(ā)
()
()
()
()

阿拉伯字母

  • [  ā lā bó zì mǔ  ] 
  • ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄗˋ ㄇㄨˇ
  • BS RU WRG PB XNNY

阿拉伯字母的意思详解

词语解释

⒈  阿拉伯文的字母,共二十八个。因伊斯兰教的影响流传很广。

国语辞典

⒈  西元四世纪左右由阿拉米亚文字演变而成的一种文字。原用以记录阿拉伯语,在伊朗、阿富汗等地亦用来写若干非阿拉伯语言。现行字母共二十八个,都是辅音元音附加符号表示。

法语翻译

Arabisches Alphabet (S)​