(bǎo)
(shēn)

保身

 • [  bǎo shēn  ] 
 • ㄅㄠˇ ㄕㄣ
 • WK TM

保身的意思详解

词语解释

⒈  保全自己。

明哲保身

save one's skin; make life secure;

引证解释

⒈  保全自身。

《庄子·养生主》:“为善无近名,为恶无近刑。缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”
《文选·班固<幽通赋>》:“浑元运物,流不处兮。保身遗名,民之表兮。”
李善 注引 曹大家 曰:“言人生能保其身,死有遗名,民之表也。”
明 李贽 《史纲评要·汉纪·成帝》:“班婕妤 不同輦,已难矣,復得保身之哲,难哉!”

国语辞典

⒈  保护自身,使无祸败

《庄子·养生主》:「可以保身,可以全生。」
《文选·吴质·答魏太子牋》:「但欲保身敕行,不蹈有过之地。」

保身(bao shen)同音词

 • 1、保申[bǎo shēn ]

  1.保荐申报。

 • 2、雹神[báo shén ]

  1.传说中指主管降雹的神。

 • 3、暴身[bào shēn ]

  1.犹暴尸。

 • 4、报身[bào shēn ]

  1.佛教语。三身之一。亦称"报身佛"或"报佛"。指以法身为因,经过修习而获得佛果之身。

 • 5、报审[bào shěn ]

  1. 打报告送给上级审批。

 • 6、抱神[bào shén ]

  1.持守精神。

 • 7、宝身[bǎo shēn ]

  1.珍惜身躯。

 • 8、薄身[báo shēn ]

  1.犹贱躯。用作谦辞。 2.谓物质生活很俭约。

保身相关词语