(àn)
(dǎn)

黯黕

 • [  àn dǎn  ] 
 • ㄢˋ ㄉㄢˇ
 • LFOJ LFOQ

黯黕的意思详解

词语解释

⒈  晦涩,不鲜明。

⒉  昏暗不明。

⒊  混而统之,不分明。

引证解释

⒈  晦涩,不鲜明。

南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·练字》:“瘠字累句,则纤疏而行劣;肥字积文,则黯黕而篇闇。”

⒉  昏暗不明。

明 刘基 《泾县东宋二编修长歌》:“阴气黯黕天地闭,仰面不见扶桑鸦。”
清 黄景仁 《蒋二良卿斋头掘地得桐棺丈馀发之乃古宫嫔妆颜色尚如生也作诗记之且调良卿》:“玉颜黯黕闭苍苔,鈿合珠襦冷刼灰。”

⒊  混而统之,不分明。

章炳麟 《訄书·哀清史》:“夫瘢夷者恶燧镜,傴曲者恶綆绳,将奄其咎,必憎其表,事之理矣。卒使一家之史,捇焉以斩,遗美往恶,黯黕而同尽,亦无筭也哉!”

黯黕(an dan)同音词

 • 1、黯淡[àn dàn ]

  1.亦作"黯澹"。 2.阴沉;昏暗。 3.比喻没有希望,不美好。

 • 2、黯澹[àn dàn ]

  1.见"黯淡"。

 • 3、安躭[ān dān ]

  1.犹安坦。

 • 4、闇淡[àn dàn ]

  1.不明显;不鲜明。

 • 5、晻淡[àn dàn ]

  1.见"晻澹"。

 • 6、晻澹[àn dàn ]

  1.亦作"晻淡"。 2.暗淡;不鲜明。

 • 7、晻霮[àn dàn ]

  1.阴暗貌。

 • 8、按弹[àn dàn ]

  1.蒙古语。黄金。

 • 9、暗淡[àn dàn ]

  光色不鲜亮:水阔云低天暗淡|暗淡的灯光。比喻没有希望:前景暗淡|那一段暗淡的日子,也不知怎么挨过来的。

 • 10、暗澹[àn dàn ]

  1.亦作"暗淡"。 2.不鲜艳;不明亮。

黯黕相关词语