1. 古诗词大全
  2. 诗词正文

与崔渥冥会杂诗

 

与崔渥冥会杂诗原文

万里同心别九重,定知涉历此相逢。

谁人翻向群峰路,不得苍梧徇玉容。

春鸟交交引思浓,岂期尘迹拜仙宫。

鸾歌凤舞飘珠翠,疑是阳台一梦中。

鸾舆昔日出蒲关,一去苍梧更不还。

若是不留千古恨,湘江何事竹犹斑。

愁闻黄鸟夜关关,沩汭春来有梦还。

遗美代移刊勒绝,唯闻留得泪痕斑。

方承恩宠醉金杯,岂为干戈骤到来。

亡国破家皆有恨,捧心无语泪苏台。

桃花流水两堪伤,洞口烟波月渐长。

莫道仙家无别恨,至今垂泪忆刘郎。

泾阳平野草初春,遥望家乡泪滴频。

当此不知多少恨,至今空忆在灵姻。

目断魂销正惘然,九疑山际路漫漫。

何人知得心中恨,空有湘江竹万竿。

常说仙家事不同,偶陪花月此宵中。

锦屏银烛皆堪恨,惆怅纱窗向晓风。

与崔渥冥会杂诗拼音版

wàn lǐ tóng xīn bié jiǔ zhòng ,dìng zhī shè lì cǐ xiàng féng 。
shuí rén fān xiàng qún fēng lù ,bú dé cāng wú xùn yù róng 。
chūn niǎo jiāo jiāo yǐn sī nóng ,qǐ qī chén jì bài xiān gōng 。
luán gē fèng wǔ piāo zhū cuì ,yí shì yáng tái yī mèng zhōng 。
luán yú xī rì chū pú guān ,yī qù cāng wú gèng bú hái 。
ruò shì bú liú qiān gǔ hèn ,xiāng jiāng hé shì zhú yóu bān 。
chóu wén huáng niǎo yè guān guān ,wéi tūn chūn lái yǒu mèng hái 。
yí měi dài yí kān lè jué ,wéi wén liú dé lèi hén bān 。
fāng chéng ēn chǒng zuì jīn bēi ,qǐ wéi gàn gē zhòu dào lái 。
wáng guó pò jiā jiē yǒu hèn ,pěng xīn wú yǔ lèi sū tái 。
táo huā liú shuǐ liǎng kān shāng ,dòng kǒu yān bō yuè jiàn zhǎng 。
mò dào xiān jiā wú bié hèn ,zhì jīn chuí lèi yì liú láng 。
jīng yáng píng yě cǎo chū chūn ,yáo wàng jiā xiāng lèi dī pín 。
dāng cǐ bú zhī duō shǎo hèn ,zhì jīn kōng yì zài líng yīn 。
mù duàn hún xiāo zhèng wǎng rán ,jiǔ yí shān jì lù màn màn 。
hé rén zhī dé xīn zhōng hèn ,kōng yǒu xiāng jiāng zhú wàn gān 。
cháng shuō xiān jiā shì bú tóng ,ǒu péi huā yuè cǐ xiāo zhōng 。
jǐn píng yín zhú jiē kān hèn ,chóu chàng shā chuāng xiàng xiǎo fēng 。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

与崔渥冥会杂诗翻译

暂无翻译!

与崔渥冥会杂诗赏析

暂无赏析!

作者介绍

古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。

版权声明:本问由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。文和语文网免费发布仅供学习参考。

转载请注明:原文链接 | https://www.wenhew.com/gushiwen/45334.html