(bǎnɡ)
()

榜子

 • [  bǎnɡ zǐ  ] 
 • ㄅㄤˇ ㄗˇ
 • SYU BB

榜子的意思详解

词语解释

⒈  即奏折。

⒉  名帖,名片。

⒊  告示,启事。

⒋  样子,榜样。

引证解释

⒈  即奏折。

宋 孔平仲 《孔氏谈苑·奏事非表状谓之榜子》:“唐 人奏事非表非状者,谓之榜子,亦曰録子,今谓之札子。”
《宋史·职官志二》:“翰林学士院……凡奏事用榜子,关白三省、枢密院用諮报,不名。”

⒉  名帖,名片。

宋 无名氏 《张协状元》戏文第三五出:“状元万福!且息怒,奴家不具榜子参贺。”
清 俞樾 《茶香室续钞·宋人书帖犹用竹简》:“绍兴 初,百官相见,用榜子,直书衔及姓名,今手本式是也。”

⒊  告示,启事。

《朱子语类》卷一二七:“当时人骨肉相散失,沿路皆帖榜子。”

⒋  样子,榜样。

明 王衡 《郁轮袍》第七折:“因此上 维摩居士 化作 王维,儒童菩萨 化作 裴迪,故意遇而不遇,傲睨一世,凌轢千古,与世人做个榜子。”

⒌  舟人,船夫。

宋 梅尧臣 《望芒砀山》诗:“出舟跳古岸,林外见脩冈。廻头问榜子,前巘是 芒碭。”
清 周亮工 《将发剑津病甚扶掖登舟枕上成诗》之一:“江风吹药灶,榜子促医人。”

榜子(bang zi)同音词

 • 1、梆子[bānɡ zi ]

  ①打更用的器具,空心,用竹子或木头制成。 ②打击乐器,用两根长短不同的枣木制成,多用于梆子腔的伴奏。 ③梆子腔。

 • 2、榜字[bǎnɡ zì ]

  1.写在匾额上的大字。

 • 3、膀子[bǎnɡ zi ]

  ①胳膊的上部靠肩的部分,也指整个胳膊:光着~。 ②鸟类等的翅膀。

 • 4、蚌子[bànɡ zǐ ]

  1.方言。铜元。

 • 5、帮子[bānɡ zǐ ]

  帮子1①白菜等蔬菜外层叶子较厚的部分:白菜~。 ②鞋帮。 帮子2 [bāng·zi]量词,群;伙:来了一~人ㄧ这~年轻人劲头真足。

 • 6、棒子[bànɡ zi ]

  ①棍子(多指粗而短的)。 ②〈方〉玉米:~面。

 • 7、谤訾[bànɡ zī ]

  1.责骂诋毁。

榜子相关词语