(ā)
(shí)
()
()

阿时趋俗

  • [  ā shí qū sú  ] 
  • ㄜ ㄕˊ ㄑㄨ ㄙㄨˊ
  • BS JF FHQ WWWK
  • 成语

阿时趋俗的意思详解

词语解释

⒈  迎合世俗和时尚。

引证解释

⒈  迎合世俗和时尚。

恽代英 《再复毕几庵书》:“故办杂志者,当研究社会心理(然此决非阿时趋俗,只以顺其势而利导之耳)。”

成语解释

阿时趋俗