夜火来知有敌,一时齐保贺兰山。

  shuò fēng chuī xuě tòu dāo bān ,yǐn mǎ zhǎng chéng kū gèng hán 。 bàn yè huǒ lái zhī yǒu dí ,yī shí qí bǎo hè lán shān 。

 • 作者:未知作者 朝代:未知

  梁王魏婴觞诸侯于范台。酒酣,请鲁君举觞。鲁君兴,避席择言曰:“昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,遂疏仪狄,绝旨酒,曰:‘后世必有以酒亡其国者。’齐桓公夜半不嗛,易牙乃煎熬燔灸,和调五味而进之,桓公食之而饱,至旦不觉,曰:‘后世必有以味亡其国者。’晋文公得南之威,三日不听朝,遂推南之威而远之,曰:‘后世必有以色亡其国者。’楚王登强台而望崩山,左江而右湖,以临彷徨,其乐忘死,遂盟强台而弗登,曰:‘后世必有以高台陂池亡其国者。’今主君之尊,仪狄之酒以;主君之味,易牙之调也;左白台而右闾须,南威之美也;前夹林而后兰台,强台之乐也。有一于此,足以亡其国。今主君兼此四者,可无戒与!”梁王称善相属。

  liáng wáng wèi yīng shāng zhū hóu yú fàn tái 。jiǔ hān ,qǐng lǔ jun1 jǔ shāng 。lǔ jun1 xìng ,bì xí zé yán yuē :“xī zhě ,dì nǚ lìng yí dí zuò jiǔ ér měi ,jìn zhī yǔ ,yǔ yǐn ér gān zhī ,suí shū yí dí ,jué zhǐ jiǔ ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ jiǔ wáng qí guó zhě 。’qí huán gōng yè bàn bú qiàn ,yì yá nǎi jiān áo fán jiǔ ,hé diào wǔ wèi ér jìn zhī ,huán gōng shí zhī ér bǎo ,zhì dàn bú jiào ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ wèi wáng qí guó zhě 。’jìn wén gōng dé nán zhī wēi ,sān rì bú tīng cháo ,suí tuī nán zhī wēi ér yuǎn zhī ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ sè wáng qí guó zhě 。’chǔ wáng dēng qiáng tái ér wàng bēng shān ,zuǒ jiāng ér yòu hú ,yǐ lín páng huáng ,qí lè wàng sǐ ,suí méng qiáng tái ér fú dēng ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ gāo tái bēi chí wáng qí guó zhě 。’jīn zhǔ jun1 zhī zūn ,yí dí zhī jiǔ yǐ ;zhǔ jun1 zhī wèi ,yì yá zhī diào yě ;zuǒ bái tái ér yòu lǘ xū ,nán wēi zhī měi yě ;qián jiá lín ér hòu lán tái ,qiáng tái zhī lè yě 。yǒu yī yú cǐ ,zú yǐ wáng qí guó 。jīn zhǔ jun1 jiān cǐ sì zhě ,kě wú jiè yǔ !”liáng wáng chēng shàn xiàng shǔ 。

 • 作者:鲍照 朝代:未知

  中庭多杂树,偏为梅咨嗟。
  问君何独然?
  念其霜中能作花,露中能作实。
  摇荡春风媚春日,念尔零落逐风飚,徒有霜华无霜质。

  zhōng tíng duō zá shù ,piān wéi méi zī jiē 。
  wèn jun1 hé dú rán ?
  niàn qí shuāng zhōng néng zuò huā ,lù zhōng néng zuò shí 。
  yáo dàng chūn fēng mèi chūn rì ,niàn ěr líng luò zhú fēng biāo ,tú yǒu shuāng huá wú shuāng zhì 。

  古诗三百首
 • 作者:陆凯 朝代:未知

  折花逢驿使,寄与陇头人。(折花 一作:折梅)
  江南无所有,聊赠一枝春。

  shé huā féng yì shǐ ,jì yǔ lǒng tóu rén 。(shé huā yī zuò :shé méi )
  jiāng nán wú suǒ yǒu ,liáo zèng yī zhī chūn 。

  古诗三百首梅花友情
 • 作者:谢朓 朝代:未知

  灞涘望长安,河阳视京县。
  白日丽飞甍,参差皆可见。
  余霞散成绮,澄江静如练。
  喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。
  去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。
  佳期怅何许,泪下如流霰。
  有情知望乡,谁能鬒不变?

  bà sì wàng zhǎng ān ,hé yáng shì jīng xiàn 。
  bái rì lì fēi méng ,cān chà jiē kě jiàn 。
  yú xiá sàn chéng qǐ ,chéng jiāng jìng rú liàn 。
  xuān niǎo fù chūn zhōu ,zá yīng mǎn fāng diàn 。
  qù yǐ fāng zhì yín ,huái zāi bà huān yàn 。
  jiā qī chàng hé xǔ ,lèi xià rú liú xiàn 。
  yǒu qíng zhī wàng xiāng ,shuí néng zhěn bú biàn ?

  古诗三百首写景山水思乡
 • 作者:谢朓 朝代:未知

  绿草蔓如丝,杂树红英发。
  无论君不归,君归芳已歇。

  lǜ cǎo màn rú sī ,zá shù hóng yīng fā 。
  wú lùn jun1 bú guī ,jun1 guī fāng yǐ xiē 。

  古诗三百首乐府春天写景惜时
 • 作者:鲍照 朝代:未知

  泻水置平地,各自东西南北流。
  人生亦有命,安能行叹复坐愁?
  酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。
  心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

  xiè shuǐ zhì píng dì ,gè zì dōng xī nán běi liú 。
  rén shēng yì yǒu mìng ,ān néng háng tàn fù zuò chóu ?
  zhuó jiǔ yǐ zì kuān ,jǔ bēi duàn jué gē lù nán 。
  xīn fēi mù shí qǐ wú gǎn ?tūn shēng zhí zhú bú gǎn yán 。

  古诗三百首
 • 作者:鲍照 朝代:未知

  对案不能食,拔剑击柱长叹息。
  丈夫生世会几时?安能蹀躞垂羽翼!
  弃置罢官去,还家自休息。
  朝出与亲辞,暮还在亲侧。
  弄儿床前戏,看妇机中织。
  自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

  duì àn bú néng shí ,bá jiàn jī zhù zhǎng tàn xī 。
  zhàng fū shēng shì huì jǐ shí ?ān néng dié xiè chuí yǔ yì !
  qì zhì bà guān qù ,hái jiā zì xiū xī 。
  cháo chū yǔ qīn cí ,mù hái zài qīn cè 。
  nòng ér chuáng qián xì ,kàn fù jī zhōng zhī 。
  zì gǔ shèng xián jìn pín jiàn ,hé kuàng wǒ bèi gū qiě zhí !

  古诗三百首乐府离别